Opiskelijoiden hyvinvointi

0
Eeva , Essi , Kirsi & Outi
Hyvinvointi ei ole ainoastaan pahoinvoinnin poissaoloa. Hyvinvointi on jokaisen yksilön subjektiivinen kokemus. Hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttaa se, onko ihminen tasapainossa itsensä ja ympäristön kanssa. Näihin asioihin pystytään ennaltaehkäisevästi vaikuttamaan, ettei ihmisen hyvinvointi horjuisi. Kun ihminen on hyvinvoiva, hän pystyy kohtaamaan myös vastoinkäymisiä. Hän pystyy käsittelemään asioita ja ymmärtämään, ettei kaikki mene aina toivotulla tavalla.

Opiskelijan hyvinvointi voidaan määritellä opintoihin ja arkeen liittyvänä elämänhallintana, eli kykynä hoitaa eteen tulevia asioita ja tilanteita. Opiskelijan päivittäinen hyvinvointi koostuu monista pienistä kokonaisuuksista sekä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä. Kokonaisvaltaista hyvinvointia edistää opiskeluympäristö, terveydenhuolto, mahdollisuus kohtuuhintaiseen asuntoon, liikunta, tasa-arvon turvaaminen sekä yhteisöllisyyden rakentaminen.  Keskeisenä osana ovat opiskelijan elämänhallinta taidot, joiden avulla opiskelija selviää opinnoistaan.

Opiskelu on opiskelijan työtä. Jotta opiskelija voi hoitaa työnsä kunnolla, hänen tulee olla hyvinvoiva. Opiskelijan omiin voimavaroihin luokitellaan hänen persoonallisuus ja itse tuntemus, elämäntilanne, sosiaaliset suhteet, stressinhallinta, terveydentila sekä terveyteen vaikuttavat käyttäytymistottumukset. Näitä vahvistaa myönteinen elämänasenne, terveellinen elämäntapa, riittävä taloudellinen toimeentulo sekä sosiaalinen tukiverkosto. Opiskelijoiden hyvinvointi on oppimisen kannalta erittäin tärkeä asia.

Opiskelijoiden hyvinvointiin, opetuksenlaatuun ja kouluviihtyvyyteen vaikuttaa myös opettajien ja muiden oppilaitoksen henkilöstön hyvinvointi. Tämän takia myös heidän hyvinvoinnistaan on huolehdittava. Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen on tärkeää. Työnantajan tehtävä on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työntekijöiden voidessa hyvin, myös opiskelijat voivat hyvin.

Lähteet:

Mäenpää, M. (2008). ”Laajempi ystäväpiiri- keveämpi mieli?” Yliopisto-opiskelijoiden sosiaalinen tuki ja positiivinen mielenterveys. Pro gardu- tutkielma. Terveystieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. Haettu 12.1.2016 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18718/URN_NBN_fi_jyu-200806275564.pdf?sequence=1

Pitkänen, T., Koskinen, J., Leino, M., Mörä-Leino, A., Paajanen, P., Puupponen, H., Rovamo, A., Soininen, P., Taipalus, P., Tourunen, E. & Kyllönen, S. (2006). Opiskelijoiden hyvinvointi ja sen tukeminen. Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän raportti. Jyväskylä. Haettu 12.1.17 osoitteesta https://www.jyu.fi/hallinto/tyoryhmat/opiskelijain_hyvinvointityoryhman_raportti291206.pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2014). Opiskelijoiden hyvinvointi, terveys sekä opiskelukyky. Haettu 12.1.2017 osoitteesta https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/opiskelijoiden-hyvinvointi-terveys-seka-opiskelukyky

Leave A Reply