HAMKin laatujärjestelmäkehitys sai vauhtia ulkoisesta auditoinnista

0

HAMKin laatujärjestelmän kehittäminen pohjautuu sisäisiin ja ulkoisiin arviointeihin. Korkeakoulujen arviointineuvosto Karvi arvioi HAMKin laatujärjestelmän auditoinnissa v. 2016. Arvioinnissa nostettiin esiin hyviä käytäntöjä ja tunnistettiin kehittämiskohteita.

Kehittämiskohteisiin on tartuttu, ja monessa asiassa on edistytty hyvää vauhtia.

Osaamisen johtaminen katsoo tulevaisuuteen

Osaamisen johtaminen on yksi strateginen linjauksemme. Se kytkee yhteen strategisen johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen ja luo näkemyksen organisaation tulevaisuudesta ja tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta.

HAMKiin on rakennettu osaamispuu, jonka oksiin on ripustettu lehdiksi tarvittavat osaamiset. Tähän kokonaisuuteen peilaten on tehty koko henkilöstön osaamiskartoitukset ja niihin liittyvät kehityssuunnitelmat. Osaamisen kehittymistä ja kehittämistä tuetaan valmennusohjelmalla ja osaamismerkeillä.

Tiedolla johtaminen hyödyntää dataa

Tiedolla johtaminen on datan ja sen analysoinnista syntyvän tiedon hyödyntämistä HAMKin toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Tiedon hyödyntäminen johtaa ymmärrykseen toiminnan tilasta, tilaan vaikuttavien toimenpiteiden käynnistämiseen ja edelleen muutosten seurausten analysointiin.

Business Intelligence tarkoittaa toimintaan liittyvän ulkoisen ja sisäisen tiedon systemaattista analysointia. HAMKissa on otettu laajasti käyttöön BI-järjestelmä, johon on rakennettu erilaisia mittareita ja näkymiä erilaisille rooleille.

Toimintaamme liittyvää sisäistä tietoa saadaan mm. opiskelijoilta. Meillä kysellään opiskelijapalautetta varsin kattavasti, ja yksi tärkeimmistä nopeista mittareista on moduulipalaute. Sen tiedon kattavaksi saamiseksi ja paremmaksi hyödyntämiseksi on kehitetty uusi moduulipalautejärjestelmä.

Sidosryhmät tuovat uutta näkemystä toimintaan

HAMKissa on aloittanut toimintansa kansainvälinen neuvottelukunta, joka asemoi HAMKia korkeakoulukenttään ja tulevaisuuden haasteisiin. Hamkilaiset ovat alkaneet tavata sidosryhmiä entistä systemaattisemmin, ja julkisella sektorilla yhteistyö on myös sopimuspohjaista ja kampuskeskeistä. Työelämä on otettu mukaan arvioimaan tutkimustoimintaa ja koulutusmoduuleja.

Kehitettävää HAMKin toiminnassa on edelleen. Kaikkia edellisessä arvioinnissa tunnistettuja parannusehdotuksia ei ole vielä pystytty saattamaan loppuun. Karvi arvioi HAMKin seuraavan kerran keväällä 2022.

Karvi järjesti syksyllä 2019 seminaarin, jossa kolme vuotta aiemmin auditoidut korkeakoulut esittelivät kehitystään puolimatkassa seuraavaan auditointiin. Katso HAMKin esitys auditoinnin jälkeisestä kehittämistyöstä.

Leave A Reply