Ajatuksia johtamisen opinnoista

0

Olen Kirsi Mansikkamäki ja toimin Tampereen ammattikorkeakoulussa Sosiaali- ja terveys -yksikössä osaamispäällikkönä. Vastuualueeseeni kuuluvat Bioanalyytikon, Fysioterapeutin ja Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelmat. Tehtävääni kuuluu toimia esihenkilönä edellä mainittujen tutkinto-ohjelmien opetushenkilöstölle, osallistua strategiseen vuosisuunnitteluun ja organisaation sisäiseen ja ulkoiseen sidosryhmätyöskentelyyn. Lisäksi tehtäviini kuuluvat talouteen ja laadunhallintaan liittyviä asioita sekä toiminnan johtamista. Olen suorittanut HAMIssa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja valmistuin kesällä 2021.

Odotuksia…

Opintojen alkuvaiheessa mietin mitä sisältöjä opintoihin tulee matkan varrella kuulumaan ja miten pystyisin niitä hyödyntämään omassa työssäni. JET-opintojen alussa toimenkuvaani ei kuulunut esihenkilötehtävät, mutta en kokenut tätä esteeksi vaan enemmänkin oppimisen ja osaamisen syventämiseksi omassa työssäni. Opintoihin liittyvän ajankäytön ajattelin sujuvan helposti ja suhtauduin siihen positiivisesti, varsinkin kun työantaja osallistui resursoimalla tunteja opintojen suorittamista varten. Matkan varrella huomasin oman työmääräni kasvavan organisaatiouudistuksen ja esihenkilötehtävien myötä, jolloin opintoihin varaamani aika ikään kuin ”liukui” työtehtävistä suoriutumiseen. Hyvässä yhteisymmärryksessä ja HAMIn ohjaajan kannustamana opinnot saatiin kuitenkin valmiiksi.

Opintojen aikana…

Opintojen aikainen osaaminen johtamisen eri osa-alueilla kehittyi ja syveni mielestäni hyvään suuntaan ja auttoi minua uudessa tehtävässä jäsentämään omaa roolia suhteessa omaan esihenkilööni ja alaisiini. Oman organisaation rakenteen tarkastelu ja oman tehtävän sijoittuminen organisaatiossa auttoi muodostamaan selkeämmän käsityksen tehtävistä, joista olen vastuussa.
Opiskelun kautta oli mielenkiintoista kuulla ja oppia toisilta osallistujilta erilaisista tavoista mm. ratkoa ongelmatilanteita/haasteellisia henkilöstöasioita. Samankaltaisuuksia löytyi monesta esimerkistä, vaikka organisaatiot olivat hyvin erilaisia, tästä sai kuitenkin hyvää ns. vertaistukea omaan työhön.

Opintojen päättyessä…

Omassa organisaatiossani JET-opintojen aikana tapahtui suuria muutoksia, ja nämä vaikuttivat myös omaan suoriutumiseeni opinnoista. Keskityin opintojen aikana suoriutumaan töistä/muutoksista ja opinnoista, josta seurasi, etten kauheasti tullut käyneeksi keskusteluja oman silloisen esihenkilön kanssa. Muutoksista johtuen huomasin pohtivani intensiivisesti omaa sijoittumista organisaatiossa, omaa rooliani esihenkilönä suhteessa alaisiini ja omiin vastuualueisiini. Seurauksena tästä rakensin tiiviisti itselleni selviytymismekanismeja arkiseen työhön. Opintojen loppuvaiheessa ajatukset jäsentyivät omaksi ns. ”työfilosofiakseni” miten minä esihenkilönä tulen jatkossa ottamaan vastuun omasta tekemisestäni ja miten kohtaan ja kohtelen alaisiani kuunnellen ja tasavertaisesti.
Kaiken kaikkiaan koen, että organisaatiossa tapahtuneet muutokset auttoivat minua selkiyttämään omaa rooliani esihenkilönä ja muutosten ”sekamelskassa” tuli ikään kuin pakotettua oma ajattelu mahdollisimman selkeäksi.

Teksti: Kirsi Mansikkamäki

Kirsi Mansikkamäki suoritti johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon HAMIssa.

Kehitä johtamistaitojasi HAMIssa, lue lisää koulutuksistamme!

Leave A Reply