Digiarkea ja kehittämistä

0

Verkostoyhteistyötä, tukimuotojen kehittämistä, toimivampia av-tiloja ja -laitteistoja sekä korkeakoulumaailmaa puhuttavan tekoälyn haltuunottoa. Kuluneen vuoden aikana on kehitetty monia digipeda-asioita eteenpäin sekä monipuolistettu tärkeää arjen päivittäistä tukea. Lue alta tarkemmin Hämeen ammattikorkeakoulun LeaD (Learning Design) -tiimin tapahtumarikkaasta vuodesta.

Tiivis yhteistyö takaa sujuvan digipeda-arjen

LeaD-tiimi koordinoi HAMKissa tehtävää digipedagogista kehitystyötä, auttaa arjen kysymyksissä sekä tukee verkko-opetuksen kehittämistä. LeaD-ydintiimin rinnalla henkilöstön tukena toimii LeaD+ -asiantuntijaverkosto, johon kuuluvat digitukihenkilöt ja digipedamentorit. Digitukihenkilöt ovat jo vuosien ajan auttaneet päivittäisissä opetuksen digitaalisten työkalujen ja palveluiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Digipedamentorit taas sparraavat opettajia ja moduulitiimejä opetuksen kehittämisessä, erityisesti digipedagogisesta näkökulmasta.

LeaD+ -verkosto kokoontuu kuukausittain kehittämään ja pohtimaan ajankohtaisia digipeda-aiheita, jakamaan kokemuksia sekä testaamaan uusia menetelmiä ja opetusteknologioita. Vuonna 2022 hybridisti järjestettyihin tapaamisiin yhdistettiin kävelykierroksia kampusalueilla testaten samalla gimbaalin käyttöä kuvaamisessa. Lisäksi uutena aluevaltauksena verkostossa käynnistettiin yhteinen blogisarja Plussan puolella, jossa jaetaan kokemuksia verkko-oppimiseen liittyvistä asioista ja tuodaan esille syntynyttä osaamista.

Digipedamentoreita voi kutsua myös vierailemaan tapaamisiin ja kokouksiin; esimerkiksi biotalouden yksikössä otettiin käyttöön kuukausittaiset mentorin digipeda-tietoiskut. Vuonna 2022 toimintansa aloitti uusi yrittäjyys-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen yksikkö, jossa mentorointi vahvistui mentoreiden monipuolisen osaamisen ja tiivistyneen yhteistyön myötä.

Tiimin toimintatapojen kehitystyö jatkuvaa

Kehitämme koko HAMKin digipeda-asioiden lisäksi jatkuvasti myös omaa toimintaamme. Tästä viimeisimpänä vuosi sitten käyttöön otettu tiimin kehittämistöiden Kanban. Kanbanin erinomaisena puolena on kehittämistehtävien koonti visuaaliseksi tauluksi. Siihen on koottu toimintasuunnitelmasta aiheet ideoiksi, josta siirrämme niitä työjonoon, joskus tulipaloihin ja lopuksi käynnissä oleviksi kehittämistehtäviksi. Käsittelemme kehittämistehtävien tilannetta joka tiistai tiimin aamupalaverissa. Kanban toimii isojen kokonaisuuksien hallinnassa ja aikatauluttamisessa. Microsoftin Planner -työkalun avulla työjonoon viedyt kokonaisuudet jyvitetään pienemmiksi tehtäviksi aikatauluineen.

Tukea arkeesi

Muutimme valmennusten painopistettä aikataulutetuista valmennuksista tilauskoulutuksiin ja itseopiskeluaineistoihin.  Elokuussa 2022 julkaistiin itseopiskelun tueksi koottu Henkilöstön digipakki. Intran Opin ja kehityn –sivuston Digipedavalmennusten osuutta jäsennettiin palvelemaan paremmin uutta toimintamallia. Henkilökohtaisen ohjauksen kysyntään vastattiin ottamalla käyttöön Bookings with me -kalenterilisäosa yksilöohjausaikojen varaamiseen. Digipedaohjeet-sivustoa kehitettiin selkeyttämällä etusivua ja lisäämällä sivustolle tehokkaampi hakukone.  Saavutettavuushubin luominen oli sivustokehityksen ensimmäinen vaihe.

