Palaute työelämäarvioinnista: hyödyllistä, kunhan aiheuttaa muutosta

0

HAMKin TKI-toiminnan työelämäarviointi toteutettiin tässä muodossa ensimmäistä kertaa, ja arvioinnissa mukana olleilta tutkijoilta pyydettiin palaute sen höydyllisyydestä.

Laatujärjestelmän näkökulmasta mielenkiintoisia olivat kokemukset, jotka kohdistuivat arvioinnin hyödyllisyyteen, haastattelijoiden palautteeseen ja tulevaisuuden toimenpiteisiin.

Vastaajat olivat sitä mieltä, että työelämäarvioinnista oli hyötyä niin omalle kuin tutkimusyksikön toiminnalle. Erityisesti oltiin tyytyväisiä siihen, että arviointihaastattelu oli kehittämisorientoitunut tilaisuus, jossa käytiin läpi asioita vuoropuheluna. Hyötyä nähtiin myös siitä, että arviointi pakotti pohtimaan omaa ja tutkimusyksikön toimintaa ja näin huomaamaan kehittämistä vaativia asioita.

neljä ihmistä antaa palautetta pyöreän pöydän ääressä
Arviointihaastattelut käytiin rakentavassa hengessä, ja työelämän edustajien palautetta käytetään toiminnan kehittämiseen. (Kuvituskuva HAMK)

Vastaajat olivat tyytyväisiä jo arviointihaastattelussa saamaansa rakentavaan ja korkeatasoiseen palautteeseen, niin esille nostettuihin hyviin käytänteisiin kuin tunnistettuihin kehittämiskohteisiin. Arvioijat saivat kiitosta siitä, että he olivat valmistautuneet hyvin ja kiinnittivät huomiota keskeisiin asioihin. Arvioijat toivat sekä uutta että vahvistivat vanhaa: heiltä tuli tuoreita näkemyksiä ja uudenlaisia ehdotuksia – mutta he myös nostivat esiin kehittämiskohteita, joita tutkimusyksiköissä oli jo tunnistettu. Ulkopuolista näkökulmaa voi käyttää valintojen tai painotuksien tekoon kehittämistyössä.

Palautteen pitää muuttua toimenpiteiksi

Erittäin tärkeäksi nähtiin se, että saatu palaute jalostuu toimenpiteiksi ja niiden seurannaksi. Kirjallisesta palautteesta onkin tehty yhteenveto, josta tutkimusyksikkö voi muodostaa itselleen toimintasuunnitelman ja toimenpideluettelon. Kehitystoimenpiteet pitää panna paitsi tärkeys- myös aikajärjestykseen, niille pitää myös määrittää resurssit ja niiden toteutumista tulee seurata. Tähän kannustaa myös vuoden päähän suunniteltu uusi, epämuodollinen tapaaminen työelämän edustajien kanssa: silloin on hyvä hetki katsoa, missä mennään.

Itse arviointihaastattelujen järjestämiseen ja järjestelyihin liittyviä kommentteja käytetään hyväksi jo syksyllä pidettävissä koulutusmoduulien työelämäarviointien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Myös arvioijat olivat vaikuttuneita

Työelämäarvioinnit jo itsessään olivat positiivinen asia kumppaneillemme. Arvioijat antoivat palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti siitä, että tämänkaltainen toiminta antaa kuvan kehityshakuisesta ja -haluisesta HAMKista. Palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että myös haastattelijoille syntyi uusia ideoita keskustelutilaisuuden aikana: meillä on monia hyviä käytäntöjä, joista voisi joku muukin omassa verkostossamme hyötyä.

Win-win!

Leave A Reply