Opettajan työuran aikaisen osaamisen kehittäminen

0

OPEKEn B2 -osiossa tarkasteltiin ja tutkittiin monipuolisesti opettajan työuran aikaista osaamisen kehittämistä ja johtamista. Näkökulmia olivat mm. toisen asteen ja korkeakoulun opettajan osaamisen kehittäminen, kumppanuusmallien ja -verkostojen rakentaminen, esimiesten urapolut sekä julkinen rahoitus, jonka kehittämiseen esitämme suosituksia.

OPEKEn B2 -osiossa on ollut tavoitteena kehittää ammatillisen opettajien koko työuran aikaista osaamista ja uramalleja. Osiossa on ollut mukana kuusi osatoteuttajaa; kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut (Haaga-Helia, Hamk, Jamk, Oamk ja Tamk) ja Taideyliopisto. Kehittämisosiota on koordinoinut Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Iloista B2-osion kehittäjäporukkaa Oulussa syksyllä 2018

Hankkeen alkuvaiheessa sovittiin kunkin korkeakoulun tarpeen ja intressin mukaisesti kehittämisen painopistealueet ja toimintatavat. Tietoa kerättiin monenlaisilla tavoilla mm. haastattelemalla, kyselyillä ja pilotoimalla joko ammatillisella toisella asteella tai korkeakoulussa.

Näin taattiin se, että ammatillisen opettajan työuran aikaisen osaamisen kehittämistä pystyttiin tarkastelemaan ja tutkimaan useista eri näkökulmista.

Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu pilotoi Pohjois-Suomessa neljän toisen asteen koulutuksen järjestäjien osaamisen johtamisen kumppanuuden rakentamisprosesseja. Hankkeen tuloksena tuotiin esille kehittämiskumppanuuden hyötyjä koulutuksen järjestäjille, pohdittiin ammatillisen opettajakorkeakoulun roolia osaamisen johtamisen tukijana sekä mallinnettiin kehittämiskumppanuutta.

Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun näkökulmana oli myös kehittämiskumppanuus sekä Pirkanmaan toisen asteen oppilaitosten keskinäisen verkostoyhteistyön rakentaminen. Hankkeen tuloksena kuvattiin tehtyjä toimenpiteitä ja aikaansaannoksia.

Hämeen ammatillisen opettajakorkeakoulun toimijat tutkivat kymmenen ammatillisen koulutuksen esimiehen urapolkuja. Tulosten mukaan urapolut rakentuvat vahvasti mosaiikkimaisiksi.  Harvat esimiehet päätyvät suoraan koulutuksesta esimieheksi, vaan usein johtajan tehtäviin kuljetaan monien koulutusten ja työkokemusten myötä.

Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toteutettiin pilotti, jossa kehitettiin organisaation TKI-asiantuntijuutta ja valmiuksia.   Lopputuloksena muotoiltiin neljä mallia: 1) opettajan työuran aikainen TKI-osaamisen kehittyminen, 2) opettajan työuran aikaisen TKI-osaamisen kehittymisen johtaminen, 3) opettajan TKI-roolit dynaamisessa prosessissa, ja 4) opettajan TKI-roolien johtaminen dynaamisessa prosessissa.

Taideyliopiston pilotissa tarkasteltiin työpajatyöskentelyä taidealan opettajien osaamistarpeiden kartoittamisen menetelmänä ja työmuotona. Prosessimaisissa työpajoissa opettajat toivat esille osaamistarpeitaan ja työstivät parhaiksi kokemiaan osaamisen kehittämisen tapoja.

Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa pohdittiin eri toimijoiden rooleja oppilaitosten henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Keskeisenä ajatuksena oli tiiviimmän yhteistyön ja kehittämiskumppanuuden rakentaminen rahoittajan, oppilaitosten ja palveluntarjoajien välille.  Hankkeen tuloksena esitetään suosituksia siitä, miten julkisen rahoituksen pienten muutosten avulla voitaisiin tukea kehittämiskumppanuuden syntymistä.

Kiitämme kaikkia kumppaneitamme aktiivisesta ja positiivisesta osallistumisesta opettajan työuran aikaisen osaamisen kehittämiseen!  OPEKEn B2-osiossa on tehty konkreettista ja hyödyllistä kehittämistyötä, joka jatkuu edelleen hankkeen päättymisen jälkeen.

Tutustu julkaisuumme ”Osaamisen kehittämisen suuntia. Yhdessä tekemällä ja johtamalla osaamisen huipulle”  http://urn.fi/URN:ISBN::978-951-597-181-4

Erja Kotimäki
Tiimipäällikkö
Oamk, Ammatillinen opettajakoulutus, Täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut

Leave A Reply