Tuholaisten torjuntaa koskevan lain tärkeimmät huomioon otettavat seikat metsätaloudessa

0

Lain tarkoituksena on taata metsien hyvä terveydentila ja pyrkiä torjumaa metsätuhoja. Lakia sovelletaan metsän tuhoihin, terminaali- ja tehdasvarastoihin, sekä puutavaran hakkuupaikkoihin ja välivarastoihin. Lakia sovelletaan myös metsissä esiintyvien tuholaisten torjuntaan ja niiden leviämiseen.

 

Männyn kaarnan alla vilisee.

Puutavaran omistajan on huolehdittava, että puutavara kuljetetaan pois hakkuu paikalta tai välivarastolta laissa määriteltynä ajankohtana. Mänty ja kuusipuutavaralle on omat ohjeensa. Kesäaikana hakatut puut tulee siirtää 30 vuorokauden kuluessa kaadosta hyönteistuhojen torjumiseksi. Metsänomistajan on huolehdittava metsästä pois yli 10 kiintokuutiometriä/ha ylittävä määrä kuusipuutavaraa, mäntypuutavaralla määrä on 20 kiintokuutiometriä/ha. Puutavara koostuu tyviläpimitaltaan yli 10 cm kuusen rungon osista. Vahingoittuneiden puiden poisto kuuluu myös metsänomistajan velvollisuuksiin. Vahingoittuneista puista tulee poistaa männyillä kaikki yli 20 k-m3 /ha ylittävän määrän ja kuusella 10 k-m3. Kuitenkin, jos puutavaraa ei voida kuljettaa pois annettuna määrä aikana on henkilön velvollisuus peittää, kastella, kuoria, sijoittaa uudelleen tai tehdä muita toimenpiteitä, jotka ehkäisevät hyönteistuhot. Jokaisella ammattimaisen toiminnan harjoittajalla on §18 mukaan velvollisuus omavalvontaan, joka kattaa kaiken yllä mainitun.

 

Jos puutavaran ostaja tai maanomistaja ei noudata omavalvonta säädöksiä ja tämän seurauksena toisen maanomistajan metsiköstä kuolee puustoa yli 20 k-m3 hehtaaria kohden tai puuston kasvu vähenee yli 10 k-m3 hehtaaria kohden maksimissaan viiden vuoden aikana, on puutavaran omistaja tai maanomistaja velvollinen korvaamaan kokonaisuudessaan aiheutuneet vahingot. Myös metsälain 10§ erityisen tärkeän elinympäristön tai natura-2000 verkostoon kuuluvan alueen vahingoittuneiden puiden poistosta on huolehdittava, muutoin on metsänomistaja velvollinen korvaamaan toisen metsään levinneistä tuhoista aiheutuneet vahingot.

 

Metsätuhojen torjumislain §9 mukaan metsätalousministeriöllä on oikeus määrätä metsänomistaja poistamaan alueeltaan puusto, mikäli metsässä esiintyy paljon tuhoja, josta riskinä on mittavat metsätuhot. Ministeriö voi määrätä metsäkeskuksen ryhtymään nopeisiin toimiin torjuntaa vastaan. Ensisijaisesti käytetään biologisia ja mekaanisia torjuntakeinoja.

Metsätuholaiset jättävät erilaisia syömäjälkiä puun runkoon.

Metsäntutkimuslaitoksen tehtävä yhdessä Suomen metsäkeskuksen avulla on seurata ja ennakoida metsätuhojen aiheuttajien esiintymistä ja leviämistä, sekä tutkia tuhojen syy-seuraussuhteita ja taloudellista merkitystä. Elintarviketurvallisuusvirastolle on ilmoitettava välittömästi, jos seurannan yhteydessä löytyy vaarallisia kasvintuhoajia, jotka heikentävät kasvinterveyttä.

Laiminlyödessä omavalvontaa §3-6 tai §9 nojalla annettua päätöstä on Suomen metsäkeskus asettanut päätöksen, että voi siitä joutua maksamaan uhkasakon tai uhan. Jos joku tahallaan tai törkeän huolimattomuuden vuoksi rikkoo edellä mainittuja pykäliä, on hän tuomittava sakkoon, jollei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. §26 mukaan valtiolle maksettavat sakot ovat suoraan ulosottokelpoisia.

 

Lähteet:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131087

Leave A Reply