Maisematyölupa ja Kaavoitus

0

Maisematyölupa: ”Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): 1) asemakaava-alueella; 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä 3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.” (Lähde: Maankäyttö- ja rakennuslaki, 128 §)”

Maisematyölupa tarvitaan, jos kaavassa niin määrätään, kun työskennellään asemakaava-, yleiskaava- ja rantakaava-alueella ja alueilla, jossa on rakennuskielto. Maisematyölupaa haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta kirjallisesti. Maisematyöluvassa määräykset voivat koskea hakkuu ja metsän uudistamisen suoritustapaa. Maisematyölupa raukeaa, jos toimenpidettä ei suoriteta kolmen vuoden kuluessa. Puiden kaatamiseksi voidaan myöntää suunnitelmallinen metsänkäsittelylupa enintään kymmeneksi vuodeksi. Maisematyöluvasta maksetaan kunnalle 50-1000€ riippuen hakattavasta kohteesta. Epäselvissä tilanteissa ota aina yhteyttä luvanantajaan. Älä jätä hakematta lupaa, koska siitä voi seurata korvausvelvollisuus.

Maisematyöluvan hakemisessa on runsaasti kuntakohtaisia eroja. Joissain kunnissa luvan haku rajoittuu asemakaava-alueille, ja toisissa lupa on haettava jopa yleiskaava-alueille.

Maisematyölupaa ei tarvitse hakea yleiskaava-alueilla, jos on kyse yhden tai enintään viiden pihapuun kaadosta. Asemakaava-alueella puustoa kaadettaessa, on aina haettava lupa. Rajapuiden kaadoissa on lupaa kysyttävä myös naapurilta. Naapurin puolella olevan rajapuun oksien yltäessä häiritsevästi sinun puolellesi, on naapurilla velvollisuus poistaa oksat, jos hän ei sitä tee voit luvallisesti poistaa oksat itse.

Esimerkki maisematyöluvasta

Janakkalan kunnan maisematyölupa haetaan vapaamuotoisella lupahakemuksella, jonka yhteyteen liitetään kartta sijainnista, ja tämä postitetaan tai lähetetään sähköisesti Janakkalan ympäristöpäällikölle.

Muista kuitenkin, että jokaisella paikkakunnalla on oma käytäntö maisemalupa hakemuksien suhteen. Maisematyölupa hakemuksen ohjeet löytyvät paikkakuntasi verkkosivuilta.

 

Lähteet:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

https://www.kouvola.fi/index/asuminenjaymparisto/rakennusvalvonta/maisematyolupa.html

https://www.janakkala.fi/palvelut/ymparisto/lupa-ja-ilmoitusasiat/maisematyolupa/

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/hakkuiden-maisematy%C3%B6luvat-poistuvat-yleiskaavoista-mutta-vain-uusista-1.165431

Leave A Reply