Kehitysaskelia HAMKissa Digivisio 2030 -hankkeen siivittämänä vuonna 2023

0

Digivisio 2030 hankkeessa kaikki suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta. Vuonna 2021 alkaneen hankkeen tavoitteena on tarjota ja vahvistaa jatkuvan oppimisen ja osaamisen täydentämisen mahdollisuuksia yhteiskunnassamme kaikille oppijoille – juuri oppijan omaan tarpeeseen ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Lisäksi kaiken kehittämisen lähtökohtana on tiivistyvä yhteistyö työelämän kanssa ja sen osaamistarpeisiin vastaaminen joustavilla koulutustuotteilla ja -ratkaisuilla. Digivisio 2030 kehittämistyötä tehdään kaikissa korkeakouluissa sen oman muutossuunnitelman mukaisesti. Näin myös Hämeen ammattikorkeakoulussa, jossa muutossuunnitelman kehittämiskohteet kytkeytyvät vahvasti strategisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamisen toimenpiteisiin.  

Digivisio 2030 hankkeen päätavoitteina on muodostaa vuoteen 2030 mennessä kansallinen digitaalinen palvelualusta ja digitaaliseen pedagogiikkaan, oppijan polkuun ja jaettuun dataan perustuva ohjaus. Yksi näkyvimmistä tuotoksista tulee olemaan korkeakoulujen yhteinen Opin.fi-palvelu, joka ensimmäisessä vaiheessa kokoaa korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa kaikkien oppijoiden saataville helposti ja vaivattomasti yhteen paikkaan. HAMKissa tehdään jatkuvaa, monipuolista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä kohti Digivisio 2030 hankkeen tavoitteita. Vuoden 2023 lopussa pääsimme mukaan Digivisio 2030 –hankkeen pilottiin 3.0, joka entisestään vauhdittaa kehittämistyötämme.  

Mitä kaikkea on edistetty HAMKissa vuoden 2023 aikana? 

Kehittämistyötä on HAMKissa tehty viime vuoden aikana monella osa-alueella ja monissa organisaatiomme osissa. Onnistunut kehittämistyö on mahdollistunut tiivillä yhteistyöllä useiden eri toimijoiden ja toimintojen kesken. Vuoden 2023 aikana on määritely, suunniteltu ja toteutettu esimerkiksi seuraavia asioita: 

  1. Opin.fi-palvelualustan kehittämistyö 
  2. Jatkuvan oppimisen organisaation vahvistaminen ja toiminnan sekä ohjauspalveluiden kehittäminen 
  3. Jatkuvan oppimisen koulutusten osaamispolut ja tarjonta 
  4. Joustavien ja saavutettavien (24/7) toteutusten kehittäminen 
  5. MOOC-palvelualustan ja toteutusten kehittäminen 
  6. Digitaalisen pedagogiikan kehittäminen 

(1) Opin.fi-palvelualustan kehittämistyö  

HAMKissa on vahvistettu valmiuksia ottaa käyttöön Digivisio 2030 hankkeen tuottamia palveluita. Esimerkkinä tästä kehittämistyöstä on prosessi- ja järjestelmämuutokset, joissa kaikki opintopisteytetty koulutustieto on siirretty Peppiin. Tällä muutoksella varmistetaan sekä tarjonta- että suoritustietojen yhdenmukaiset integraatiot sekä tuleviin kansallisiin palveluihin että HAMKin omiin käyttötarpeisiin. Kansallisesti olemme osallistuneet aktiivisesti yhteiseen palvelukehitykseen ja siihen liittyvään määrittelytyöhön monissa työryhmissä. Nämä kaikki muutokset pohjustavat ja mahdollistavat tulevan yhteisen Opin.fi-palvelualustan käyttöönoton keväällä 2025 

(2) Jatkuvan oppimisen organisaation vahvistaminen ja toiminnan sekä ohjauspalveluiden kehittäminen 

Vuoden 2023 aikana jatkuvan oppimisen toimintoja vahvistettiin ja ne organisoitiin uudelleen. HAMKissa aloitti jatkuvan oppimisen päällikkö ja opinto-ohjaaja. Myös jatkuvan oppimisen ohjausryhmä aloitti toimintansa. Tavoitteena on uudistetun organisaation avulla helpottaa ja madaltaa kynnystä oppijoille löytää ja osallistua HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan. 

