Osaava opettajankouluttaja

0

OPEKE-hankkeen A3 kehittämisosiossa – Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen – on hankkeen alusta lähtien tiiviisti työskennelty opettajankouluttajan osaamiseen liittyvien kysymysten parissa. Nyt ryhmä opekorkeiden opettajankouluttajia lähtee selvittämään pohjamutia myöten, mitä osaamista Oppimisen fasilitointi, Hankeosaaminen ja Monimuotoistuva vuorovaikutus edellyttävät opettajankouluttajalta.

Hankkeen osatoteuttajat ovat selvitelleet, mitä opettajankouluttajan tulee osata tulevaisuudessa, jotta hän mahdollisimman hyvin kykenee vastaamaan ammatillisen opettajan osaamistarpeisiin.

Olemme perehtyneet erilaisiin tutkimuksiin, raportteihin, selvityksiin ja tulevaisuuden yhteiskuntaa luonnehtiviin barometreihin. Olemme mm. pohtineet tulevaisuudentutkimuksen tuottamista aineistoista trendejä ja valtavirtauksia, joilla on ja tulee olemaan keskeinen vaikutus opettajankouluttajan työhön. Vierailemalla Sitrassa tammikuussa 2018 saimme erinomaisia näkökulmia tulevaisuuden yhteiskuntaan.

Vuoden 2018 aikana toteutimme opekorkeiden henkilöstöille, joissa opettajankouluttajan koko henkilöstö kustakin opekorkeasta pohti tulevaisuuden osaamistarpeita opettajankouluttajan eri työrooleissa. Kysymyksenasetteluna oli, että ”mitä osaamista ammatilliselta opettajankouluttajalta vaaditaan tulevaisuudessa eri työrooleissa: 1) Ammatillisena opettajankouluttajana, 2) Toimijana tai päällikkönä kehittämisessä ja hankkeissa, 3) Täydennyskoulutuksen asiantuntijana, 4) Tutkijana, 5) Jossakin muussa työroolissa.

Työpajoista nousi esille viisi tärkeintä ammatillisen opettajankouluttajan osaamisaluetta, jotka ovat:

    • Monimuotoistuva vuorovaikutus
    • Tulevaisuusosaaminen
    • Oppimisen fasilitointi
    • Hankeosaaminen
    • Uudistaminen (markkinointi ja myynti).

A3 kehittämisosion projektiryhmän pohdintojen tuloksena osaamisalueita tiivistettiin siten, että tulevaisuusosaaminen ja uudistaminen sisällytettiin muihin kolmeen osaamisalueeseen horisontaalisina osaamisina. Siten tulevaisuusosaaminen sekä markkinointi ja myynti sisältyvät soveltuvilta osin monimuotoistuvaan vuorovaikutukseen, oppimisen fasilitointiin ja hankeosaamiseen. Ammatillisen opettajan koulutusta ja siinä vaadittavaa osaamista ei voida ajatella ilman, että opettajankouluttajilla on työssään orientoivana otteena tulevaisuusnäkökulma ja uusien mahdollisuuksien luomisen näkökulma.

OPEKE hankkeen suunnitelmassa on luvattu, että A3 kehittämisosio tuottaa mallin opettajankouluttajan osaamistarpeiden selvittämiseen ja ennakointiin. Teimme päätöksen lähteä selvittämään monimuotoistuvan vuorovaikutuksen, oppimisen fasilitoinnin ja hankeosaamisen kysymyksiä tarkemmin. Päätimme edetä siten, että hankkeeseen rekrytoidaan opettajankouluttajia kaikista ammatillisista opettajakorkeakouluista, noin 5 opettajankouluttajaa per toimija, jotka tätä selvitystyötä tulevat käytännössä tekemään.

Toiminnan tasolla olemme suunnitelleet, että jokainen toimija valitsee yhden osaamisalueen eli teeman, jota alkaa selvittää ja tutkia tarkemmin. Jokaiseen kolmeen teemaan järjestetään yksi yhteinen työpaja. Työpajat toteutetaan Tampereella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä. Työpajoihin osallistuu ammatillisten opettajakorkeakoulujen henkilöstöä laajemmin, mikä mahdollistaa laajan vuorovaikutuksen ja muilta oppimisen.

Opettajankouluttajan työ on merkityksellistä monessa mielessä. Sillä paitsi vastataan ammatillisen koulutuksen tarpeisiin ja kehitetään ammatillisten opettajien osaamista, myös suunnataan ammatillista koulutusta.

Ammatillisen opettajankoulutuksen toimijoilla on luontevaa tulevaisuudessakin olla merkittävä, asiantuntijuuteen, asiakkuuksiin ja verkostoihin nojaava rooli ammatillisen opettajankoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen suuntien, painopisteiden ja toiminnan määrittelyssä. Kehittämisosiossa tehtävä työ vahvistaa merkittävästi edellytyksiä tähän, kun painopisteiksi nousseet opettajankouluttajan osaamistarpeet ovat kytköksissä työelämän todellisiin tarpeisiin.

Ari Langén, A3 -kehittämisosion koordinaattori, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Leave A Reply