Koulutusmoduulien työelämäarviointi: vuorovaikutusta ja kehityskohteita

0

HAMKissa toteutettiin koulutusmoduulien työelämäarviointi syksyllä 2019.

Työelämäarvioinnin tavoitteena oli rakentaa entistä tiiviimpää yhteistyötä työelämän kanssa ja saada palautetta toiminnasta sekä kerätä tietoa ja ymmärrystä työelämän tarpeista suhteessa tarjottuihin moduuleihin.

Työelämäarviointi kattoi seuraavat teemat: ilmiöpohjaisuus, kansainvälisyys, osaamisperustaisuus, työelämän kytkeytyminen moduuliopetukseen, tiimityö, oppimisympäristöt ja opiskelijoiden työhyvinvointi.

Työelämäkumppaneiden kanssa käydyn arviointikeskustelun tärkein anti oli konkreettinen vuorovaikutus ja keskustelu moduuleista HAMKin henkilökunnan sekä työelämän välillä.

Kehityskohteina alakohtainen substanssi ja yleiset työelämätaidot

Konkreettiset kehittämiskohteet liittyivät kussakin koulutuksessa alan substanssiin sekä myös yleisiin työelämätaitoihin. Arvioinneissa näkyi tiedonhankinnan, vuorovaikutustaitojen, kielitaidon, tiimityötaitojen ja dokumentointitaitojen tärkeys työelämässä.

Jokainen koulutusohjelma valitsee saadusta palautteesta kolme itselleen tärkeintä kehittämiskohdetta. Kehittämiskohteiden valinnan jälkeen kuvataan yhdessä yksikön johtajan kanssa toimenpiteet, joilla päästään haluttuun lopputulokseen sekä mittarit, jotka kertovat, miten asiassa on edistytty. Raportointi tehdyistä toimenpiteistä tehdään vuoden lopussa, ja tuloksia käsitellään niin koulutuspäälliköiden kuin laaturyhmän kokouksessa.

Myös HAMKin tutkimusyksiköt ovat käyneet läpi työelämäarvioinnin keväällä 2019. Saadun palautteen perusteella on käynnistetty sekä yksikkökohtaisia että yhteisiä kehittämistoimenpiteitä.

Koulutusmoduulien työelämäarviointi lukuina

Arvioinnin aikana toteutettiin yhteensä 20 arviointikeskustelua yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa. Työeläkumppaneista arviointikeskusteluihin osallistui 62 henkilöä, ja HAMKin henkilökuntaa keskusteluissa oli 100 henkilöä. Arviointeja tehtiin yhteensä 21 AMK-tutkintokoulutuksen 41 moduuliin.

Heidi Ahokallio-Leppälä on HAMKin vararehtori, joka vastaa osaamisen johtamisesta, koulutuksesta, viestinnästä, henkilöstöstä ja kansainvälisistä toiminnoista.

Leave A Reply