Korkeakoulujen laatujärjestelmissä menettelyt myös poikkeustilan seurantaan ja arviointiin

0

Karvi on selvittänyt korona-poikkeustilan vaikutuksia korkeakoulutukseen. Tuoreen kyselyn alustavien tulosten mukaan 87 %:lla korkeakouluja on laatujärjestelmässään valmiita menettelytapoja tilanneseurantaan ja -arvioon myös poikkeustilanteissa.

Laatujärjestelmissä olevia laadullisia menetelmiä ovat mm. erilaiset kyselyt niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle, opiskelijapalaute ja opintojen ohjaajien seuranta. Numeerista dataa tarkastellaan seuraamalla opintojen etenemistä ja tutkintojen määriä. Poikkeustila on toki poikinut myös uusia käytänteitä verkossa tapahtuvaan opiskeluun, ohjaukseen ja vuorovaikutukseen.

Selvityksen mukaan poikkeustilanne ei ole vaikuttanut tutkintojen määrään: keväällä 2020 valmistuneiden määrässä ei ole tapahtunut muutosta aiempiin kolmeen vuoteen verrattuna. Myöskään oikaisupyyntöjen määrä ei ole kasvanut.

Kvalitatiivisen aineiston perusteella koronalla on ollut vaikutuksia niin opiskelijoiden kuin henkilöstön hyvinvointiin myös toiminnan rakenteiden muuttumisen kautta. Kaikki opiskelijat ovat kohdanneet muutoksia arkirutiinien osalta, eivätkä tutut yhteisöt eivät enää toimi samoin kuin aiemmin. Myös oppimisympäristö on erilainen kuin ennen, ja esim. harjoittelupaikat ovat joillain aloilla hävinneet. Henkilökunta tuntee aiempaa suurempaa kuormitusta työn määrän kasvaessa ja työn ja vapaa-ajan sekoittuessa. Toisaalta puolen vuoden ”poikkeusharjoittelun” jälkeen esim. OAJ raportoi opettajien kokevan resurssien riittävän paremmin, sillä työ on selkeytynyt aiemmasta.

Polarisaatio pelottaa

Tilanteessa ollaan huolissaan ennen kaikkea ihmisten erilaisista valmiuksista. Useimmilla korkeakouluilla ei ollut tässä tilanteessa erityisryhmille kohdennettuja toimia, vaan strategiana oli tuottaa kaikille toimivia mahdollisuuksia. Hyvin mahdolliseksi skenaarioksi tunnistetaan se, että osa opiskelijoista porskuttaa, osa putoaa. Kun ei tiedetä, kauanko poikkeustilanne kestää eikä varsinkaan voida sanoa, mikä uusi normaali aikanaan on, pitäisi tästä ajasta tunnistaa hyviä käytänteitä, joita voidaan käyttää koko korkeakoulutuksen kehittämiseen.

Jo tämän aineiston perusteella tunnistetaan, että uudessa normaalissa pitäisi olla

  • toimivat käytänteet etäopiskeluun
  • tasainen työmäärä
  • pelisäännöt viestintään ja vuorovaikutukseen
  • mahdollisuus itsejohtamistaitojen kehittämiseen
  • ohjausta hyvinvoinnin parantamiseen
  • tukea yhteisöllisyyden rakentamiseen.

 

 

Karvi arvioinut poikkeustilan vaikutuksia

Lähde: Karvin webinaari 30.10.2020 poikkeustilan vaikutuksista korkeakoulujen toimintaan v. 2020. Webinaarissa esiteltiin alustavia tuloksia tutkimuksesta, jonka aineistona ovat mm. synteesi keväällä 2020 toteutetuista eri organisaatioiden selvityksistä, syksyllä 2020 korkeakouluille tehty kysely sekä data suoritetuista tutkinnoista ja opinnäytteiden arvosanoista. Lopulliset tulokset valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lotta Linko on HAMKin laatupäällikkö.

Leave A Reply