Plussan puolella: Arviointi helpommaksi Moodlessa

0

Opetusryhmien koot ovat kasvaneet Hämeen ammattikorkeakoulussakin melkoisen suuriksi. Lisäksi moduuleilla on lähes aina mukana myös yksilötehtäviä. Opettajalle kertyy paljon arvioitavia suorituksia, joiden avulla opinnon kokonaisarvosana tulee muodostaa. Tämä asettaa haasteita arvioinnin antamiselle. Oppimisen ja motivaation kannalta olisi hyvä, jos pelkän numeron tai hyväksytty/hylätty -arvioinnin lisäksi pystyttäisiin antamaan myös sanallista palautetta. Sanallisen palautteen tulisi olla tarpeeksi tarkkaa ja kohdennettua, esimerkiksi pelkkä kommentti ”hyvin tehty” ei tuo lisäarvoa tai edistä osaamista. Arvioinnin tulisi olla oppimiseen kannustavaa.

Oppimistehtävien palautteen ja arvioinnin tulee perustua opintojakson tai moduulin osaamistavoitteisiin, joiden pitää olla tiedossa myös opiskelijoilla. Tavoitteet onkin hyvä käydä ainakin jollakin tasolla läpi opiskelijoiden kanssa opintojakson tai moduulin alussa. Arvioinnilla voidaan vaikuttaa siihen, mitä ja miten opiskelijat oppivat. He saattavat vaikkapa tavoitella tiettyä arvosanaa. Tällöin on syytä miettiä huolellisesti, mitä ja millaisia arviointikriteerit ja oppimistavoitteet ovat. Liian tarkkaan mietittyjä tavoitteita ja kriteereitä ei kannata käyttää, koska ne saattavat ohjata oppimista väärään suuntaan. Tavoitteena kuitenkin on opittavan asian ymmärtäminen ja soveltaminen, ei ulkoa opettelu.

Moodlen työkaluja arviointiin

Moodle tarjoaa sanallisen palautteen työkaluiksi arviointimatriisin ja arviointifraasit. Näiden avulla opettaja voi etukäteen tallentaa valmiita sanallisia palautteita, jotka on helppo poimia ja liittää opiskelijalle menevään palautteeseen. Valmiiksi mietityt palautteet eivät välttämättä täsmää jokaisen opiskelijan kohdalla. Kuitenkin arviointikokemuksen mukaan palaute on monesti sellaista, jota voi hyödyntää useamman opiskelijan arviointiin. Arviointimatriisin käytön ohella voidaan antaa myös erillistä ja yksilöidympää sanallista palautetta. Matriisiin liitettävien valmiiden lauseiden muodostaminen saattaa olla joskus vaikeaa, ja siihen voi tuntua kuluvan paljon työtä ja aikaa. Silti pitkällä aikavälillä huolellisesti mietityt lauseet helpottavat opettajan työtä. HAMKin Digipedaohjeista löytyy ohje arviointimatriisin käyttöön.

Esimerkki arviointimatriisista.
Kuva 1: Esimerkki arvioitimatriisista.

Arviointimatriisia voidaan käyttää myös opiskelijan itsearvioinnin tai vertaisarvioinnin tukena. Esimerkiksi Rakennetun ympäristön Pihasuunnittelumoduulissa arviointimatriisi tulee olemaan käytössä opiskelijan itsearvioinnissa sekä opettajan numeerisen arvioinnin perusteena.

Kaavio, jossa moduulin arvioinnin paikat.
Kuva 2. Arvioinnin kohdat Pihasuunnittelumoduulissa. Arviointimatriisi on käytössä useammassa kohtaa moduulia.

Ohjaavaa palautetta voi tuoda mukaan myös Moodlen tenttikysymyksiin. Monivalintakysymyksissä jokaiseen vastausvaihtoehtoon voi lisätä oman vaihtoehtokohtaisen palautteen. Lisäksi jokaiselle kysymykselle voi lisätä oman palautteensa. Näin automaattitenttikin voi ohjata oppimista.
Moodle tarjoaa moduulin kokonaisarvosanan määrittämiseen myös arviointikirjan. Hyvin määritellyn arviointikirjan avulla arvioinnin voi tehdä selkeästi ja läpinäkyvästi. Arviointikirjan käyttö vaatii huolellisen ennakkosuunnittelun. Moduulin opettajien pitää tarkkaan miettiä, mitkä ovat arvioitavat kohteet ja millä painolla mikäkin arvioitava kohde vaikuttaa lopulliseen arvosanaan. Arvioitavien kohteiden on hyvä olla yhteismitallisia. Vaikeuksia tuottaa, jos yhdestä tehtävästä voi saada maksimissaan 5 pistettä ja toisesta vastaavasta 50 pistettä. Myös lukuisista pienistä tehtävistä ja arvioitavista kohteista on vaikea saada hyvin toimivaa arviointikirjaa. Jos arvioitavia kohteita on kohtuullinen määrä ja ne on etukäteen mietitty, arviointikirja toimii mainiosti ja tuottaa lopullisen arvosanan automaattisesti.

Moodlesta löytyvillä työkaluilla on siis helppo sujuvoittaa ja automatisoida arviointia. Yhteissuunnittelulla ja pienellä vaivannäöllä työkuorma helpottaa jatkossa.

Kirjoittajat: Esa Lientola, Jaana Nuuttila ja Katja Virtanen

Briefly in English:

Large numbers of students and giving verbal feedback cause a lot of work for teachers. On the other hand, high-quality feedback increases students’ learning and motivation. Moodle provides great tools to ease and automate evaluation.

Leave A Reply