Tutkijayliopettajat hahmottelevat kuvaa korkeakoulun TKI-toiminnan vaikuttavuudesta

0

HAMKin tutkijayliopettajat määrittelevät TKI-toiminnan eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta.

Verkossa pidettävissä työpajoissa työstetään, mistä vaikuttavuus koostuu, mihin vaikuttavuus perustuu ja miten vaikuttavuutta voidaan rakentaa, tunnistaa, mitata ja vahvistaa.

Tutkijayliopettajien työskentelyn taustalla on HAMKin visio. ”Haluamme olla soveltavan tutkimuksen ja työelämää uudistavan osaamisen korkeakoulu; rohkea ja luova uudistaja, vaikuttava toimija ja tuloksen tekijä.”

Mutta mikä on ”vaikuttava?” Mitä on nimenomaan TKI-toiminnan vaikuttavuus?

Vaikuttavuuden arviointiin on olemassa monta tapaa eikä ole yksimielisyyttä, mikä niistä olisi toimivin. Karvin auditointimallissa todetaan, että korkeakoulun vaikuttavuus voi ilmetä mm. sivistyksenä, hyvinvointina, uutta tietoa luovana tutkimuksena tai aktiivisena osallistumisena aluekehitystyöhön, yhteiskunnan uudistamiseen tai globaalien haasteiden ratkaisuun.

Menetelmiä tulevaisuuskuvan työstämiseen

Tutkijayliopettajien ensimmäinen verkkosessio oli ”lämmittelykierros”, jossa tekijät tutustuivat toisiinsa, määrittelivät aihetta ja keräsivät olemassa olevia indikaattoreita. Toisessa istunnossa pureuduttiin jo syvemmälle aiheeseen, ja työskentelyn menetelminä mietittiin mm. toimintaympäristön muutosvoimien tunnistamista, vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien hahmottamista, kehityspolkujen rakentamista, tulevaisuuspyörän hyödyntämistä ja kahdeksan kentän SWOT-analyysin tekemistä.

TKI-toiminnan vaikuttavuuteen liittyvien kohteiden tunnistamisen ja työnjaon jälkeen parit alkoivat työstää omaa osuuttaan yhteiseen dokumenttiin Teamsin tiedostokirjastossa. Tiedostoon kertyvät perustelut, miksi valittu kohde on TKI-toiminnan vaikuttavuuden kannalta tärkeä ja millaisilla mittareilla sitä voi arvioida. Tärkeä osa työtä on myös pohtia, millä prosessilla visioon päästään.

Kokonaisuus etenee eriaikaisesti itse kunkin muiden töiden ohella, ja säännöllisillä välikatselmuksilla vedetään tekemiset yhteen. Näissä Teams-istunnoissa myös sovitaan seuraavan etapin sisältö ja osatavoitteet ja tarkennetaan tarvittaessa työskentelyn tapaa.

Tavoitteena on rakentaa systeeminen kuva korkeakoulun vaikuttavuudesta. Tässä vaiheessa vielä hahmotellaan ääriviivoja, mutta kuva terävöityy ja tarkentuu työskentelyn edetessä.

Leave A Reply