Katsaus LeaD-tiimin vuoteen 2023

0

LeaDin vuoteen 2023 kuului lukuisia palvelupyyntöjä niin tikettien, valmennusvarttien kuin valmennustenkin puitteissa. Arjen tuen lisäksi vuoteen mahtui monia kehittämistehtäviä ja yhteistyötä yli tiimirajojen. 

Hamkilaista laatua edistämässä – Learn-Moodlen työtilojen avaaminen 

HAMKin oppimisympäristö Learn-Moodle päivitettiin uuteen versioon opetushenkilöstön kesän vapaajaksolla. Syyslukukauden alussa henkilökunnalle järjestettiin uudesta versiosta tehostettua tukea.  

Lokakuussa työtilat avattiin siten, että opettajan tuottamiin aineistoihin annettiin katseluoikeudet HAMKin päätoimiselle opetushenkilöstölle. Avaamisen taustalla oli yleisesti eri yhteyksissä saatu opiskelijapalaute, saavutettavuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen, HAMKin avoimien oppimateriaalien periaatteet sekä erilaiset valtakunnalliset tavoitteet, kuten Arenen suositus oppimateriaalien avaamiseksi, avointen oppimateriaalien kirjasto (AOE) ja Digivisio. 

LeaD+ tärkeässä roolissa työtilojen laatuauditoinnissa 

Yksi syksyn tärkeimmistä teemoista LeaD+-verkoston tapaamisissa oli Learn-Moodle-työtilojen sisäinen laatuauditointi. Arviointikriteeristöä kehitettiin ja testattiin yhdessä LeaD+-tapaamisissa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti työtilojen selkeys, käytettävyys ja saavutettavuus, jotka sisältyvät myös valtakunnallisiin digipedagogiikan laatukriteereihin (Digivisio 2030, eAMK-verkkototeutukset). Varsinaisen laatuauditoinnin suorittavat digipedamentorit ja LeaD-tiimi tammi-helmikuussa 2024. Tuloksista raportoidaan huhti-toukokuussa. 

Tekoäly puhututtaa yhä 

Arenen suositukset tekoälyn hyödyntämisestä korkeakouluille valmistuivat toukokuussa 2023. Mukana suosituksia kehittämässä oli LeaD-tiimin opetusteknologia-asiantuntija Sami Simpanen. Chat GPT:n myötä muutkin tekoälypohjaiset sovellukset ovat kehittyneet hurjaa vauhtia ja myös LeaDin tukemiin palveluihin on tullut osaksi käyttäjää helpottavia tekoälyominaisuuksia.  

Korkeakoulussa työskentelevillä on tarve ja halu keskustella tekoälystä sekä saada vertaistukea aiheesta. Tekoälyyn liittyvistä asioista vinkataan ja keskustellaan aktiivisesti Opetusteknologiat Teams-tiimin Tekoäly (AI) ja sen sovellukset –kanavalla. Lisäksi syksyllä 2023 lanseerattiin kaikille hamkilaisille avoin keskustelutapahtuma tekoälykahvit. Tapaamisia on verkossa kuukausittain, ja tapaamiset jatkuvat myös vuonna 2024. 

Kohti ammattimaisia tuotantoja 

Ammattimaiset tuotannot –konsepti mainitaan HAMKin strategian tähtikartalla ja LeaD-tiimi aloittikin syksyllä 2023 ammattimaisten tuotantojen palvelumuotoilun ja prosessin suunnittelun. Alkuun kartoitettiin koulutusten tarpeita ammattimaisten tuotantojen osalta. Kartoituksesta nousi yhtenä kiinnostuksen kohteena laadukkaiden podcastien tekeminen. Podcastien suosion nousu on huomattu myös LeaD-tiimissä, sillä podcastien tekemisessä autetaan selkeästi enemmän aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2023 valmistui kaksi kertaa enemmän podcasteja kuin vuotta aiemmin. Kasvua oli hankkeille tehtävissä podcasteissa ja podcastien opinnollistamisessa osaksi opintojaksoja ja opinnäytetöitä. 

Korkeakoulukeskuksen AV-lainalaitteiden saatavuutta helpotettiin alkuvuodesta 2023. Laitteet siirrettiin tikettijärjestelmästä Trail-kalustonhallintajärjestelmään ja samalla laitteet koottiin yhteen paikkaan, josta henkilökunta voi käydä noutamassa ne itsenäisesti ja joustavasti. Lainaustapahtumia on kertynyt lähes 300 ja suosituimpia laitteita ovat olleet kokousmikrofonit ja –kamerat. 

Vuoden 2023 aikana korkeakoulukeskuksen tiloja muokattiin osin paljonkin, millä oli vaikutusta myös muun muassa laitehankintoihin ja hybriditilan uudelleen suunnitteluun. Hybriditilojen kehitys jatkuu vuonna 2024. 

