Projektitoimintana keskeisten ensiaputaitojen opettaminen nuorille

0

Kirjoittaja: sairaanhoitajaopiskelija Merja Salminen

Projektini aihe oli perehdyttää nuorisokodin asukkaat keskeisimpien ensiaputaitojen pariin.

Tarve projektille nousi esiin harjoittelupaikastani Mäkirinteen nuorisokodista, joka on yhteisöhoitoon perustuva nuorisokoti 14-17 -vuotiaille nuorille, joilla taustalla on päihteiden käyttöä sekä psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Nuoret ovat hyvin tapaturma-alttiita ja kun taustalta löytyy päihdehäiriö, tapaturmien riski nousee huomattavasti. Tilastokeskus pitää tilastoja eri ikäisten tapaturmista ja suurimmassa riskissä ovat 15-24 -vuotiaat pojat, joille sattuu vuosittain keskimäärin 107 kuolemaan johtavaa tapaturmaa. Suurin osa näistä olisi ehkäistävissä. Yleisimmät kuolemaan johtavat tapaturmat nuorilla ovat liikenneonnettomuudet, myrkytykset, hukkuminen, putoaminen, kaatuminen sekä tukehtumiset. Tutkimusnäyttö tuki koulutuksen tarpeellisuutta. Koska myös päihteiden käytöllä on tapaturmia lisäävä vaikutus, joten mielestäni aihe oli kohderyhmälle erittäin tärkeä ja ajankohtainen.

Ensiapu on aihealueena todella laaja, mutta valikoin tärkeimmät aihealueet juuri kyseiselle ryhmälle ottaen huomioon tapaturmatilastot ja nuorten ympäristön ja mahdolliset tapaturmat, joihin he voivat joutua joko itse tai auttajaksi. Näin ollen koulutuksen keskeisiksi aiheiksi nousivat nuorten yleisimmät tapaturmat, ja mitä niiden taustalla on vaikuttamassa, päihteiden vaikutus tapaturmariskiin, myrkytykset, kylkiasento, hätänumeroon soittaminen, tajuton potilas sekä elvytys. Myös yleisimmät haavat ja niiden hoito sekä painesiteen tekeminen olivat koulutuksen aiheena.

Projekti toteutui osana nuorten yhteisöhoidollista elämänhallintaryhmää ja siihen kuului teoriaosuus, jossa asioita käytiin aluksi läpi PowerPoint esityksen muodossa sekä aiheeseen liittyviä videoita katsoen. Tämän jälkeen käytyä teoriaa harjoiteltiin käytännössä. Lopuksi osaamista käytiin läpi ja testattiin Kahoot-tietovisan avulla ja kaikki osallistujat palkittiin. Nuorilta kerättiin lopuksi palautetta ja he antoivat koulutukselle yhdessä tuumin arvosanaksi 4/5. Myös henkilökunta piti projektia onnistuneena ja projektin aihetta tärkeänä.

Projektityöskentely ja varsinkin loppuraportin tekeminen tutustuttivat hyvin projektin eri vaiheisiin aina suunnittelusta aikataulutukseen ja toteutukseen. Projektityöskentely oppimismenetelmänä on nykypäivää ja auttaa paremmin sisäistämään työelämän tarpeita ja vaatimuksia.

 

 

 

 

 

Leave A Reply