Työelämäyhteistyö ja ammatillisen opettajan verkosto-osaaminen TOP3

0

Osaamisperustaisuuden missiona pidetään työelämän ja koulutuksen maailmojen tuomista lähemmäs toisiaan. Osaaminen, taito ja taitavuus ovat ajassa ja kulttuurissa kehittyviä termejä, jotka muotoutuvat jokaisena aikakautena työelämässä vallitsevia olosuhteita vastaaviksi parhaimmillaan tieteen ja tutkimuksen ohjaamana. Ammatillisen opettajankoulutuksen työnäky on olla edelläkävijänä tässä muutoksessa.

Opetus- ja ohjausosaamisen hankkiminen ja osoittaminen myös formaalin tutkintokoulutuksen ulkopuolella on keskusteluttanut opettajakoulutuksen järjestäjiä ja opettajankouluttajia. Riittääkö oppilaitosympäristöjen ulkopuolella hankittu osaaminen vai jääkö jotain oleellista puuttumaan ammatillisesta opettajuudesta?

Seuravassa kolme poimintoa OPEKE-pilottiryhmissä toteutetuista monista hyvistä esimerkeistä, miten ammatillisena opettajana tarvittavaa osaamista on hankittu ja arvioitu monimuotoisissa oppimisympäristöissä:

“Top 3”

1. Yhteistyö teatterialalla

Muutos kolmikantaisesta kaksikantaiseen arviointiin parantaa työelämäyhteistyön mahdollisuuksia: Ammatillisen opettajan verkosto-osaaminen teatterialalla

Stadin ammattiopiston Hattulantien yksikössä, koulutetaan maskeerauksen osaamisalalla esitys- ja teatteritekniikan ammatti – ja erikoisammattitutkintoja. Opettajatiimi Jaana Kyöstiö, Kaisa Vanne ja Jani Kylmälä jakavat ajatuksen avoimesta osaamisen ja asiantuntijuuden jakamisesta. Reformi on heidän mukaansa jatkumo, joka parantaa työelämässä toteutettavan opetuksen sujuvuutta. Videolla Jaana Kyöstiö, Kaisa Vanne ja OPEKE-opiskelija Jani Kylmälä pohtivat, miten työelämän toimijoiden kanssa toteutettava yhteistyö ja arviointi ovat kehittyneet uudistusten myötä nykyiseen muotoonsa.

2. Osaamisen hankkimista ja arviointia kiinteistöalalla

Pirkanmaalla sijaitsee eräs suuri teollisuuskiinteistö, jossa toimii lukuisa määrä eri alojen yrityksiä. Jo työsuhteessa kiinteistönhuollon opettajana toimiva opettajaopiskelija järjesti yhden opiskelijaryhmänsä tutkinnon osan niin, että ryhmä vastasi täysin kyseisen teollisuuskiinteistön kiinteistönhuollollisista tehtävistä yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Kiinteistönhuollon opiskelijat sekä hankkivat että osoittivat osaamistaan autenttisessa työympäristössä ammatillisen opettajan sekä työpaikkaohjaajien ohjauksessa ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten edellyttämällä tavalla. Opettajaopiskelija dokumentoi ja teoretisoi opinnollistamisen prosessia, ja hankki sekä osoitti myös itse ammatillisena opettajana tarvittavaa ohjaus- ja verkosto-osaamista tämän yhteistyön kautta.

3. Järjestöyhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla

Keväällä 2019 valmistunut ammatillinen opettaja Miia Mynttinen työskentelee varhaiskasvatuksen asiantuntijana. Opettajaopintojen aikana hän suunnitteli ja toteutti koulutusta varhaiskasvatusyksiköiden esimiehille yhteistyössä kollegojensa ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Miia tutki ja arvioi omaa oppimisprosessiaan samalla kun pohti esimieskoulutuksen vaikuttavuutta varhaiskasvatusyksiköiden käytänteisiin. Koulutusta pääsi seuraamaan muita opettajaopiskelijoita sekä ohjaava opettaja. Yhteisissä arviointikeskusteluissa todettiin, että opetus- ja ohjausosaamisen lisäksi yhteistyö-  ja verkosto- osaaminen näkyi toiminnassa vahvana. Tutkiva ja kehittävä työote kytkeytyi koulutuksen suunnitteluun ja oppimisen arviointiosaaminen kehittyi. Näiden lisäksi prosessissa vahvistui erityisosaamista myös koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnista. Ks. opettajaopiskelijan oma blogi: Miia Mynttinen: Dialogisuus ja yhteistyö ammatillisen opettajan osaamisena

Pohdittavaksesi:

Ammatillisessa opettajankoulutuksissa pyritään osaamisperustaisiin toteutustapoihin. Osaamisperustaisuuden yksi tunnistettu lähtökohta on se, että osaaminen on hankkimistavasta ja -paikasta riippumatonta. TOP 3 -esimerkit osoittavat hyvin sen, mitä opettajaopiskelijan oma rohkeus ja into sekä yhteistyöhön kannustava opettajankoulutus voi tuottaa. Sen lisäksi, että opettajaopiskelija saa arvokasta kokemusta yhteisen oppimisympäristön suunnittelusta ja oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista erilaisissa konteksteissa oppilaitosympäristön ulkopuolella, yhteistyö kehittää kaikkien osapuolten osaamista. Onko siis ammatillisena opettajana tarvittava osaaminen jotain sellaista, jota voi hankkia vain oppilaitosympäristöissä?

Virve Vainio, Haaga-Helia
Keijo Hakala, HAMK
Jiri Vilppola, TAMK

Kirjoittajat työskentelevät ammatillisen opettajankoulutuksen lehtoreina OPEKE- hankkeen pilottiryhmissä.

Leave A Reply