Osaavammaksi opettajaksi yhdessä

0

OPEKE-hankkeen pilotissa B2 kehitetään ammatillisen opettajan työuran aikaista osaamista ja rakennetaan uramalleja. Pilotissa mukana olevat osatoteuttajat tuovat toteutuksissaan esiin erilaisia näkökulmia nostaen esiin muuttuvan toimintaympäristön, opettajuuden tarinat ja erityispiirteet.

Tampereen ammattikorkeakoulun pilotissa ammatillisten opettajien uranaikaisen osaamisen kehittämistä tehdään yhdessä pirkanmaalaisten ja satakuntalaisten oppilaitosten kanssa. Pilotissa on mukana kuusi koulutuksen järjestäjää. Kehittämistyötä toteutetaan kolmella eri tasolla: yhdessä oppilaitosten välillä, yksittäisen oppilaitoksen kanssa ja oman organisaation sisällä.

Oppilaitosten yhteisissä workshopeissa käsitellään yhdessä suunniteltuja teemoja ja tutustutaan samalla kiinnostaviin esimerkkeihin. Keskinäinen yhteistyö mahdollistaa verkostoitumisen ja toisten kokemuksista oppimisen. Pilotissa on ehditty jo tutustumaan yritysmaailman keinoihin, toimintatapoihin ja menetelmiin henkilöstön uranaikaisen osaamisen kehittämisessä pitämällä workshop vakuutusalan yrityksessä.

Pilotin oppilaitoskohtainen työskentely alkoi oppilaitosten johdon ja henkilöstön kehittämisestä vastaavien henkilöiden haastatteluilla. Haastattelujen pohjana käytettiin strategista SWOT:ia, joka antoi tärkeää tietoa miten lähteä oppilaitosten kanssa kehittämistä tekemään. Jokaisen oppilaitoksen kanssa jatketaan kehittämistyötä tehdyn kartoituksen perusteella heidän tarpeensa ja tilanteensa huomioiden.

Myös Tampereen ammattikorkeakoulussa tehtävässä kehittämistyössä on kartoitettu eri koulutusalojen opettajien osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä, jota pilotin avulla pyritään vahvistamaan.

Pilotti käynnistyi keväällä 2018. Tässä vaiheessa on jo havaittavissa yhteneväisiä tarpeita ja kehittämiskohteita eri oppilaitosten välillä riippumatta siitä, millaisesta oppilaitoksesta on kyse. Opetushenkilöstön osaamiseen liittyvä jatkuva kehittämistarve, toimintaympäristön itsestä riippumattomat muutokset, kuten ammatillisen koulutuksen reformi, organisaatiomuutokset ja vuosityöaikaan siirtyminen ovat asioita, jotka näkyvät opetushenkilöstön päivittäisessä työssä. Muutoksessa korostuu oppilaitosjohdon kannustava ja osallistava rooli, mutta samalla se tuo myös lisähaasteen johdon osaamiselle ja kehittämiselle.

Verkostomainen toiminta ja oman osaamisen jakaminen kantavat pitkälle. OPEKE B2 pilotissa ne toteutuvat niin hankkeen osatoteuttajien välillä kuin oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävässä kehittämisessä sekä oppilaitosten sisällä. Osaavammaksi opettajaksi tullaan yhteisöllisyyttä korostaen, omaa osaamista jakaen ja toisilta oppien sekä omassa työssä tehtävien kokeilujen kautta. Usein uuden oppiminen kuitenkin edellyttää kimmoketta, herättelyä ja tietoa, jota ammatilliset opettajakorkeakoulut voivat täydennyskoulutuksen keinoin tarjota. Nämä elementit tarjoavat kehittämisen malleja ja omalta osaltaan mahdollistavat ammatillisten opettajien uranaikaisen osaamisen kehittämistä.

Lehtori Kaisa-Leena Ahlroth, TAMK, Ammattipedagoginen TKI
Lehtori Hanne Mäki-Hakola, TAMK, Ammattipedagoginen TKI
Erikoissuunnittelija Maija Joensuu, TAMK, Ammattipedagoginen TKI
Erikoissuunnittelija Kristiina Engblom-Pelkkala, TAMK, Laadunhallinta ja toiminnanohjaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – –
OPEKE – Hyvät käytänteet -blogissa tuomme esille sitä kehittämistyötä, jota OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hankkeen aikana rakentuu. Valtakunnallista hanketta koordinoi HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat mukana kaikki Ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Taideyliopisto. OPEKE-hanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi ajalle 1.8.2017 – 31.12.2019.

Voit halutessasi tilata ilmoituksen uudesta blogikirjoituksesta sähköpostiisi. Blogi ilmestyy noin kerran kuukaudessa.

 

Leave A Reply