Ammatillista tiedon jakamista yhdessä oppien

0

Kirjoittanut: Sairaanhoitaja opiskelija Marika Härmä

Työskentelen Etevan kehitysvammapsykiatrian yksikössä asiakasprosessivastaavana ja toteutin projektin omassa työympäristössäni. Kehitysvammapsykiatrian palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaativia erityistarpeita liittyen mielenterveyden- ja autisminkirjon häiriöihin tai eri syistä johtuvaan haastavaan käyttäytymiseen. Kehitysvammapsykiatrian yksiköt tarjoavat apua kriisitilanteissa sekä tutkimusjaksoja ja intensiivistä kuntoutusta suunnitellusti. Yksiköissä voidaan toteuttaa myös tahdosta riippumatonta erityishuoltoa. Kehitysvammapsykiatrian yksiköitä on Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Keravalla.

Projektin toteutus

Projektin aiheena oli pitää henkilöstölle koulutuksellisia iltapäiviä liittyen yksikössä yleisemmin asiakkailla esiintyviin psykiatrisiin sairauksiin, niiden diagnosointiin, esiintyviin oireisiin sekä lääkitykseen ja hoitoon. Asiakkaan kohtaamiseen liittyvät asiat olivat merkityksellisessä osassa koulutusten sisältöä. Koulutukselliset iltapäivät sisälsivät teoriaosuuden, joka lisää henkilöstön tietotaitoa psykiatrisista sairauksista sekä erilaisiin psykiatrisessa hoitotyössä käytettäviin hoitomenetelmiin. Tarve koulutuksellisille iltapäiville oli tullut aiemmin yksikön henkilöstöltä.

Koulutuksissa käytettiin hyväksi käytännön esimerkkejä asiakastyöstä ja harjoiteltiin erilaisia ohjaustilanteita/haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamista. Koulutusten tavoitteena oli moniammatillisen osaamisen jakaminen ja kokemustiedon hyödyntäminen. Koulutuksellisiin iltapäiviin oli mahdollisuus osallistua myös muiden kehitysvammapsykiatrian yksiköiden hoitajia skype-yhteyden välityksellä. Koulutukset toteutettiin sovittuina ajankohtina 7.1- 10.2.2019 välisenä aikana kolmena iltapäivänä klo. 12-15 välisenä aikana. Koulutuksissa oli työparinani vaihdellen psykologi, lähityön edustaja tai yksikön palvelupäällikkö aiheesta riippuen. Koulutuksien sisältöinä olivat psykiatrisista sairauksista persoonallisuushäiriöt, hoitosuhdetyöskentely sekä kehitysvammalain mukaiset rajoitustoimenpiteet.

Oivalluksia ja onnistumisia

Tavoitteena oli vuoropuhelun aikaansaaminen ja ylläpitäminen sekä kokemustiedon jakaminen.  Inhimillisyys, elämänlaatu ja ammatillisuus näkyvät työssä keskeisinä periaatteina ratkaisuja tehdessämme ja niitä arvioitaessa. Ammatillista tietoa, osaamista ja kokemuksia jakamalla pystyimme toteamaan, että asiat ja tilanteet ovat usein kovin samankaltaisia fyysisestä ympäristöstä riippumatta. Kaiken keskiössä on asiakas sairautensa, käytettävien voimavarojen ja esiintyvien haasteiden kanssa. Tietämys sairauden oireista ja käytettävistä hoitotyönkeinoista lisää vahvaa ammattiosaamista ja ammatillista varmuutta.  Onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia jakamalla erilaisista ohjaustilanteista voimme oppia muuttamaan toimintamallejamme ja tarkastelemaan toimintaa avoimesti ja ennen kaikkea kohtaamaan asiakkaat tulevaisuudessa entistä paremmin tasavertaisina.

Ihminen, joka ei tee virheitä, ei tee tavallisesti muutakaan.

-William Magee  

Leave A Reply