Plussan puolella: Joustavat toteutustavat ja opiskelumalli keskiössä

0

Digipedamentorien vuoden ensimmäinen tapaaminen toteutettiin tammikuussa 2024. Aiheena olivat joustava opiskelumalli (24/7) ja erilaiset joustavat toteutustavat. Verkkotyöpajana toteutetussa tapaamisessa digipedamentorit pohtivat esimerkiksi, miksi joustavuutta kannattaa lisätä, mitä erilaisia joustavia toteutustapoja on ja miten niitä voisi laadukkaasti toteuttaa. Joustava opiskelumalli ja toteutukset sopivat muuttuvan maailman tarpeisiin ja niiden avulla mahdollistetaan entistä paremmin oppiminen erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisille oppijoille myös jatkuvan oppimisen näkökulmasta.  

Joustavat toteutustavat mahdollistavat opiskelun monenlaisissa tilanteissa   

Työpajassa keskusteltiin kolmen henkilön tiimeissä erilaisista joustavista tavoista opiskella ja vastauksia kirjattiin Miro-alustalle. Keskustelun teemoina olivat toteutustavan määritelmä, sen vahvuudet ja toteutusten kehittämisen ja edistämisen ideat. 

24/7-opiskelumalli – yksilöllinen ja joustava opintopolku 

24/7-opiskelumalli on ollut HAMKissa jo vuosia kolmantena väylänä päiväopiskelun ja työn ohessa opiskelun rinnalla. Sillä tarkoitetaan joustavasti ja oman tahtiin etenevää opiskelua, jossa erilaista tarjontaa hyödyntäen opiskelija suunnittelee henkilökohtainen opintosuunnitelmansa ja voi edetä yksilöllisesti ja nopeutetusti. Tämä opiskelumalli soveltuu sellaisille opiskelijoille, joilla on paljon aiempaa osaamista ja hyvät valmiudet itsenäiseen opiskeluun. Digipedamentorit nostivat esiin työpajakeskusteluissa esimerkiksi seuraavia pohdintoja 24/7-opiskelutavasta: 

 • “Vahvuutena 24/7-opiskelumallissa on se, että se on yksi vetovoimatekijä HAMKille.”  
 • “24/7-malli mahdollistaa opiskelun oppijalle sopivimmalla tavalla.” 
 • “Mallin kehittäminen onnistuu parhaiten siten, että koulutuksissa on selkeä suunnitelma, mitä ja miten moduuleja kehitetään, tehdään tiimityötä ja mahdollistetaan opiskelijalle eri koulutuksen mallien välinen liikkuminen joustavasti.”     

Hybridi ja hyflex – paikasta riippumatonta opiskelu 

Hybridi- ja hyflex-opetuksella tarkoitetaan lähi- ja etäopetuksen erilaista joustavaa yhdistelymahdollisuutta. Siinä opiskelija voi valita, opiskeleeko hän läsnä vai samanaikaisesti etänä. Hyflex-malli (Hybrid Flexible) tuo vielä kolmannen tavan opiskella: eriaikaisesti etänä. Tämä tarkoittaa usein esimerkiksi tallenteiden ja muun ohjeistuksen ja eriaikaisen tuen avulla opiskelua. Hybridi- ja hyflex-toteutuksissa huomiota tulee kiinnittää opiskelijoiden yhdenvertaiseen oppimiskokemukseen sekä lähi- ja etäosallistujien aktivointiin ja sitouttamiseen tasa-arvoisesti. Digipedamentorien mietteitä hybridi- ja hyflex-toteutuksista ovat: 

 • ”Hybridi- ja hyflex-toteutuksilla on ryhmällä yhteinen aikataulu etenemisen näkökulmasta, mutta oppijat voivat valita ja yhdistellä osallistumistavoista omaan yksilölliseen oppimiseensa sopivimmat muodot.” 
 • “Mahdollistaa opiskelijalle sen, että hän voi valita joustavasti oman osallistumisen tapansa, vaikka joka oppimistapahtuma kerrallaan.” 
 • “Toteutuksen kehittäminen vaatii opettajalta paljon aikaa etukäteissuunnitteluun ja toisaalta opetustilanteiden suunnitteluun. Toimii ehkä parhaiten opettajaparin tai -tiimin vetämänä.” 

