Metsänkäyttöilmoitus

0

Metsänkäyttöilmoitus on täytettävä lomake, joka täytetään vähintään 10 vuorokautta ennen hakkuiden aloittamista. Metsänkäyttöilmoituksen tekee yleensä puunostaja tai leimikon suunnittelija, ja se on voimassa kerrallaan enintään 3 vuotta. Metsänkäyttöilmoituksen tekeminen on ilmaista ja sen voi täyttää joko metsään.fi palvelussa tai paperi versiona. Metsänkäyttöilmoituksesta voidaan tehdä myös nopeutettu versio, josta peritään 80€ maksu.

Metsänkäyttöilmoitus lähetetään tarkastettavaksi metsäkeskukselle. Metsäkeskus tutkii, onko hakkuu alueella jotakin hakkuisiin vaikuttavia rajoitteita, kuten esimerkiksi metsälain 10§ lakikohde. Metsäkeskuksen on ilmoitettava välittömästi hakkuuoikeudenhaltijalle ja metsänomistajalle, jos hakkuu alueelta löytyy jokin hakkuita rajoittava tekijä. Kymmenen vuorokautta ilmoituksen täytöstä, voi hakkuut aloittaa, mikäli ilmoituksesta ei ole mitään kuulunut. Tällöin voidaan olettaa, että hakkuu alueella ei ole mitään hakkuita rajoittavia tekijöitä. Hakkuu kohteen sijaitessa Natura2000-alueella on ilmoitus tehtävä myös ELY-keskukselle (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). Jos metsänkäyttöilmoitusta ei täytetä määräajassa voi siitä seurata alueen käsittelykielto ja mahdollinen sakkorangaistus.

Metsänkäyttöilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse täyttää, jos on kyse kotitarvehakkuista, pienikokoisen puuston hakkuusta (läpimitta alle 13cm), sähkölinjojen ja junaratojen reunavyöhykkeiden hakkuista, oja-, vesijohto- tai viemärilinjan hakkuusta tai pienialaisista tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuista. Kotitarvehakkuilla tarkoitetaan pienimuotoisia hakkuita kotitalouden omaan käyttöön.

Tästä metsään.fi palvelun, jossa kerrotaan mitä kaikkea voit metsään.fi palveluun kirjautuneena tehdä. Sähköiseen metsänkäyttöilmoituksen pääset tekemään, kirjautumalla palveluun sisään omilla pankkitunnuksillasi.

Tästä paperiseen metsänkäyttöilmoitus versioon. Täyttöohjeen löydät kaavakkeen perästä.

 

Lähteet:

https://www.metsakeskus.fi/oikeudet-ja-velvollisuudet

https://www.storaensometsa.fi/metsasanasto/metsankayttoilmoitus/

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=mets%C3%A4nk%C3%A4ytt%C3%B6ilmoitus#L5P14

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=mets%C3%A4nk%C3%A4ytt%C3%B6ilmoitus#L2P7a

https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/metsankayttoilmoitus_paivitys_osoitteet_29.10.2015.pdf

Leave A Reply