HAMKin laatujärjestelmän kokonaiskuva

2

HAMKissa laatujärjestelmä on kietoutunut tiukasti johtamiseen, toiminnanohjaukseen ja meidän kaikkien työhön. Laatutyö on osa jokaisen tekemistä kaikessa työssä ja jokaisena päivänä.

Kaikessa hamkilaisessa toiminnassa taustalla on Plan-Do-Check-Act -ajatusmalli (PDCA) jatkuvasta toiminnan kehittämisestä. Kehittämisen kehä on yksinkertaisuudessaan toiminnan vaiheistus: ensin suunnitellaan, sitten tehdään, minkä jälkeen arvioidaan toimintaa ja sen tuloksia ja lopuksi parannetaan opitun perusteella.

HAMKin tulokset ja vaikuttavuus syntyvät antamastamme koulutuksesta ja tekemästämme TKI-työstä, joita tuetaan yhteisillä palveluilla. Kaikkea tätä suunnataan ja kehitetään asiakastarpeesta lähtien johtamisen, toiminnanohjauksen ja laatujärjestelmän avulla.

Laatujärjestelmä on toimintatapoja, organisointia, vastuita ja resursseja

Perusajatuksena toimiva PDCA eli kehittämisen kehä ei kuitenkaan yksin muodosta HAMKin laatujärjestelmää, vaan laatujärjestelmä muodostuu meidän omista toimintatavoistamme, asioiden organisoinnista, määritellyistä vastuista sekä annetuista resursseista. Kuva nimeää laatujärjestelmäämme kuuluvat osat eri tasoilla ja toiminnoissa.

HAMKin laatujärjestelmän kuva

Strategia

Visiotyön avulla luodaan näkemystä siitä, mihin HAMK on menossa.  Strategisessa suunnittelussa määritellään pitkän aikavälin tavoitteita – ja tiimien ja yksilöiden työn konkreettisia välitavoitteita – sekä isoja linjoja näiden saavuttamiseen. Muuttuvan toimintaympäristön analysointi tuottaa tietoa toiminnan suunnan pitämiseksi tai korjaamiseksi.

Strateginen johtaminen

HAMKin toiminnan kokonaiskuvaa ja kehittymisen virstanpylväitä suunnitellaan ja seurataan osaamisen johtamisen ja tiedolla johtamisen avulla. Osaamisen johtamista tukee Stara-järjestelmä, ja tiedolla johtamisen dataa käsitellään BI-järjestelmässä. Koko HAMK osallistuu kokonaiskuvan muodostamiseen yhdessä erilaisissa palautetilaisuuksissa sekä strategia- ja kuulemiskeskusteluissa. Strategisen ja operatiivisen työn johtamisen välineitä ovat vuosittain asetetut tavoitteet. Budjetoinnilla määritellään taloudelliset resurssit. Kokonaisarkkitehtuurityöllä kuvataan olennaisten prosessien ja niihin liittyvien asioiden yhteyksiä ja hallitaan muutoksia koko HAMKin tasolla.

Työn suunnittelu ja johtaminen

Strategia ohjaa HAMKin koulutuksen ja tutkimuksen suuntautumista ja kehittymistä. Tutkintojen osaamisen kehittämiseen ja tutkimusyksiköiden tutkimusohjelmiin liittyvä työ sekä yksiköiden taloussuunnittelu ovat käytännön toiminnan ohjausperusta. Kehityskeskustelut ovat väline tehtävänkuvien, tavoitteiden ja osaamisten määrittelyyn ja arvioimiseen. Osaamisvalmennuksilla paikataan osaamisvajeita ja suunnataan koko organisaation osaamisia strategian tarpeiden ja yksiköiden osaamisprofiilien mukaisesti.

Koulutus, TKI-toiminta ja tukipalvelut

Jokapäiväistä työtä tehdään digitalisoitavassa ympäristössä. Ohjeilla kuvataan työn peruslinjoja ja tuetaan työn tekemistä. Toimintaa seurataan, tuloksia mitataan ja arvioidaan: tämän teemme itse tai joku muu. Toiminnasta kerätään ja saadaan palautetta sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta, ja tietoa käytetään kehittämisen ja korjaavien toimenpiteiden pohjana. Talouden ja tulosten dataa analysoidaan, ja visualisoitua tietoa käytetään toiminnan johtamiseksi ja kehittämiseksi.

Tulokset

Toimintamme konkreettisia tuloksia ovat tutkinnot, työelämään siirtyvät ja siellä jo toimivat työntekijät ja uudet yrittäjät sekä soveltavan tutkimuksen tuottamat ratkaisut ja uudet innovaatiot. Toiminnasta syntynyt avoin data on kenen tahansa käytettävissä ja uudelleen hyödynnettävissä. Julkaisujen ja muun viestinnän avulla osallistumme keskusteluun ja yhteiskunnalliseen kehittämiseen omalta osaltamme.

Vaikuttavuus

Tuottamalla ratkaisuja yrityksille ja yhteiskunnalle saadaan aikaan vaikuttavuutta. HAMKin vaikuttavuus on ratkaisujen tuottamista, osaamisen ja tiedon lisääntymistä, yrittäjyyden kasvamista, hyvinvoinnin kasvua, lisääntynyttä kilpailukykyä, kestävämpää kehitystä ja kasvanutta kansainvälisyyttä. Tämä kaikki näkyy toimintaympäristössämme, ja sitä arvioivat jatkuvasti asiakkaamme, kumppanimme ja sidosryhmämme. Viime kädessä opiskelijat ja TKI-toiminnan asiakkaat ratkaisevat, ovatko he meihin tyytyväisiä eli olemmeko vaikuttavia.

Asiakastarpeet ja ohjaus

Vaikuttavuutta mitataan suhteessa odotuksiin. HAMKin tehtävä on antaa korkeakouluopetusta ja harjoittaa soveltavaa TKI-toimintaa. Olemme sitoutuneet eurooppalaisen korkeakoulutuksen kehitykseen, ja kansallisesti HAMK ja OKM neuvottelevat tarkoituksenmukaisesta profiloitumisesta ja sopivat tavoitteista. Tämä ohjaus vaikuttaa taas strategiaamme ja sen toteuttamiseen jokapäiväisessä työssä.

Discussion2 kommenttia

  1. Pingback: Laatutyön vuosikertomus 2019 - Laatu

  2. Pingback: HAMKin laadunhallinta on arjen strategiaa

Leave A Reply