Innovaatioiden synnyttäminen ja kaupallistaminen saivat alkuvauhtia TKI-työpajasta

0

Kaupallistaminen oli yksi TKI-toiminnan työelämäarvioinneissa esiin nousseista kehityskohteista. Kaupallistamisosaamisen lisääminen -verkkotyöpajassa lähdettiin pohtimaan kahta tärkeää kysymystä:

  1. Miten kaupallistamisajattelu saataisiin paremmin osaksi tutkimusyksiköiden arkea?
  2. Millaisia prosesseja ja tukimekanismeja tähän tarvittaisiin?

Mukana työpajassa oli asiantuntijoita jokaisesta HAMKin tutkimusyksiköstä. Hedelmällistä työskentelylle oli, että kaikilla osallistujilla oli erilainen näkökulma sekä kokemusta innovaatiotoiminnasta. Nämä kaksi asiaa varmistivat nopean ja teemaan pureutuvan työskentelyn.

Kaupallistaminen tutkimusyksikön arkeen ajattelua ja toimintaa muuttamalla

Lähtökohta työskentelylle oli nykytilan sekä tavoitetilan määrittelyt. Jotta kehittäminen on mahdollista, pitää olla tavoite. Ja tavoitetta kohden päästään vain tunnistamalla nykytila. Tämän jälkeen pitää vielä määrittää tarvittavat toimenpiteet, jotta matka nykytilasta tavoitetilaan voidaan tehdä.

  • Tavoitetila – check.
  • Nykytila – check.
  • Kehittämistoimenpiteet – check.

Näiden kahden tilan määrittelyn sekä kehittämistoimenpiteiden tunnistamisen lisäksi oli pohdittava, miten kaupallistamisajattelu olisi kiinteä osa tutkimusyksiköiden arkea. Ei siis mikään erillinen toimenpide, joka toteutetaan tietyn väliajoin. Pitkällä tähtäimellä mikään päälle liimattu ei toimi, vaan ideoita pitää pystyä arvioimaan ja innovaatioita tunnistamaan arjen tekemisen yhteydessä.

  • Osaksi arjen toimintaa – check.

Innovaatiot auttavat toimijoita kehittymään ja kasvamaan, mutta parhaimmatkaan innovaatiot eivät auta, jos niitä ei oteta käyttöön. Innovaatioiden tunnistaminen ei siis riitä. Itse asiassa tunnistamisen jälkeen alkaa vaikein työ: innovaation vieminen käytäntöön ja kaupalliseen toimintaan. Tätä työtä tukemaan tarvitaan erilaisia tukimekanismeja ja -prosesseja.

  • Tukimekanismit ja -prosessit – check.

HAMKin tutkimusyksiköillä on kykyä ja harteita tuottaa uusia innovaatioita. Seuraavaksi tulee varmistaa, että tälle toiminnalle annetaan mahdollisuus. Työpajassa syntyi paljon ideoita ja ehdotuksia tarvittavista kehittämistoimenpiteistä, jotta kaupallistamisosaaminen HAMKissa lisääntyisi. Nämä ideat ja ehdotukset otetaan innolla jatkotyöstöön, jotta voidaan määrittää tarvittavat askelmerkit kaupallistamisajattelun saattamiseksi osaksi tutkimusyksiköiden arkea.

  • Työ alkaa – check.

HAMKin TKI-työpajoissa työstetään yhteisiä kehittämiskohteita, jotka on tunnistettu laatujärjestelmään kuuluvien työelämäarviointien avulla. Työpajoissa on osallistujia jokaisesta tutkimusyksiköstä, ja työpajojen työskentelymenetelmät valitaan aiheen ja tavoitteen mukaisesti. Työpajat tuottavat kehitysehdotuksia, joista muodostetaan tutkimusyksiköille yhteiset, teemakohtaiset toimintaohjelmat.

Laura Vainio toimii johtavana hankeasiantuntija HAMKin TKI-palveluissa. Työssään hän kehittää ja koordinoi hanketoimintaa yhdessä muiden TKI-palveluiden toimijoiden sekä HAMKin neljän tutkimusyksikön kanssa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat mm. monialainen ongelmanratkaisu, kokeilut ja kehittäminen sekä kiertotalous, resurssiviisaus ja kansainväliset hankkeet.

Leave A Reply