HAMKissa tuetaan henkilöstön urakehitystä

0

Milloin pohdit viimeksi omaa osaamispääomaasi? Siis sitä osaamista, jota olet vuosien saatossa kerryttänyt, eri tavoin tallettanut, huolella vaalinut sekä aika ajoin uudistanut – missä kunnossa se on? Ethän vain ole kuluttanut osaamispääomaasi loppuun, koska sinulla ei ole ollut aikaa tai motivaatiota sitä uudistaa? Vai oletko kenties kerännyt pääomaa, jolle et oikein meinaa löytää käyttötarkoitusta? Ehkä oletkin tasapainoisessa tilanteessa, jossa osaamispääomasi kertyy ja tuottaa koko ajan uutta suhteessa vaikka työhön, jota parhaillaan teet.

Osaamisen kehittämisen merkitys organisaatioiden menestystekijänä on tunnistettu. Tästä huolimatta ihmetellään, miksi strategian luomisen, henkilöstön informoimisen, osallistamisen sekä motivoimisenkaan jälkeen strategian tavoitteita ei saavuteta. Mistä johtuu, kun asiat eivät muutu, toiminnot eivät kehity, asiantuntijuus ei lisäänny ja tulokset sekä laatu polkevat paikallaan tai jopa heikkenevät? Tuolloin on syytä kysyä, olemmeko tunnistaneet osaamisen, jolla tavoitteet saavutetaan ja olemmeko tietoisia siitä, millaista osaamista meillä tällä hetkellä organisaatiossa on?

Osaamisen ajantasaisuus on myös tärkeä työhyvinvoinnin lähde. Esihenkilöt saattavat tunnistaa turhautumista, väsymistä tai jopa masennusta, joille ei heti löydy selkeää syytä. Kyse voi hyvinkin olla osaamisvajeesta, joka näyttäytyy organisaatiossa edellä mainittuina tiloina. Me ihmiset emme ole koneita tai laitteita, joiden kovalevyn, ohjelmiston tai sensorin voisi helposti vaihtaa. Me olemme ajattelevia, tuntevia sekä joskus huonosti tai ainakin ennustamattomasti käyttäytyviä sosiaalisia otuksia, jotka tarvitsevat toimiakseen motivointia, osallistamista, uudistumista sekä kiitoksen, kun sen aika on.

HAMKissa on jo vuosia panostettu osaamisen kehittämiseen sekä osaamisvajeen tunnistamiseen. Osaamiskartoitukset toteutetaan joka toinen vuosi, ja niiden tavoitteena on tiedostaa organisaation osaamisen nykytila suhteessa strategiassa asetettuihin tavoitteisiin.

Haluamme tarjota henkilöstölle myös erilaisia urapolkuja.

Uusimpana olemme rakentaneet tutkijayliopettajan urapolun eli tenure trackin, joka tarjoaa tohtoritason tutkijoille hyvin tuetun ja selkeän suunnan kohti vakinaista tutkijayliopettajan tehtävää. Lähtökohtana jokaiseen rekrytointiin on HAMKin strategia ja tutkimusyksiköiden profiilit. Osaamisen kerryttäminen ja sen arviointi puolestaan tarkoittaa eritasoisia laadullisia ja määrällisiä näyttöjä liittyen kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimiseen, julkaisuihin, tutkimusryhmien johtamiseen, yritysyhteistyöhön jne.

HAMKissa toteutetaan myös eri henkilöstöryhmille suunnattuja valmennuksia tai kehittämisohjelmia. Viime vuosina on panostettu erityisesti opettajien pedagogiseen kehittämiseen. Käytännössä osaamiskartoitusten jälkeen opetushenkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua HAMK100- valmennusohjelmaan omien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Pedagoginen valmennusohjelma on keskittynyt digipedagogiikkaan, uudistuvaan korkeakoulupedagogiikkaan, opettajien tutkimus- ja työelämäosaamiseen sekä kansainväliseen osaamiseen. Opettajat ovat suorittaneet digitaalisia osaamismerkkejä mm. digipedagogiikasta, O365-ohjelmien käytöstä ja tietosuojasta.

Toivottavasti jokainen hamkilainen on hyödyntänyt näitä tarjottuja mahdollisuuksia oman osaamispääomansa kartuttamiseen.

Viimeisimmän osaamispääomakartoituksen mukaan digipedagoginen osaaminen ja pedagoginen tiimiopettajuusosaaminen ovat menneet meillä selkeästi eteenpäin.

Myös osaamisemme johtamisen ja esihenkilötyön osaamisalueilla näkyy selkeää kehitystä. Tutkimuksen saralla kehittymistä on tapahtunut menetelmäosaamisessa sekä työelämän kehittämisosaamisessa. Vahvuutemme löytyvät ensisijaisesti opettamiseen ja koulutukseen liittyvissä osaamisissa, mutta samalla on hyvä todeta, että eroja yksiköiden välillä löytyy. Tämä näkyi viime keväänä, kun siirryimme etäopetukseen ja erot koulutusten välillä korostuivat. Yksi edelleen kehitettävä osaamisalue onkin digipedagoginen osaaminen, jonka kehittämiseen tulee edelleen kiinnittää koko organisaation tasolla huomiota. Kaikkia meitä koskettavista yleisistä työelämäosaamisista erityisen kehittämisen kohteeksi nousee kansainvälisen osaamisen kehittäminen. Omassa 2030-strategiassamme on vahva kansainvälinen painotus. Toinen yhtä tärkeä ja meitä kaikkia koskettava osaamisen alue on kestävän kehityksen osaaminen, jotta voimme saavuttaa kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet.

Työelämän muutokset koskettavat meitä kaikkia ja meiltä edellytetään yhä enemmän elinikäisen oppimisen taitoja sekä kykyä sopeutua ja tuottaa muutoksia. Meille HAMKilaisille osaamispääoman kasvattaminen ja yksilöiden osaamisen ajantasaisuudesta huolehtiminen on tärkeä ja merkityksellinen asia. Tämän takia osaaminen on nostettu meillä johtamistyön keskiöön. Osaamispääoman kasvattaminen ja osaamisen ajantasaisuudesta huolehtiminen on sekä yksilön että organisaation yhteinen tavoite, joka johtaa arvonluontiprosessien kehittymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa vuorovaikutteista toimijuutta sekä yhteistä säännöllistä keskustelua strategiasta ja tavoitteista. Organisaatioissa tapahtuvaa oppimista ei voi pitää itsestäänselvyytenä, vaan sitä tulee johtaa ja vaalia.

Heidi Ahokallio-Leppälä
vararehtori
Ylin johto ja kehittäminen
Hämeen ammattikorkeakoulu

Leave A Reply