Käsikirja tukee tapahtumien järjestämisessä

Syksyllä 2022 julkaistu tapahtumakäsikirja kokoaa yhteen avun tapahtumien suunnitteluun, toteutukseen ja viimeistelyyn liittyen. Tapahtumakäsikirjan ensimmäisen version näkökulma on verkkotapahtumien teknisessä toteutuksessa, mutta se tarjoaa myös kattavasti vinkkejä kaikenlaisten tapahtumien kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehitämme sisältöä eteenpäin. Käsikirjan löydät Intrasta (henkilöstön sisäinen).

Saavutettavuussuunnitelmaa ja verkostotyötä

Jokaisen korkeakoulun tuli palauttaa lainsäädännön edellyttämät saavutettavuussuunnitelmat opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhteistyötä suunnitelman kokoamiseksi tehtiin sekä HAMKin sisäisesti että korkeakoulujen yhteisissä vertaisverkostoissa. Saavutettavuussuunnitelmat julkaistiin osana HAMKin verkkosivustoa. Saavutettavuustyön tueksi perustettiin myös eri toimintojen asiantuntijoista koostuva verkosto, joka tapaa toisiaan kuukausittain ”saavutettavuuskahvien” merkeissä. Vertaisverkostossa jaetaan ajankohtaisia saavutettavuuskuulumisia, kysellään ja kehitetään asioita eteenpäin koko korkeakoulun tasolla. Tapaamisia jatketaan myös vuonna 2023 saavutettavuussuunnitelman jalkauttamisen merkeissä.

Digitaalisen saavutettavuuden osalta asioita edistettiin muun muassa tarjoamalla henkilöstölle aikataulutettuja ja tilattavia valmennuksia, kehittämällä Digipedaohjeet-sivuston saavutettavuus-hubia sekä pelillistämällä saavutettavuuden harjoittelua esimerkiksi henkilöstöpäivien saavutettavuusvisan avulla.

MOOC

Osana HAMKin Digivisio-muutossuunnitelmaa käynnistettiin MOOC-projekti. Projektin tavoitteena on määritellä HAMKlle MOOC-toteutusten kriteerit, toiminnalliset prosessit, tekninen ympäristö, visuaalinen ilme ja markkinointisuunnitelma. Nämä valmistuvat maaliskuun 2023 aikana. Varsinaisten MOOC-toteutusten tekeminen tehdään osana 24/7 oppimisen muotoilun työtä.

Hybridityöskentelyä ja videokehitystä

Hämeen korkeakoulukeskuksen ensimmäinen erityisesti hybridiopetukseen suunniteltu monitoimitila vihittiin käyttöön 16.8.2022. Asiakkaat ovat ilahduttavasti löytäneet tilan ja kevään 2023 aikana tilan käyttöaste on ollut n 26 tuntia viikossa. Vastaavantyyppiset tilat toteutettiin vuoden 2022 aikana myös Riihimäen, Valkeakosken ja Forssan kampuksille.

Korkeakoulukeskuksen videointitiloja on kehitetty edelleen palvelemaan paremmin opettajien tarpeita opetusvideoiden ja podcastien tuotannossa. Kehitystyön pääpaino on vuoden 2022 aikana ollut työskentelytilojen muuttamisessa asiakkaalle helppokäyttöisemmiksi.

