VIDEO VOO-HARJOITTELUSTA

0

Kirjoittajat sairaanhoitajaopiskelijat Henna Mehtäläinen, Sonja Lehtinen, Sara Merivirta, Salla Alanko ja Riikka Kyllönen.

Olemme ryhmä kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoita ja saimme projektiharjoittelun tehtäväksi tehdä videon koskien Vastuuta ottamalla opit-harjoittelua. Olimme perhetyön harjoittelussa Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenosastolla VOO-harjoittelussa ja toteutimme projektin tämän harjoittelun ohella. Projektin aihe tuli koululta.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa ensimmäiset osastot, jotka aloittivat toteuttamaan VOO eli Vastuuta ottamalla opit-harjoittelumallia, olivat 5B ja 4B. Alkuvuodesta 2019 VOO-malli oli käytössä Kanta-Hämeen keskussairaalan seuraavilla osastoilla; 4B, 5A, 5B, 6A sekä 3A. VOO-harjoittelussa vähintään kaksi harjoittelijaa työskentelee potilaan hoitokokonaisuuden parissa ohjaajan tuen avuin. VOO- mallissa opiskelijan vastuuta lisätään pikkuhiljaa oppimisen maksimoinniksi. Työvuoron alussa opiskelijat tekevät yhdessä suunnitelman työpäivän kulusta, joka kerrotaan ohjaavalle sairaanhoitajalle. Potilaan hoito toteutetaan opiskelijoiden kesken yhdessä, opiskelijat yhdessä keskustelevat ja käsittelevät päivän tapahtumia ja potilastapauksia. Erona perinteiseen harjoittelumalliin, VOO-harjoittelussa opiskelijat työskentelevät vähintään kahden opiskelijan tiimissä ja ottavat potilaan hoidosta vastuuta mahdollisimman itsenäisesti. Ohjaava sairaanhoitaja on kuitenkin aina vastuussa potilaista ja opiskelijoista. (KHKS, 2019.)

Osastoon perehdytys kestää 1-2 viikkoa osastosta riippuen. Opiskelijat työskentelevät osastoilla yleisten työvuorojen puitteissa ja jokaisen työpäivän jälkeen vuorossa olleiden opiskelijoiden ja ohjaajan kesken käydään palautekeskustelu. Perinteisistä väli- ja loppuarvioinneista poiketen VOO-harjoittelussa nämä käydään ryhmissä. Yleisesti harjoittelun pituus on 6 viikkoa ja onnistuneen VOO-harjoittelun kannalta on tärkeää, että opiskelijat aloittavat työssä saman aikaisesti. (KHKS, 2019.)

VOO-harjoittelusta kertova video on ajankohtainen, koska kyseessä on alati yleistyvä harjoittelumalli. Videon tarpeesta kertoo myös se, että vastaavia ei Kanta-Hämeen alueella ole vielä tehty.

Kokonaisuuteen sisältyi teoriatiedon haku ja kirjallinen toteutus. Kokonaisuudessaan projekti tiivistyy videotuotokseen, joka kuvattiin videoblogi eli “vlogi” tyylisesti. Ryhmästämme kolme opiskelijaa kertoi vlogina omia kokemuksiaan VOO-harjoittelussa olemisesta. Halusimme videolle monipuolisesti erilaisia kertojia tästä harjoittelumuodosta. Osalle meistä harjoittelu oli ensimmäinen VOO-harjoittelu ja osalla oli jo aiempaa kokemusta ja vertailukohtaa VOO-harjoittelusta eri osastoilta. Videolla myös lastenosaston sairaanhoitaja kertoi ajatuksia ja mielipiteitä VOO-harjoittelumallista.

Videossa tulee esiin tämä harjoittelumuoto ja tyypillisen VOO-harjoittelupäivän sisältö. Tuotoksen kohderyhmänä ajattelimme olevan Kanta-Hämeen keskussairaalaan tulevat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Videon on tarkoitus toimia VOO-harjoitteluun tuleville sairaanhoitajaopiskelijoille esittelyvideona ja kannustaa tulevia opiskelijoita valitsemaan VOO-harjoittelu Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Videolla yleinen teema, joka haastateltujen keskuudessa nousi esiin oli, että he suosivat harjoittelumallia ja kokevat osaamisensa kasvaneen VOO-harjoittelussa perinteistä harjoittelua paremmin.

VOO- harjoitteluun osallistuneet opiskelijat kokivat enimmäkseen VOO- harjoittelumallin positiivisena harjoittelumuotona. Opiskelijoiden välinen tuki ja itsenäiset pohdinnat harjoittelun aikana sekä ohjaajilta päivittäin saadut palautteet koettiin hyvänä. Muutamille harjoittelun ohjaajille VOO-harjoittelumalli oli uutta. Video selkeyttääkin monien ajatukset VOO-harjoittelusta, sekä antaa monipuolisesti näkökulmia uusille tuleville hoitajille ja opiskelijoille tästä harjoittelumuodosta. Harjoittelujakson jälkeen olimme sitä mieltä, että Vastuuta ottamalla opit-menetelmällä harjoittelemalla opiskelijoiden ammattitaito sekä itsevarmuus tulevana hoitajana kasvaa.

VOO-videoprojektin toteuttaminen oli mielenkiintoista ja opettavaista. Videoprojektin tekeminen kasvatti meitä opiskelijoina ja on ollut mukavaa tuoda tietoa VOO-harjoittelusta ja sen hyvistä puolista myös muille opiskelijoille.

LÄHTEET:

KHKS. (2019.). Tiedote hoitotyön opiskelijoille: Vastuuta Ottamalla Opit eli VOO-harjoittelu. Haettu 22.11.19 osoitteesta https://www.khshp.fi/wp-content/uploads/2019/02/Voo-esite-opiskeli-joilleII.pdf

Leave A Reply