MUKI2 – MUOTOILUA KIERTOTALOUTEEN

0

Kiertotalousajattelulla luodaan yrityksiin uutta kilpailukykyä ja liiketoimintamalleja.
Vastuullisuusnäkökulmalle on tulevaisuudessa tarvetta ja yritykset ovat toteuttamisessa keskiössä.

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeessa integroidaan kiertotalousnäkökulma 19 ammattikorkeakoulun yhteistyössä eri alojen opintoihin. Kiertotalouden oppimisympäristöt ovat joustavia fyysisiä tai virtuaalisia ympäristöjä, joissa opiskelijat työskentelevät suunnitelmallisesti ja monialaisesti. Toimeksiannot ovat aitoja ja pedagogisesti mielekkäitä sekä kiertotalouteen keskittyviä toimeksiantoja. Oppimisympäristöt ovat mekanismi, jolla opetusta ohjataan työelämälähtöisempään suuntaan.

Hankkeessa välitetään tietoa hyvistä kokemuksista ja käytännöistä. Tässä kirjoituksessa kerron esimerkistä miten muotoiluosaaminen ja kiertotalous voidaan kytkeä yhteen.

Muotoilun menetelmillä kehittäen kiertotalousosaamista

Kokonaisuuden suunnittelu aloitettiin keväällä 2018. Opinnot toteutettiin yhteistyönä Savonian, Metropolian ja HAMKin muotoilun koulutuksen kesken.
Suunnitteluvaiheessa pidettiin kolme suunnittelupäivää, yksi tammikuussa 2018 Hamkissa ja kaksi toukokuussa 2018 Savoniassa sekä kahden viikon välein skype-palavereita. Suunnitteluvaiheessa yhteiseksi alustaksi valittiin Teams, jonne kerättiin projektiin liittyvät aineistot.
Opinnon toteuttamiseen valikoitui Muotoiluajattelun prosessi ja sen Double diamond –malli. Yhteiseksi videoneuvotteluohjelmaksi valittiin Zoom.
Kiertotalouden ja kestävän muotoilun näkökulmana opetuksessa toimi kestävän elinkaariajattelun menetelmä, jossa mallinnetaan elinkaari näkyväksi.
Opinnot olivat valittavissa HAMKin avoimessa opintotarjonnassa.

Kokonaisuus muodostui kolmesta opintokokonaisuudesta

Muotoiluosaaminen kiertotaloudessa 10 op (MUKI1: toteutettu kesällä 2018). Kiertotalouskonseptien kehittäminen 10 op (MUKI2: toteutettu marras-joulukuu 2018).
Transition Design syventävät opinnot 5 op (toteutettu keväällä 2019).
Hankkeeseen kuului myös jatkokehitys (MUKI 4 toteutus, 5 op)
ja joka toteutetaan kesäopintoina 2019.

Yritysyhteistyö: Case Kiertotalous,
o
piskelijat ja yritys yhteistyössä konseptin kehittämisessä

Kiertotalouskonseptien kehittäminen opinnoissa konseptoitiin ja mallinnettiin kestäviä palveluja/tuotteita kiertotalouteen yhteistyössä yritysten kanssa. Opinnoissa sovellettiin muotoilun menetelmin kiertotaloustietoa yrityksen antamaan projektiaiheeseen kuten palveluun tai tuotteeseen.

Projektissa keskityttiin tuotteen tai palvelun tai liiketoiminnan konseptointiin kolmelle yritykselle Sinebrychoffille, Foxa Oy:lle ja R-collectionille. Yritysten lähtökohtana brieffeissä oli materiaalin kierrättäminen (tuotannon leikkuujäte, t-laatuinen kangas sekä olutsäiliön kierrätys).

HAMKin opiskelijat tekivät yhteistyöprojektin Foxa Oy:n kanssa ja siinä oli tarkoituksena kehittää yrityksen ja yhteistyökumppaneiden toimintamalleja vastuullisempaan ja ympäristöystävälliseen suuntaan. Pyrkimyksenä oli toimia esimerkkinä yhteisöllisessä toiminnassa, jossa tehdään yhdessä hyvää yhteisten arvojen kautta. Samalla oli tarkoituksena kannustaa asiakasyrityksiä ja kuluttajia kohti kestävämpää toimintaa ja valintoja sekä kiertotaloutta.

Foxan globaali haaste ja sen ratkaisu

Foxa valmistuttaa kankaita eri puolilla Aasiaa ja Eurooppaa. Kaikki kankaat eivät kuitenkaan täytä tiukkoja laatuvaatimuksia, joten niitä ei voida käyttää alkuperäisessä tarkoituksessa. Näitä kankaita kutsutaan T-laatuisiksi, mutta ne ovat kuitenkin erittäin korkealaatuisia ja niille oli tärkeää löytää vaihtoehtoisia käyttötapoja. Projektin aikana opiskelijat tekivät Foxalle liiketoimintamallin, jonka avulla yritys pystyi löytämään hyviä ja sujuvia keinoja ylijäämämateriaalin hyödyntämiseksi.

Suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet henkilöt HAMKista ovat Mirja Niemelä ja Pirjo Seddiki.

työskentelee työelämäpalveluissa ja hanketyöntekijänä Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeessa

Leave A Reply