Sertifiointi

0

Suomen metsistä noin 95% ovat PEFC sertifioituja ja noin 10% ovat FSC sertifioituja metsiä. Metsäsertifioinnin tarkoitus on edistää metsien kestävää käyttöä. Sertifioinnissa metsiä hoidetaan ja käsitellään ekologisesti, taloudellisesti sekä sosiaalisesti kestävästi. Lisäksi metsäsertifioinnin avulla voidaan vahvistaa suomalaisen puun menekkiä ulkomailla. Sertifiointia valvoo ulkopuolinen taho, jonka viranomaiset ovat todenneet päteväksi ja riippumattomaksi. Suositeltavaa olisi, että jokainen metsätila olisi sertifioitu.

Metsänomistajan halutessa sertifioinnin piiriin, sitoutuu hän noudattama sertifikaatin kriteerejä ja hoitaa metsäänsä niiden mukaisesti. Sertifikaatteja on kahdenlaisia, FSC ja PEFC sertifikaatti, ja näille on määritelty tiukat kriteerit. Kriteerien täyttyessä, metsikkö saa PEFC tai FSC merkinnän, jolloin tiedetään puun alkuperän olevan sertifioidusta metsästä. Metsäsertifiointi ei ole pakollinen, mutta jos kuulut metsänhoitoyhdistykseen, kuuluu metsäsi automaattisesti PEFC sertifioinnin piiriin.

PEFC

PEFC sertifioinnin suurimmat vaatimukset ovat metsien monimuotoisuuden turvaaminen, metsien terveyden ja kasvun ylläpito sekä virkistyskäyttö. Suurimmat huomiot PEFC sertifioinnissa kohdistuvat metsäluonnon monimuotoisuuteen, etenkin tärkeisiin elinympäristöihin, vesiensuojeluun ja nuorten metsien suojeluun. PEFC sertifioinnin kriteerejä on 32, joista jokaisesta löytyy metsäluonnon edistämiseen ja virkistyskäyttöön liittyviä noudattamissääntöjä ja ohjeita. KMY eli kestävän metsätalouden yhdistys ry voi myöntää PEFC sertifikaatin hintaan 50€+ alv. 24%.

PEFC sertifikaatin Kriteerit voi käydä lukemassa täältä.

FSC

FSC sertifioinnilla on tiukemmat kriteerit kuin PEFC sertifioinnilla. FSC sertifioinnissa suojelu pinta-alat ovat suuremmat, sekä suojavyöhykkeillä ja pohjavesialueilla toimiminen on rajoitettua.  FSC sertifioinnin avulla pyritään varmistamaan, että puiden poisto metsästä ei aiheuta metsän tuhoutumista tai metsäluonnon köyhtymistä. FSC:ssä on aina suojeltava 5 % metsämaan pinta-alasta, ja vesistöjen ja jokien yms. reunoille on jätettävä vähintään 10- 20 metrin suojakaista kohteesta riippuen. Lehtipuu osuus on taimikonhoidoissa ja harvennushakkuissa säilytettävä yli 10 %ssa. Lisäksi säästöpuita suositellaan jätettäväksi uudistushakkuissa vähintään 10 kpl hehtaarille.

FSC sertifikaatin kriteerit voit käydä lukemassa täältä.

HUOM!!

Harkitessasi Sertifioinnin piiriin liittymistä kannattaa muistaa, että sertifioitu puu menee paremmin kaupaksi ja siitä voi saada paremman puun myyntitulon.

 

Lähteet:

https://www.metsakeskus.fi/metsasertifiointi

https://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Johtamisjarjestelmasertifiointi/metsateollisuus-ja-energia/Metsien-sertifiointi-PEFC/

http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/09/PEFC_FI_1002_2014_Metsaesertifoinnin_kriteerit_20141027.pdf)

https://pefc.fi/sertifioint

https://fi.fsc.org/fi-fi/sertifiointi/periaatteet-ja-kriteerit

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/suot/suomaa/tiedostot/FSC_ja_luontoarvot_DIAT_20.9.2016_AA.pdf

http://mmm.fi/metsat/metsatalouden-kestavyys/metsien-sertifiointi

http://mmm.fi/metsat/metsatalouden-kestavyys/metsien-sertifiointi

Leave A Reply