HAMKin digikyvykkyyden arviointiin otettiin käyttöön DigCompOrg-viitekehys

0

Yksi HAMKin hallituksen asettama strateginen tavoite vuodelle 2020 oli “korkeakoulun digikyvykkyyden itsearviointi”. Tähän käytettiin valmista eurooppalaista viitekehystä nimeltään DigCompOrg.

Digikyvykkyyden itsearviointi tehtiin syyslukukaudella 2020. Arvioinnin tekivät kunkin aihealueen asiantuntijat, esim. koulutuspäälliköt, digitukihenkilöt, ylin johto ja tietohallinnon tiiminvetäjät. Arvioinnin asteikoksi valittiin sama kuin mitä Karvi käyttää korkeakoulujen auditoinneissa: riittämätön, hyvä, erinomainen.

Arvioinnin tuloksena saimme “numeerisen”, visualisoidun arvion digikyvykkyytemme tilasta sekä ainekset digikyvykkyytemme kehittämiselle.

 

Digikyvykkyyden tulos DigCompOrg-viitekehyksellä arvioituna

 

Itsearvioinnin eteneminen

Arvioinnin valmistelu aloitettiin menetelmien suunnittelulla ja tausta-aineiston valmistelulla. Eri aihealueiden arviointiin valittuihin asiantuntijaryhmiin oltiin yhteydessä tulevasta tehtävästä. Arviointiryhmät tutustuivat viitekehykseen, jotta he saivat kokonaiskuvan arvioinnin kohteista ja pystyivät tunnistamaan omalla alueellaan strategisesti tärkeimmät kehityskohteet.

Itse itsearviointi tapahtui niin, että ryhmä sopi itselleen parhaiten toimivan työskentelytavan: osana normaaleja tapaamisia tai erikseen koolle kutsuttuna. Jokaisella ryhmällä oli fasilitaattori, joka kirjasi arviot ja keskustelujen tulokset yhteiseen Excel-taulukkoon. Ryhmät keskustelivat teemoista ja niiden tavoitetiloista sekä tunnistivat yhteisesti, mikä HAMKin todellinen suoritus ja taso kussakin kohteessa on. Arvioinnin määrälliseen osuuteen annettiin yksi arvo. Lisäksi jokaista arvoa täydennettiin näytöllä: tunnistetuilla hyvillä käytänteillä ja kehittämistarpeilla.

Numeeristen tulosten visualisointi tapahtui arvioinnin jälkeen. Tiedostoon syötetyt arvot siirrettiin osaksi PowerBI:tä, josta saadaan erilaisia näkymiä tuloksiin.

Tulokset käsitellään ylimmässä johdossa ja niissä ryhmissä, joissa omaan sektoriin kuuluva arviointi on tehty. Jokaisen osion vastuujohtajat käyvät oman alueensa tuloksen ja kehityskohteet läpi ja poimivat sieltä tärkeimmät kohteet ensi vuoden tavoitteiksi vastaamaan HAMKin hallituksen asettamiin strategisiin välitavoitteisiin sekä johtavat kehittämistä. Kehitystyön tuloksellisuutta päästään arvioimaan taas seuraavassa digikyvykkyyden itsearvioinnissa.

Arvio DigCompOrg-mittarista

Koska DigCompOrg-viitekehys oli kokonaisuutena käytössä ensimmäistä kertaa, arvioimme myös mittarin toimivuutta ja prosessin sujuvuutta. Itse kehys todettiin toimivaksi, joskin sen yleiseurooppalaisia ja geneerisesti koulutusorganisaatioihin kohdistuvia kuvaajia on vielä muokattava ja täydennettävä. Samoin käytettyjä termejä on vielä lokalisoitava omaan toimintaamme istuvaksi.

Arviointi tehtiin samalla kolmiportaisella asteikolla, joka Karvilla on nyt käytössään korkeakoulutuksen auditoinneissa. Se saattaa olla liian karkea eroavaisuuksien tunnistamiseen, sillä riittämättömän ja hyvän raja voi tuntua yhtä korkealta tai matalalta kuin hyvän ja erinomaisen. Itse arviointitilanteita voidaan vielä parantaa arvioijien ajankäytön ja valmistautumisen varmistamisella.

Yleisfiilis viitekehyksestä tarvittavien tarkennusten jälkeen on: ”Jatkoon!” Kun DigCompOrg sidotaan tavoiteasetantaan sekä muuhun arviointitietoon, se tuo meille kokonaisnäkemystä digikyvykkyydestämme, niin hyvistä käytänteistä kuin kehityskohteista.

DigCompOrgia on käytetty HAMKissa aiemmin rajatusti eri toimintojen kehittämisen yhteydessä (mm. koulutuksen digitalisaatiota tukevan LeaD-tiimin käynnistyksessä), mutta nyt tehty itsearvio oli ensimmäinen kokonaisarvio.

Lotta Linko on tutustunut digikyvykkyyden viitekehykseen DigCompOrgiin v. 2016. Viitekehys on suomennettu ja sitä on käyttöön yhdessä tutkijayliopettaja Jaana Kullaslahden kanssa.

Leave A Reply