Trail-käyttöomaisuuden hallintapalvelu otettiin osaksi HAMKin palveluvalikoimaa vuonna 2022. Palvelun tarkoituksena on parantaa IT- ja AV-omaisuuden käyttöastetta ja tuottaa ennakoivuutta laiteinvestointeihin. Työkalu sisältää henkilökunnalle tarkoitetun lainalaitteiden varaus- ja lainauspalvelun, jota on pilotoitu korkeakoulukeskuksen AV-lainalaitteilla syksyllä 2022.

Korkeakoulukeskuksen ja Forssan kampuksen auditorioiden AV-laitteistojen uudistusprojektia on viety eteenpäin vuoden 2022 aikana. Tilojen korjausvelka ja erityisesti lisääntyneet tarpeet hybridimallisten tilaisuuksien toteuttamiseen ovat olleet projektin keskeisinä vetureina. AV over IP- ratkaisuilla mahdollistetaan tilojen av-tekniikan muunneltavuus ja skaalautuminen myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Forssan kampuksen hyvinvointiteknologian luokan Pystyvä koti – uudistusprojektin yhteydessä tilan AV-laitteet päivitettiin vastaamaan tulevaa käyttöä.

Tekoäly osaksi korkeakoulukenttää

Marraskuun 2022 lopulla julkaistu ChatGPT toi mukanaan aikamoista kuohuntaa opetusmaailmaankin, liittyen opiskelijoiden kirjallisiin töihin ja sen osuuteen opinnoissa. Miten tekoälyyn suhtaudutaan tulevaisuudessa ja miten sen suhteen toimitaan? Läheskään kaikki kielimallin vaikutukset eivät ole selvillä, ja ne osaksi selviävätkin vasta ajan kuluessa. Aiheeseen otettiin kantaan jo syksyllä 2022 kahdella toisiaan tukevalla blogikirjoituksella; Algoritmi kirjoittaa artikkeleita (HAMK Beat) sekä Plussan puolella: Tekoäly – mitä sinun pitäisi tietää (Digi-HAMK). Lisäksi perustimme henkilöstön Opetusteknologiat -Teamsiin Tekoäly (AI) ja sen sovellukset alikanavan aiheesta käytävään keskusteluun, tiedotukseen ja tiedonjakoon. LeaDin Sami Simpanen on mukana ARENE:n työryhmässä, jossa tarkoituksena on luoda suositukset tekoälyn käytölle ammattikorkeakouluissa. Suositukset valmistuvat kevään 2023 aikana.

Hanke hybridiopetuksen edistäjänä

Syksyllä 2021 alkaneessa Hybridiopetuksen ja työskentelyn taidot ja tavat -hankkeessa vahvistetaan hybridien koulutuspalvelujen muotoiluosaamista. Hankekumppaneista HAMKin työ on painottunut hybridiopetuksen pedagogisten ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, jotta opintojakson sisällä toteutettavan hybridiopetuksen laatua ja joustavuutta voitaisiin parantaa. Kehittämisen painopiste asetettiin oppimistapahtumissa toteutuvan vuorovaikutuksen monipuolistamiseen, läsnäolonkokemuksen lisäämiseen, oppimisen rikastamiseen, UDL-periaatteiden soveltamiseen ja vaihtoehtoisissa toteutuksissa sekä oppimistapahtumissa oppimisaineistojen kierrättämiseen. Hanke jatkuu lokakuun 2023 loppuun saakka.

Katse kohti tulevaa

HAMK panostaa omassa Digivisio-muutostyössään 24/7-oppimisen muotoiluun. Tätä työtä koordinoimaan ja edistämään on palkattu 1.4. alkaen Leena Mäkinen LeaD-tiimiin 80 % työpanoksella.

Teksti: Kirsi Jaakkola, Eeva Niemelä, Jaana Nuuttila, Henna Pirttilä, Merja Saarela, Sami Simpanen, Tarjaleena Tuukkanen, Mikko Uimonen.

Valokuva: Adobe Stock

Seuraa Plussan puolella -postaussarjaa Digi-HAMK-blogista.

Leave A Reply