Non-stop – ajasta riippumatonta opiskelua joustavasti 

Nonstop-toteutukset tarkoittavat toteutustapaa, joka on tarjolla opiskelijoille joustavasti ja keskeytymättä tietyn ajanjakson ajan. Opiskelija voi ilmoittautua, aloittaa opiskelun, opiskella ja suorittaa opinnon milloin vain toteutuksen aukioloaikana. Toteutustavassa korostuu oppimisen rytmityksen suunnittelu. Se voi sisältää esimerkiksi seuraavat neljä vaihetta: opiskelijoiden hyväksyntä toteutukselle, integrointi oppimisalustalle, edistymisen tukeminen ja ohjaus sekä arviointi. 

 • “Opiskelijan näkökulmasta joustavuus syntyy siitä, että toteutuksen voi aloittaa ja siinä voi edetä milloin vain.”  
 • “Non-stop toteutustapana haastaa opettajaa pohtimaan, miten varmistaa opiskelijoiden osaamistavoitteiden saavuttaminen.” 
 • “Kehittäminen edellyttää erittäin hyvää etukäteissuunnittelua ja Moodlen automatiikan osaamista.” 

MOOC – ketterästi suurelle joukolle opiskelijoita 

MOOC (Massive Open Online Course) on nimi verkkokursseille, jotka ovat kaikille avoimia ja ajasta ja paikasta riippumattomasti saavutettavia. MOOC-toteutuksen osallistujamäärä on rajoittamaton ja toteutuksen tuleekin skaalautua isolle osallistujamäärälle. MOOC-toteutukset ovat kaikille avoimia ja niiden ajatellaan kiinnostavan monia kohderyhmiä. MOOC-kurssit ovat HAMKin kriteerien ja käyttötarkoitusten mukaan opintopisteytettyjä ja ne sisältävät oppimistehtäviä. MOOC-toteutuksista digipedamentorit miettivät seuraavaa: 

 • “MOOC on opiskelijalle ketterä tapa opiskella ja toteutustapa tavoittaa suuren joukon opiskelijoita. Se voi innostaa jatkaa aiheen opiskelua eteenpäin.” 
 • “Yhteiskunnallisesti merkittävä oppimisen muoto, jonka avulla voidaan vahvistaa brändiä.” 
 • “Kehittämisvaiheessa tarvitaan moniammatillinen työryhmä opettajien tueksi, jotta voidaan varmistaa MOOCien laatu saavutettavuuden ja pedagogisen, visuaalisuuden ja auditiivisen laadun näkökulmista.” 

Työpajan yhteenvetoa – joustavuus hyödyttää kaikkia opiskelijoita 

Joustavat toteutustavat ja 24/7-opiskelumalli herättivät monipuolista keskustelua työpajan lopussa. Yhteisesti todettiin, että joustavat toteutustavat ja opiskelumalli mahdollistavat opiskelun ja sen etenemisen erilaisissa tilanteissa oleville opiskelijalle. Jatkuvan oppimisen kehittyminen ja sen määrän lisääntyminen tuovat entistä moninaisempia opiskelijoita ja kaikkienkin opiskelijoiden elämäntilanteet muuttuvat opintojen aikana. On hienoa, että joustavilla tavoilla voidaan tarjota oppimisen mahdollisuuksia ja huomioida oppijoiden osaamistarpeet, aiempi osaaminen ja elämäntilanne entistä paremmin.  

Lisää aiheesta

Leena Mäkinen, 24/7 oppimisen muotoilija

Seuraa Plussan puolella -postaussarjaa Digi-HAMK-blogista. Meille voi myös esittää toiveita blogikirjoitusten aiheista.

Bannerin alkuperäinen kuva Adobe Stock.

Leave A Reply