Plussan puolella: Digivisio ja oppimisen tulevaisuus digipedamentorien huhtikuun teemana

0

Digivisio 2030 -hankkeessa kaikki suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimisen tulevaisuutta. Tavoitteena on luoda oppimisen tapoja ja malleja, jotka hyödyttävät oppijoita, korkeakouluja ja koko yhteiskuntaa. Digipedamentorien kuukausittaisessa tapaamisessa keskusteltiin, millaisia tulevaisuuden teemoja digipedamentorien työn näkökulmasta nousee esille jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. Inspiraatioksi oppimisen tulevaisuuskeskustelulle oli ennakkomateriaalina Digivisio 2030 -hankkeen tuottama video Neljä väitettä oppimisen tulevaisuudesta ja keväällä 2023 Sitran julkaisemat megatrendit.

Tulevaisuus on jo osin täällä. Tapaamisen aikana mentorit pääsivät kurkistamaan Forssan kampuksella HAMK Smart-tutkimusyksikön projektiin ja Pystyvä koti -konseptiin, jossa on kehitetty ikääntyville erilaisia kotona asumisen ja hoivan yhdistämisen digitaalisia palveluita. Pystyvä koti -ympäristöä käytetään opiskelijoiden oppimisympäristönä ja sen kautta on koulutettu myös muita digitaalisten apuvälineiden ja aktivointitapojen käyttöön. Konsepti sisältää esimerkiksi aktivointipelejä, robotin ja sähköistettyjä apuvälineitä.

Opettajan rooli ohjaajana ja fasilitaattorina korostuu entisestään

Tapaamisessa digipedamentorit pohtivat ryhmissä, millaisia ajatuksia heillä heräsi oppimisen tulevaisuudesta. Ajatusten keräämiseksi käytettiin Miro-alustaa, jossa oli ympyräkuvio. Ympyrään laitettiin lähelle keskipistettä asioita, jotka ovat jo nyt toteutuneet tai toteutumassa lähiaikoina. Kauemmas ympyrän kehälle vastaavasti kerättiin asioita, jotka koettiin olevan vielä kauempana tulevaisuudessa. Kaikista ryhmistä nousi esille opettajan roolin muuttuminen entistä voimakkaammin fasilitaattoriksi ja ohjaajaksi ja erityisesti metataitojen opettajaksi. Näihin liittyen koettiin myös vuorovaikutustaitojen entistä suurempi merkitys opettajan työssä sekä kasvokkain että verkossa.

Digitaalinen sivistys ja digivihreä tulevaisuus

Kauempana kehällä ja siten kauempana tulevaisuudessa näyttivät olevan mentorien mielestä ekologisuuteen ja kestävyyteen liittyviä teemoja. Näiden uskotaan nousevan entistä merkityksellisemmiksi myös koulutuskentällä. Digitaalisella opetuksella ja oppimisella koettiin olevan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja yhteiskuntaan. Sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat monesti hyvin perillä digitaalisten palveluiden, alustojen ja oman ammattialansa digitaalisista mahdollisuuksista ja haasteistakin. Laajemmin yhteiskunnassa digitaalinen sivistys koettiin merkityksellisenä, mutta osin vielä suhteellisen epätasa-arvoisena osaamisena.

Toimintaympäristön muutokset haastavat jatkuvaan oppimisen muotoiluun

Työelämän muutokset ja digiteknologian kehittyminen vaikuttavat voimakkaasti oppimisen tapoihin, tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin. Digipedamentorin työssä tämä tarkoittaa oppimisratkaisujen ja -palveluiden jatkuvaa ja monipuolista muotoilua vastaamaan erilaisten ja -taustaisten oppijoiden tarpeita. Esimerkiksi jatkuvan ja joustavan oppimisen uudistus Suomessa tuo entistä monimuotoisempia opiskelijaryhmiä ja oppijoita myös ammattikorkeakouluihin. Nyt jo olemassa olevat ja jatkossa entisestään kehittyvät digiteknologia, kuten tekoäly ja erilaiset oppimisanalytiikan keinot, tukevat hyvin käytettyinä sujuvaa opiskelua.

Kirjoittaja: Leena Mäkinen
Bannerin alkuperäinen kuva: Tarjaleena Tuukkanen

Seuraa Plussan puolella -postaussarjaa Digi-HAMK-blogista. Meille voi myös esittää toiveita blogikirjoitusten aiheista. 

Lähteet

Digivisio 2030 –hanke https://digivisio2030.fi/
Näin rakennat moduulitoteutuksen https://digipedaohjeet.hamk.fi/wp-content/uploads/2019/06/moduulitoteteutuksen_rakentaminen.pdf
Opetus- ja kulttuuriministeriö. Jatkuva oppiminen. https://okm.fi/jatkuva-oppiminen
Pystyvä-kodilla hyvinvointiteknologiaa tutuksi https://blog.hamk.fi/hyvinvointi/pystyva-kodilla-hyvinvointiteknologiaa-tutuksi/
Pystyvä-koti https://www.thinglink.com/video/1566282195872514051
Sitran megatrendit https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2023-paivitys-ymmarrysta-yllatysten-aikaan
Verkko-oppimisen muotoilukirja https://fitech.io/app/uploads/2019/09/Verkko-oppimisen-muotoilukirja-v-1.4.1-web.pdf

Briefly in English

In the Digivisio 2030 project, all Finnish higher education institutions build the future of learning together. The goal is to create ways and models of learning that benefit learners, higher education institutions and society as a whole. At the monthly meeting of the digipedamentors, it was discussed what kind of future themes from the point of view of the work of the digipedamentors will emerge already now and especially in the future.

One of the main themes was the changing of the teacher’s role more strongly into a facilitator and instructor. In connection with these, interaction skills were also felt to be even more important in the teacher’s work, both face-to-face and online. Similarly, themes related to ecology and sustainability will become even more relevant in the field of education as well.

Changes in working life and the development of digital technology have a strong impact on learning habits, goals and opportunities in the future. In digipedamentor’s work, this means the continuous and versatile design of learning solutions and services to meet the needs of learners from different backgrounds. For example, the reform of continuous and flexible learning in Finland brings even more diverse groups of students and learners to universities of applied sciences. Digital technology that already exists and will be further developed in the future, such as artificial intelligence and various learning analytics tools, can support smooth and flexible studying when used well.

Leave A Reply