Metsän Uudistamisvelvoite

0

Uudistamisvelvoitteella tarkoitetaan avohakkuun jälkeistä metsän uudelleen istuttamista. Uudistamisvelvoite on metsälaissa määritelty, ja se koskee jokaista metsänomistajaa. Uudistamisvelvoite seuraa, jos avohakkuun seurauksena on syntynyt yli 0,3hehtaarin aukko. Metsänomistajan on huolehdittava uuden taimikon perustamisesta, sekä sen hoidosta. Uudistamisvelvoite on toteutunut, kun istutettujen tai luontaisesti uudistuneiden taimien keskipituus on puoli metriä(0,5m) ja tiheys sekä laatu riittävä. Taimikon perustamiselle on määritelty rajat. Etelä-Suomessa taimikon perustamiseen saa käyttää aikaa enintään 10 vuotta, Keski-Suomessa 15 vuotta ja Lapissa 25vuotta. Taimikon perustamisesta ei tarvitse erillistä ilmoitusta täyttää. Uudistamisvelvoite kuuluu aina maanomistajalle, jolloin kiinteistökauppoja tehtäessä on otettava huomioon, että uudistamisvelvoite siirtyy uudelle omistajalle.

Metsän uudistaminen on kannattavinta suorittaa mahdollisimman nopeasti hakkuiden jälkeen.

HUOM!

Uudistamisvelvoite voi seurata myös harvennushakkuun jälkeen. Harvennushakkuussa liian alhaiseksi jätetyn pohjapinta-alan takia, voi joutua suorittamaan täydennysistutuksen.

Uudistamisvelvoitteen laiminlyömisestä voidaan tuomita metsärikkomuksen nojalla sakkoon, ellei muualla laissa toisin määrätä.

 

Lähteet:

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:uudistamisvelvoite

http://www.uusimetsanomistaja.fi/metsatieto/Pages/Uuden-metsan-perustaminen.aspx

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093#L2P8 (Metsälaki §8ja §9)

Leave A Reply