(3) Jatkuvan oppimisen koulutusten osaamispolut ja tarjonnan laajeneminen 

HAMKissa on vuoden 2023 kuluessa käynnistetty määrittely ja kehittämistyö eri alojen osaamispolkujen kuvaamiseksi jatkuvan oppijan näkökulmasta. Osaamispolut voivat alkaa pienistä oppimiskokonaisuuksista, johon Digivisio2030-hankkeen myötä tulee myös ei-opintopisteytettyä tarjontaa. Osaamispolku jatkuu opintopisteytettyihin opintoihin ja lopulta mahdollisesti myös tutkinto-opiskeluun asti. Opintopisteytetyn jatkuvan oppimisen tarjonnan osalta monet käytänteet meillä ovatkin jo hyvällä mallilla. Vuoden 2023 aikana kehittämiskohteena ja uutena näkökulmana on ollut erityisesti eiopintopisteytetty tarjonta. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana on tarkasteltu ja kehitetty jatkuvan oppimisen koulutustuotteita, lisätty tarjonnan määrää ja uudistettu toimintatapoja. 

(4) Joustavien ja saavutettavien (24/7) toteutusten kehittäminen 

Digivision tavoitteiden ytimessä on oppijalähtöisyys ja joustavat, kaikkien saavutettavissa olevat oppimismahdollisuudet.  Vuoden 2023 aikana kehitettiin malleja ja ohjeistuksia joustaville toteutusmuodoille: hybridi, hyflex ja non-stop-toteutukset. Joustavien opiskelumahdollisuuksien lisäämiseksi kehittämistyötä on tehty kaikissa koulutuksissa digipedamentorien ja 24/7 oppimisen muotoilijan tukemana. Ohjeistusta ja vinkkejä 24/7-toteutusten rakentamiseen on lisätty myös laadukas moduulitoteutus –koulutukseen

(5) MOOC-palvelualustan ja toteutusten kehittäminen 

HAMKiin rakennettiin oma avoimen oppimisen mahdollistava MOOC (massive open online course) -ympäristö Moodle-oppimisalustalle. Tulevan MOOC-tarjonnan suunnittelun ja toteuttamisen tueksi määriteltiin MOOC-kriteerit ja kuvattiin MOOCien suunnittelun ja toteuttamisen prosessi organisaatiossamme. Ensimmäisiä MOOC-kursseja aloitettiin kehittämään ja tavoitteena on julkaista niitä oppijoille vuoden 2024 alkupuolella. 

(6) Digitaalisen pedagogiikan kehittäminen  

Digivisio-hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen osaamista suunnitella, rakentaa ja toteuttaa joustavia ja laadukkaita ajasta ja paikasta riippumattomia opintoja. Vuoden 2023 aikana hamkilaisia digipedagogiikan kehittäjiä osallistui kolmeen Digivision pedagogiseen kouluttajakoulutukseen, joiden teemoina olivat yhteisöllisyys ja vuorovaikutus digitaalisessa ympäristössä, arviointi ja oppimisen muotoilu. Kaikista näistä teemoista on tulossa vuoden 2024 aikana HAMKin opettajille ja henkilökunnalle suunnattuja valmennuksia, jotka toteutetaan yhteystyönä kolmen ammattikorkeakoulun (Diak, Humak ja HAMK) kesken. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimella käytettävät pedagogiset laatukriteerit otettiin käyttöön HAMKissa osana digipedagogista ohjeistusta ja koulutuksia. 

Kehitystyö jatkuu 

Kaiken kaikkiaan vuosi 2023 näyttäytyi vahvan kehittämisen ja Digivisio 2030 –tavoitteiden edistämisen vuotena. Vuoden 2024 aikana kehittämistyö konkretisoituu laajemmin Opin.fi-palvelun kehittämistyönä ja käyttöönottona ei-opintopisteytetyn ja avoimen AMKin tarjonnan osalta, MOOC-tarjonnan kehittämisenä sekä digipedagogisen osaamisen koulutusmahdollisuuksien laajentumisena. 

Jaana Kullaslahti, korkeakoulupedagogiikan asiantuntija, HAMK Edu.

Leena Mäkinen, lehtori, 24/7 oppimisen muotoilija, Learning Design Team, Tietohallinto.

Henna Pirttilä, kokonaisarkkitehti, Digivision muutoskoordinaattori, Tietohallinto.

Kati Rokala, jatkuvan oppimisen päällikkö, HAMK Up.

Bannerin kuva Digivisio 2030.

Leave A Reply