Vastuullinen retkeily: Näkökulmia ympäristöön, kulttuuriin ja yhteisöihin

0

Retkeily on suosittu harrastus, joka tarjoaa upeita elämyksiä ja mahdollisuuden tutustua luontoon. Kuitenkin retkeilyyn liittyy myös vastuu ympäristön, kulttuurin ja paikallisyhteisöjen huomioimisesta. Vastuullinen retkeily edellyttää ekologista, sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja poliittista vastuullisuutta. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme näitä näkökulmia ja annamme vinkkejä vastuulliseen retkeilyyn.

Ekologinen vastuullisuus on keskeinen näkökulma retkeilyssä. Retkeilijöiden tulee vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja kunnioittaa luonnon kanto- ja uusiutumiskykyä. Suosi merkittyjä reittejä ja ota selvää, minne voit tehdä nuotion. Jätteiden hallinta on yksi tärkeä osa-alue: retkeilijän tulee minimoida jätteiden määrää, kerätä roskat mukaansa ja hävittää ne asianmukaisesti. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen on tärkeää: retkeilijän tulee olla tietoinen alueen eläimistöstä ja kasvillisuudesta, välttää häiritsemästä eläimiä ja keräämästä luonnonvaraisia kasveja. Lisäksi on tärkeää suosia ympäristöystävällisiä kuljetusvaihtoehtoja, kuten julkista liikennettä tai kimppakyytejä.

Kuva 1. Nuotion tekemistä on yleensä rajoitettu. Tulipaikat löytyvät usein laavujen yhteydestä.

Sosiaalinen vastuullisuus retkeilyssä pyrkii varmistamaan, että retkeilijät toimivat kunnioittavasti paikallisia yhteisöjä kohtaan ja jakavat hyödyt tasaisesti. Vastuullinen vuorovaikutus paikallisten kanssa on tärkeää, samoin kuin taloudellisen hyödyn jakaminen paikallisille. Retkeilijän tulee suosia paikallisia palveluita ja tuotteita. Muista, että oleskellessasi vieraassa paikassa olet aina mahdollisesti jonkun toisen kotialueilla.

Kulttuurinen vastuullisuus retkeilyssä korostaa paikallisen kulttuurin ja arvojen kunnioittamista sekä kulttuuriperinnön monimuotoisuuden edistämistä. Retkeilijän tulee olla tietoinen retkeilykohteen kulttuurista, kunnioittaa paikallisia tapoja ja perinteitä sekä oppia alueen. Mikäli retkeilykohteesta voi osaa matkamuistoja, huomioithan matkamuistojen eettisyyden. Ilmentävätkö matkamuistot oikeasti alueen autenttista kulttuuria vai onko matkamuistoista tehty vain halpoja kiinalaisia kopioita?


Kuva 2. Tutustuthan retkeilyaluetta koskeviin säädöksiin etukäteen. Useimmiten säännöissä mainitaan, että koirat pitää olla kytkettyinä.

Taloudellinen vastuullisuus retkeilyssä tarkoittaa sitä, että retkeilytoiminta tuottaa taloudellista hyötyä paikallisille yhteisöille, luoden alueelle esimerkiksi työpaikkoja tai monipuolistamalla muuten alueen taloudellista rakennetta. Huomioithan, että retkeilytoimintasi alueella ei aiheuta haittaa alueen muille elinkeinoille tai vahingoita alueen taloudellista tasapainoa.
Poliittisesti vastuullinen retkeily edistää oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Se vaatii poliittisia päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka tukevat vastuullista matkailua ja ottavat huomioon kaikki sidosryhmät. Tällä tavoin retkeily voi toimia kestävän ja tasapainoisen matkailun edistäjänä. Edistä politiikkoja ja käytäntöjä, jotka suojelevat paikallisia kulttuureja ja kunnioittavat ihmisoikeuksia. Tämä voi sisältää esimerkiksi retkeilytoiminnan valvontaa kulttuurisesti arkaluonteisilla alueilla.


Kuva 3. Suosithan aina valmiiksi merkittyjä reittejä.

Vastuullisen retkeilyn tavoitteena on, että retkeilytoiminta hyödyttää paikallisia yhteisöjä tasapuolisesti, kunnioittaa kulttuurisia arvoja, on taloudellisesti kestävää, vähentää ympäristövaikutuksia ja ottaa huomioon eri sidosryhmien tarpeet ja näkökulmat. Vastuullinen retkeily edistää luonnon ja kulttuurin säilymistä tuleville sukupolville. Se kannustaa retkeilijöitä toimimaan kestävällä tavalla ja kunnioittamaan ympäröivää yhteisöä. Vaikka vastuullisesta retkeilystä voisi puhua loputtomiin, tärkeintä silti on nauttia luonnosta, luontoa häiritsemättä. Vastuullisessa retkeilyssä pääsee jo hyvin alkuun tutustumalla Retkietikettiin.

Evon uusi aika -hankkeella lisätään mm. Evon näkyvyyttä. Evon uusi aika -hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin Covid-19-pandemian tukitoimenpiteitä Kanta-Hämeessä. Rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto, Linnan Kehitys Oy ja Hämeen ammatti-instituutti. Kysy lisää projektipäällikkö Katja Ekqvist, katja.ekqvist@hami.fi

Teksti: Suvi Kortesalmi

Leave A Reply