Author: Sofia Turtiainen

0

Suomen metsistä noin 95% ovat PEFC sertifioituja ja noin 10% ovat FSC sertifioituja metsiä. Metsäsertifioinnin…More

0

Uudistamisvelvoitteella tarkoitetaan avohakkuun jälkeistä metsän uudelleen istuttamista. Uudistamisvelvoite on metsälaissa määritelty, ja se koskee jokaista…More

0

Metsiä uhkaavat monenlaiset tuhot ja vahingot. Keväällä ja kesällä hyönteisten lisääntyminen lisää hyönteistuhojen riskiä. Talvisin…More

0

Metsänkäyttöilmoitus on täytettävä lomake, joka täytetään vähintään 10 vuorokautta ennen hakkuiden aloittamista. Metsänkäyttöilmoituksen tekee yleensä…More

0

Hyvän metsänhoidon suositukset on luotu metsänhoitotöitä varten. Suositukset ovat tehty yhdessä metsä asiantuntijoiden, -yrittäjien ja…More

0

Maisematyölupa: ”Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman…More

0

Luonnonsuojelulain tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnon ja maisema-arvojen vaaliminen ja kestävä käyttö, luonto tuntemuksen…More

0

Jokamiehenoikeudet koskettavat Suomessa kaikkia ja ovat maksuttomia. Jokamiehenoikeudet pätevät niin valtion kuin yksityisen metsänomistajankin mailla.…More