Metsälaki

0

Metsälain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsälaki sanelee metsienhoidon ja käytön vähimmäisvaatimukset, joiden puitteissa metsänomistaja hoitaa omia metsiään. Metsälaki asettaa rajoitteita esimerkiksi puun korjuuseen, metsän uudistamiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen metsissä. Metsälain lisäksi metsien käyttöä säätelevät luonnonsuojelulaki, valtioneuvoston asetus ja metsätuhojen torjuntalaki. Metsälakia päivitetään ajoittain ja päivitysten ansiosta metsänomistajat ovat saanet lisää vapauksia koskien metsiensä hoitoa.

 

Metsälain kohtia, jotka vaikuttavan metsänomistajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin: 

Uudistamisvelvoite 

”Metsän uudistamisvelvoitteessa avohakkuun jälkeen hakatulle alueelle on perustettava uusi taimikko, joko luontaisesti, istuttamalla tai kylvämällä. Uudistamisvelvoite täyttyy, kun hakatulle alueelle on saatu aikaan taimikko. Taimikon perustamisaika on 10-25 vuotta riippuen siitä, mikä on maantieteellinen sijainti. ”Taimikko katsotaan saaduksi aikaan, kun se on riittävän tiheä, taimet ovat tasaisesti jakautuneina, niiden keskipituus on 0,5 metriä ja niiden kehittymistä ei uhkaa välittömästi muu kasvillisuus.”(Metsälaki §8)

Kasvatushakkuu ja siihen liittyvä uudistamisvelvoite:

Kasvatushakkuu on lain mukaan tehtävä siten, että käsiteltävälle alueelle jää hakkuiden jälkeen riittävästi tasaisesti jakautunutta ja kasvatuskelpoista puustoa. Kasvatuskelpoisen puuston määrään vaikuttavat metsäpalstan sijainti, kasvupaikka sekä kasvatushakkuun toteutustapa ja valtapituus. Kasvatushakkuun jälkeen, jos puuston määrä ja laatu eivät ole riittäviä puuston edelleen kasvuun, seuraa uudistamisvelvoite. Jätettävän puuston määrää on säädelty tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, mutta esimerkiksi Tapion maastotaulukosta löytyvät hyvän metsänhoidon mukaiset kasvatus ohjeet.

Uudistamisvelvoitteen täyttämiseen kuuluu myös taimikon raivaus, heinääminen, järjesteltävä vesitalous ja tarvittaessa maanmuokkaus. Näiden lisäksi on huolehdittava mahdollisesta täydennysistutuksesta tai -kylvöstä. Luontaista uudistamista käytettäessä on alueella oltava edellytykset taimikon syntymiselle.

Avohakkuun jälkeinen maanmuokkaus on suoritettava kolmen vuoden kuluessa puunkorjuun päättymisestä.

Uudistamisvelvoite koskee aina metsänomistajaa, kauppoja tehtäessä uudistamisvelvoite siirtyy ostajalle.

Metsänkäyttöilmoitus:

Metsälain mukaan metsänomistajan on tehtävä metsänkäyttöilmoitus hakkuista metsäkeskukselle. Jos metsänkäyttöilmoituksessa ilmenee jokin hakkuisin vaikuttava tekijä, on metsäkeskus velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä metsänomistajalle.

Erityisen tärkeät elinympäristöt:

Metsänlain tärkein metsänomistajaa koskeva pykälä on 10. Metsälain pykälä 10 säätelee luonnonmonimuotoisuuden säilyttämistä, ja hakkuita erityisentärkeiden elinympäristöjen läheisyydessä.

Metsälain erityisentärkeisiin elinympäristöihin kuuluvat kaikki tavallisuudesta poikkeavat ympäristöt. Tämänlaisia poikkeavuuksia ovat esimerkiksi erilaisten vesistöjen läheisyydessä kasvavat metsiköt, erilaiset lehtolaikut ja kangasmetsäsaarekkeet, kallioperän erilaisuudet kuten rotkot, kurut ja jyrkänteet, sekä hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot joiden ominaispiirteenä on harva puusto.

Metsälakikohteiden hakkuita on rajoitettu, ja esimerkiksi suuresti maisemaa muokkaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Metsälakikohteilla kaikki radikaalit toimenpiteet ovat kiellettyjä. Pienimuotoisia hakkuita on mahdollisuus suorittaa, jonka seurauksena puusto säilyy luonnontilaisena ja mahdollinen vesitalous ei muutu.

Metsälain 10 pykälän hakkuurajoituksiin on mahdollista saada poikkeuslupa, jos metsäkeskus sen tarpeelliseksi katsoo.

Rangaistus

Metsälain rikkominen on rangaistava teko. Rangaistavia rikkomuksia ovat esimerkiksi metsänkäyttöilmoituksen laiminlyöminen, puunkorjuun toteutuksen sääntöjen rikkominen ja metsänuudistamista koskevat rikkomukset. Rangaistavaa on myös pykälän 10 erityisen tärkeiden elinympäristöjen vahingoittaminen.  Metsälakia rikottaessa voidaan tuomita sakkoihin, ellei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

 

Lähteet:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093

http://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsatalouden-kestavyys/metsalaki

https://www.mtk.fi/metsa/metsapolitiikka/Kotimaan_metsapolitiikka/fi_FI/metsalaki/

 

 

Leave A Reply