Saavutettavuuden edistämistä  

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat (HOTT) -hanke tuli päätökseen syksyllä 2023. Hankkeessa vahvistettiin digitaalisen koulutuspalvelun muotoiluosaamista ja saavutettavaan ja hybridisti toteuttavaan opetukseen soveltuvien käyttötapausten tunnistamista, kehittämistä, testaamista ja soveltamista. Hankkeessa tuotettu työkalupakki ja muu aineisto löytyvät hankkeen sivuilta hybridiopetus.fi. 

HAMKin opiskelijoiden käytössä olevien järjestelmien saavutettavuuskartoitustyö käynnistettiin keväällä 2023. Syyslukukaudella järjestelmien pääkäyttäjiä pyydettiin toimittamaan palveluiden saavutettavuusselosteita työryhmälle ja selosteet lisättiin HAMKin kokonaisarkkitehtuurijärjestelmään. Tavoitteena on, että kaikki HAMKin käytössä olevat järjestelmät ovat WCAG-kriteeristön mukaisesti tasoa AA (w3.org). 

Osana saavutettavuuden edistämistä videopalvelu Kalturaan tuotiin vuoden 2023 alussa mahdollisuus tilata automaattisia ruututekstityksiä ladattuihin videoihin. Tilauksia on tehty lähes 500:aan videoon. 

HAMKin henkilöstöpäivillä 2023 osallistujille tarjottiin esitysten livetulkkausta englanniksi. Tulkkaus toteutettiin etänä Zoom-palvelun välityksellä. 

Digivisio 2030 –hanke siivitti kehitystyötä myös LeaDissä 

LeaD oli mukana Digivisio 2030 –hankkeen tavoitteiden edistämisessä. Merkittäviä kehityskohteita olivat joustavien ja saavutettavien 24/7-toteusten ja 24/7-opiskelumallin kehittäminen. Joustavien opiskelumahdollisuuksien lisäämiseksi kehittämistyötä on tehty kaikissa koulutuksissa LeaDin asiantuntijoiden, uuden 24/7 oppimisen muotoilijan ja digipedamentorien tukemana. Vuoden 2023 aikana LeaDissä on lisäksi kehitetty malleja ja ohjeistuksia joustaville toteutusmuodoille, joita on lisätty esimerkiksi laadukas moduulitoteutus –koulutukseen. 

Vuoden aikana saatiin valmiiksi oma avoimen oppimisen mahdollistava MOOC (massive open online course) -ympäristö Moodle-oppimisalustalle. Tulevan MOOC-tarjonnan suunnittelun ja toteuttamisen tueksi määriteltiin MOOC-tarjonnan käyttötarkoitukset ja kriteerit. Lisäksi saatiin kehitettyä valmiiksi, läpivietyä ja testattua MOOCien suunnittelun ja toteuttamisen prosessi kaikkien toimijoiden näkökulmasta. MOOC-kurssien kehittäminen aloitettiin syksyllä 2023 ja ensimmäiset kurssit julkaistiin oppijoille helmikuussa 2024. 

Vuoden 2023 aikana hamkilaisia digipedagogiikan kehittäjiä osallistui kolmeen Digivision pedagogiseen kouluttajakoulutukseen. LeaDiläisiä oli mukana myös Digivisio 2030 –hankkeen pedagogisissa työryhmissä, joissa määriteltiin mm. laatukriteerejä. Uutta pedagogista ymmärrystä sovellettiin omassa sisäisessä koulutuksessa esimerkiksi rakentamalla pieniä osaamiskokonaisuuksia ja lisäämällä video- ja podcast-tuotantoon liittyviä valmennuksia.   

Katseet tulevassa 

LeaD-tiimi tekee jatkossa vakiintuneesti yhteistyötä HAMK Smart -tutkimusyksikön kanssa, kun Tiina Ahola liittyy mukaan ammattimaisten tuotantojen palvelupolun toteuttamiseen. Lisäksi tiimiin rekrytoidaan keväällä 2024 videokuvaaja.  

24/7-opiskelumallin ja toteutusten kehittäminen jatkuu edelleen voimakkaasti ja LeaD tukee kehitystyötä omalta osaltaan. MOOC-kursseja tullaan kehittämään lisää osana opiskelijoiden osaamispolkuja.  

Vuonna 2024 käynnistyy myös tietohallinnon ja LeaDin koordinoima koko HAMKin tekoälyohjelma, jonka tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva tekoälyn hyödyntämisestä, tunnistaa tarpeet tarvittaville toimintamalleille ja kyvykkyyksille sekä edistää työtä tehostavien tekoälysovellusten käyttöönottoa HAMKissa. Ohjelmaan tullaan osallistamaan hamkilaisia laajasti ympäri organisaatiota. 

 

Teksti: Kirsi Jaakkola, Linda Kantola, Marko Lönnqvist, Leena Mäkinen, Jaana Nuuttila, Sami Simpanen, Tarjaleena Tuukkanen ja Mikko Uimonen. 

Valokuva: Adobe Stock

Seuraa Plussan puolella -postaussarjaa Digi-HAMK-blogista.

Leave A Reply