Plussan puolella: Non-stop-toteutukset lisäävät joustavuutta opintoihin

0

Tarve joustaville opiskelumahdollisuuksille ympäri lukuvuoden kasvaa jatkuvasti. Miten korkeakoulut voivat tukea opiskelijaa ajoittamaan ja suorittamaan opintojaan joustavammin oman yksilöllisen opiskelutahtinsa ja elämäntilanteeseensa mukaisesti? Yhtenä ratkaisuna ovat Hämeen ammattikorkeakoulussa käyttöön otetut non-stop-opintojaksototeutukset. Niillä tarkoitetaan opintoja, jotka ovat tarjolla keskeytymättä tietyn ajanjakson ajan ilman, että niitä on ajallisesti sidottu periodeihin. Non-stop-toteutuksiin liittyy opiskelijan näkökulmasta monenlaisia hyötyjä, mutta toisaalta ne myös haastavat opiskelijaa omaksumaan uudenlaisia opiskelutaitoja.

Joustavuus hyödyttää opiskelijaa

Opiskelijan näkökulmasta non-stop-toteutukset tuovat monia etuja. Ensinnäkin ne tarjoavat tilaisuuden opiskella aihetta ja ilmiötä omaan tahtiin. Tällöin opiskelija pystyy hyödyntämään oman yksilöllisen oppimistapansa ja –nopeutensa. Esimerkiksi tallenteita voi kuunnella useaan kertaan tai valikoida niistä vain itselleen uudet asiat. Toiseksi non-stopit mahdollistavat opiskelijalle sen, että hän voi muokata opiskeluympäristöään. Opiskeluun voi hyödyntää itselle sopivimman ja tehokkaimman ajankohdan vuorokaudesta, valita ärsykevapaan opiskeluympäristön tai yhdistää vaikkapa liikunnan ja opiskelun. Kolmanneksi non-stopit sallivat opiskelun sovittamisen elämäntilanteeseen ja auttavat opiskelijaa hallitsemaan omaa ajankäyttöään paremmin. Omaa kuormitusta on helpompi säädellä ja toisaalta ajankäyttö tehostuu, kun kalenterin vapaat ajat voi hyödyntää opiskeluun. Muutamia opiskelijapalautteita liittyen lukuvuonna 2021–2022 toteutettujen non-stoppien etuihin:

  • “Parasta on, että saa edetä täysin omaan tahtiin”, liiketalouden opiskelija.
  • “Tässä opintojaksossa oli riittävästi aikaa opiskella”, digistarttipaketin suorittanut opiskelija.
  • “Aivan loistavaa opiskella itsenäisesti ja omassa tahdissa. Sai päättää, milloin teki minkäkin tehtävän ja oli paljon erilaisia oppimistapoja. Mielenkiintoisia tehtäviä ja teemoja, mielellään teki”, sosiaalialan opiskelija.

Non-stop-toteutukset edellyttävät opiskelijalta itseohjautuvuutta

Non-stop-toteutuksissa opiskelijaa haastavat oman ajankäytön suunnittelu, itsenäisemmän opiskeluotteen omaksuminen ja vastuu opintojen edistymisestä. Ajankäytön näkökulmasta non-stopien joustavuus lisää aina myös mahdollisuutta siirtää opiskelun aloittamista ja sen edistämistä. Opinnot saattavat viivästyä, kun opettajan tukemaa rytmiä etenemisestä ei ole. Toisaalta monet non-stop-toteutukset sisältävät yksilöllisesti suoritettavia oppimistehtäviä, jolloin opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta. Samoin opiskeluryhmän tuki yhteisöllisen oppimisen ympäristönä saattaa puuttua. Ryhmän avulla opiskelijat voisivat oppia toisiltaan ja toisaalta jakaa omaa osaamistaan.

  • “Helposti siirtää opiskelun aloittamista, kun on täysin vapaata”, tietojenkäsittelyn opiskelija.
  • “Tehtävien tekemisen itsenäisyys tuotti paineita”, sosiaalialan opiskelija.
  • “Välillä tuntuu, että kun moduuli jaetaan kolmeen 5 op osaan, tulee tehtäviä suhteessa enemmän kuin isomman kokonaisuuden suorittamisesta tulisi”, sosiaalialan opiskelija.

Hyvällä suunnittelulla hyödyt ja haasteet tasapainoon

Kaiken kaikkiaan non-stop-toteutukset tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuksia lisätä opiskelun joustavuutta ja tasata kuormittavuutta sekä näin lisätä omaa hyvinvointiaan. Toisaalta non-stopit myös haastavat itsenäisemmän opiskeluotteen omaksumiseen. Parhaimmillaan opiskelija kuitenkin oppii tunnistamaan omaa osaamistaan ja oppimistapojaan sekä kehittämään tavoiteltuja oppimaan oppimiseen taitoja, jotka ovat ARENEn yksi ammattikorkeakouluille asetettu kompetenssialue. Laadukkaan non-stopin rakentaminen vaatii myös koulutuksilta suunnittelua ja pitkäjänteistä kehitystyötä. Yhdenvertaisen ohjauksen ja tuen tarjoamisen lisäksi tulee tarkastella, missä kohdissa opintoja nonstop-toteutuksista olisi paras mahdollinen hyöty opiskelijalle. Parhaimmillaan toteutusmallista hyötyvät kuitenkin kaikki.

Kirjoittajat: Timi Kohonen, Leena Mäkinen, Eeva Niemelä, Samu Toivonen

Lisää Plussan puolella -blogisarjan julkaisuja löydät Digi-HAMK -blogista.

Briefly in English:

The need for flexible study opportunities throughout the academic year is constantly growing. How can universities support students to schedule and complete their studies more flexibly in accordance with their own individual study pace and life situation? One solution is the non-stop course implementations also introduced at Häme University of Applied Sciences. They mean studies that are offered without interruption and without being tied to certain periods. Non-stop implementations have many benefits from the student’s point of view, but on the other hand, they also challenge the student to acquire new study skills.

Leave A Reply