Ammatillisen opettajankoulutuksen tulevaisuus edellyttää käytännön yhteistyötä

0

Ammatillisen koulutuksen reformi asettaa uudenlaisia vaatimuksia työpaikoille: oppiminen siirtyy voimakkaasti käytännön työhön ja työnohjauksen merkitys kasvaa ammatillisen osaamisen rakentamisessa.

Eri organisaatioiden kyky vastata lain asettamiin haasteisiin on luonnollisesti vaihteleva, samoin mahdollisuudet tarjota koulutus- ja oppisopimuksia. Myös tehtävien sisällöt vaihtelevat paljon: pienissä yrityksissä opiskelija pääsee osallistumaan monipuolisemmin organisaation toimintaan, mutta näitä paikkoja on harvemmassa. Isoissa organisaatioissa paikkoja on enemmän, mutta tehtävät voivat olla rajatumpia. Yksi huoli on kuitenkin yhteinen kaikille työnantajille koosta riippumatta: mistä löytää osaavat työpaikkaohjaajat, joilla on tarvittavat valmiudet ja aikaa ohjata opiskelijoita?

Paljon keskustelua on käyty myös tutkintokoulutuksen tarjooman ja työelämän vaatimusten kohtaamisesta. Miten voidaan varmistaa, että tutkintojen vaatimukset vastaavat alati muuttuvan maailman osaamisvaatimuksia?

Olen osallistunut Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun ammatilliseen opettajankoulutukseen viimeisen vuoden aikana, ja olen huomannut, millaisia yhtymäkohtia ammatillisen opettajan ja yrityksen esimiehen rooleissa ja osaamisvaatimuksissa on. Esimiehenä toimiessani olen samojen haasteiden edessä: arvioin ihmisten osaamista, vertaan sitä työtehtävien vaatimaan osaamiseen, asetan kehityskeskusteluissa oppimiselle tavoitteita yhdessä työntekijöiden kanssa ja tuen oppimista motivoimalla ja ohjaamalla työntekijää tiedon äärelle.

Ammatillisista opettajaopinnoista on siis ollut minulle suoraan hyötyä yrityksen osaamisen kehittämisessä. Olen kuitenkin huolissani siitä, millä tavalla työn luonteen muuttuessa voimme varmistaa, että niin ammatillinen opettajankoulutus kuin työpaikkaohjaajien valmiudet vastaavat tulevaisuuden haasteisiin. Onko oppilaitoksilla ja työpaikoilla toimiva yhteys toisiinsa? Entä työpaikkojen väliset kontaktit työpaikkaohjaajien välisten kokemusten jakamiseksi?

Koulutuksen järjestäjät tarjoavat koulutusta työpaikkaohjaajille, mutta miten tuon koulutuksen kehitystyö ottaa huomioon työelämän muuttuvat tarpeet? Koulutuksen järjestäjillä tulisi olla vahva motiivi ylläpitää aktiivista ja osaavaa työpaikkaohjaajien verkostoa.

Haluaisinkin ehdottaa, että koulutuksen järjestäjät alkaisivat aktiivisesti rakentaa ja ylläpitää tällaista verkostoa, vaikkapa järjestämällä tapaamisia neljännesvuosittain. Yritysten välinen dialogi lisääntyisi ja oppilaitokset saisivat ensikäden tietoa yrityksistä ja niiden mahdollisuuksista tarjota työssäoppimistilaisuuksia. Ehkä vielä tärkeämpää on, että kiinteämmän vuorovaikutuksen ansiosta työpaikkojen tarpeet esimerkiksi työpaikkaohjaajien osaamisen ja opettajakoulutuksen sisällön kehittämisessä saavuttaisivat oppilaitokset. Ja saattaisihan tuota kautta aueta myös kanava luoda käytännön yhteistyötä: työelämän edustajia opettamassa ja opettajia soveltamassa opettamaansa työpaikalla. Olisiko yhteispalkkausmalli mahdollinen? Puolet työajasta oppilaitoksessa opettajana ja puolet yritysmaailmassa?

Aktiiviset työpaikkaohjaajat tulee ottaa mukaan opettajankoulutuksen kehittämiseen, jotta työelämän muuttuvat vaatimukset ja uudet ideat saadaan mukaan opetuksen kehittämisestä käytävään dialogiin. Voimmeko me työelämän edustajat olla mukana luomassa entistä parempaa ammatillista opettajankoulutusta?

Sven Hult
DI, AmO
Quality and Development Manager
Services
Oriola Oy.

Kirjoittaja on valmistunut ammatilliseksi opettajaksi Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta toukokuussa 2018 ja toimii nyt aktiivisena alumnina.

Hyvät käytänteet –blogissa teemme näkyväksi ammatillisen opettajankoulutuksen arkea ja esittelemme sitä kehittämistyötä, jota opettajankoulutuksessa tehdään.

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa ovat mukana kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Taideyliopisto. HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toimii hankkeen koordinaattorina. OPEKE-hanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi ajalle 1.8.2017 – 31.12.2019.

Voit halutessasi tilata ilmoituksen uudesta blogikirjoituksesta sähköpostiisi. Blogi ilmestyy noin kerran kuukaudessa.

Leave A Reply