Kuulumisia vuoden varrelta – mitä saimmekaan aikaan?

0

Kulunut vuosi on ollut OPEKEssa konkreettista kehittämisen aikaa. Ensimmäisiä uudistuksia on saatu ja ne on otettu jo käyttöön esimerkiksi opiskelijavalinnassa, vaikka hankkeen toiminta-aikaa on vielä vuosi jäljellä. Monella rintamalla on menossa vilkas pilotointien kausi, joista saadaan tuloksia ja malleja valmiiksi tulevana keväänä. Tuloksista kirjoitetaan myös artikkeleita ja tehdään julkaisuja, jotta ne ovat kaikkien saatavilla.

Mitä olemmekaan tehneet eri osa-alueilla?

Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus
Opettajankoulutuksen valintoihin liittyvä pisteytys on päivitetty ja se on käytössä tammikuussa 2019 käynnistyvässä opettajankoulutusten haussa. Lisäksi hakeutumisvaiheesta on tehty kysely, johon vastasi 382 opiskelijaa. Opettajaksi hakeutuvan kannalta keskisimmät paikat tiedon saamiseksi ovat Opintopolku, opettajakorkeakoulujen omat www-sivut sekä opettajakorkeakoulujen haku- ja opiskelijapalvelut. Heidän saamansa tiedot olivat helposti saatavilla ja saatu info piti paikkaansa.

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen OPS-prosessien uudistaminen
Ammatilliset opettajankoulutukset pyritään saamaan kansallisten tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä tasolle 7. OPS-prosessien uudistamisen yhteydessä koottiin opettajankoulutuksen, ammatillisen erityisopettajakoulutuksen sekä opinto-ohjaajakoulutusten sisältöalueista kooste osaamiskokonaisuuksien vaatimustason mukaisesti. Kaikki opettajankoulutukset täyttävät kriteerit ja OPS-uudistuksen yhteydessä niitä vielä tarkistetaan.
Opettajakorkeakoulujen neuvottelukuntien ja kehittämisryhmien jäsenille järjestettiin kehittämisfoorumi, jossa kartoitettiin osallistujien näkemyksiä opetussuunnitelmista ja niiden uudistamistarpeista. Keskeiset sisältöalueet ovat asetuksen mukaisia, joten kehittämisen kohteeksi nousivat valinnaisten opintojen määrä ja niiden tarjonta esim. yhteistyössä opettajakorkeakoulujen kesken. Lisäksi on kerätty kommentteja piloteissa opiskelleilta ja opiskelevilta opettajaopiskelijoilta heidän näkemyksistään. Näillä evästyksillä jatketaan kunkin opettajakorkeakoulun omien opetussuunnitelmien kehittämistä.

Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen
Opettajankouluttajien osaamisen kehittämisessä on kartoitettu erilaisia osaamistarvekartoituksia, joita voitaisiin hyödyntää opettajankouluttajien oman osaamisen kartoittamisessa. Opettajankouluttajan osaamisen kehittämiseksi on luotu valmennusohjelma, joka sisältää kolme erillistä moduulia: 1. Oppimisen fasilitointi, 2. Monimuotoistuva vuorovaikutus ja 3. Hankeosaaminen.

Koulutus rakentuu yhteisestä kick off – tilaisuudesta, osaamiskartoituksesta, henkilökohtaisesta kehittymissuunnitelmasta, ajatushautomo osallistumisesta, itsenäisestä ja vertaismentorin kanssa työskentelystä ja osaamisen hankkimisesta omien tavoitteiden mukaisesti. Koulutus on parhaillaan käynnissä ja siihen osallistuu n. neljä henkilöä jokaisesta opettajakorkeakoulusta.

Opettajankoulutuksen ja harjoittelun kehittäminen sekä valmistuvan opettajan tukeminen
Opettajankoulutuksen pilotit ovat käynnissä. Piloteissa on kolme erilaista näkökulmaa. Yksi piloteista keskittyy opettajana työskentelevän opettajan työn opinnollistamiseen oppilaitoksessa, toinen opinnollistamiseen työelämässä ja kolmas työelämässä toimivan opettajaopiskelijan oppilaitoksessa tapahtuvan opetusharjoittelun aikaiseen työelämäyhteistyön kehittämiseen. Pilotit ovat edenneet hyvin ja ensimmäiset opettajat piloteista ovat valmistuneet.
Valmistuvan opettajan tukemista kartoitetaan valmistuville opettajille suunnatulla kyselyllä, joka avoinna kevääseen 2019 asti. Kyselyssä kartoitetaan opettajaksi valmistumisvaiheen tuen tarvetta sekä mahdollisia täydennyskoulutustarpeita.

Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit
Ammatillisen opettajan työuranaikaisen osaamisen kehittämisessä on meneillään erilaisia pilotteja, joista julkaistaan malleja pilottien päättyessä. Osa opettajakorkeakouluista tekee yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa ja kartoittaa opettajien osaamistarpeita, joiden pohjalta laaditaan koulutuksia ja valmennuksia. Lisäksi kehitetään ammattikorkeakoulujen ja Taideyliopiston opettajien uramalleja. Opettajien työuranaikaisen osaamisen kehittämiseksi on tehty myös teemahaastatteluja opettajien urista. Opettajan uranaikaista osaamista on lähestytty monelta eri kannalta toimivien työtapojen löytämiseksi.
Hankkeessa on mukana myös TKI-töitään tekeviä opettajaopiskelijoita, jotka tukevat omalla kehittämisellään hankkeen tavoitteita ja tuovat lisäarvoa laaja-alaisen hankkeen sisältöihin erityisesti opettajien uranaikaisen osaamisen näkökulmasta.

Oman sisäisen kehittämistyön lisäksi olemme tehneet yhteistyötä monen muun hankkeen kanssa opettajankoulutuksen kehittämiseksi, joista voidaan mainita esimerkkeinä Parasta osaamista ja Oppijan oikeus -hankkeet. Oppijan oikeus –hankkeen kanssa järjestetäänkin 17.1.2019 maksuton Kiihkotta koulutuksesta –seminaari, johon kaikki toisen asteen koulutuksen kehittämisesti kiinnostuneet ovat tervetulleita.

OPEKEn kulunut vuosi on ollut menestyksekäs, joten nyt on aika nauttia työn tuloksista ja siirtyä kohti ansaittua joulutaukoa. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä, Rauhaisaa joulun aikaa ja Onnea uuteen vuoteen!

Anu Raudasoja,
OPEKE-hankkeen projektipäällikkö
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Leave A Reply