Dialogisuus ja yhteistyö ammatillisen opettajan osaamisena

0

Sain mahdollisuuden toteuttaa Haaga-Helian ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelun omalla työpaikallani varhaiskasvatuksen hallinnossa Espoossa. Toteutin Mielenterveys elämäntaitona (Mielenterveyden ensiapu® 1) -koulutuskokonaisuuden yhteistyössä kahden muun kouluttajan kanssa. Koulutukseen osallistui varhaiskasvatusyksikön esimiehiä yhdessä omien yksiköidensä työsuojeluparin kanssa.

Koulutuksen valmistelun taustalla olivat työnantajan strategian mukaiset tavoitteet, mutta huomioimme suunnittelussa myös osallistujien tarpeet, olemassa olevan osaamisen ja työtehtävät. Näin ollen koulutuksen sisältö painottui vahvasti työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja niiden johtamisen näkökulmiin.  Pyrimme edistämään osallistujien omaa työssä oppimista ja jaksamista. Lisäksi osallistujia tuettiin kehittämään valmiuksia tulevaisuuden osaamiseen. Koulutuksen perusmenetelmänä päätimme käyttää dialogisuutta.

Jokaisen koulutuskerran jälkeen kokoonnuimme kouluttajien kesken lyhyesti arvioimaan toteutunutta ja mietimme, miten seuraavalla kerralla etenisimme. Pyysimme myös palautetta osallistujilta jokaisen lähitapaamisen jälkeen. Koulutuksen edetessä seurasin samalla omaa opetusharjoitteluprosessiani, kirjasin havaintojani ja dokumentoin oppimaani. Huomasin, että oma oppimisprosessini tapahtui kehämäisesti alkaen oman osaamisen nykytilan kuvaamisesta sekä omien osaamistarpeiden määrittämisestä.

Vertasin oppimaani opettajankoulutuksen ammattitaitovaatimuksiin ja osaamisen kriteereihin. Seurasin muun muassa vuorovaikutusosaamiseni vahvistumista dialogisten oppimistilanteiden toistuessa useita kertoja. Mielenterveys elämäntaitona – koulutukseen osallistujille annettiin aikaa, huomiota ja arvostusta monien erilaisten keskustelu- ja ryhmätöiden avulla.

Koulutuksen aikana hyödynsimme osallistujien pitkää työkokemusta ja työssä ilmeneviä tilanteita. Esimerkiksi kuvien ja ryhmätyöskentelyjen avulla osallistujat saivat kuvailla omaan työhön liittyviä tunteita ja tapahtumia. Näiden henkilökohtaisten kokemusten avulla osallistimme kaikki mukaan yhteiseen pohdintaan. Tällä toimintatavalla halusimme arvostaa osallistujilla jo olemassa olevaa kokemusta.  Käyttämällä kokemusta oppimisen lähtökohtana opin paljon osaamisperustaisuuden soveltamisesta koulutuksen käytäntöihin.

Koulutuskokonaisuuden toteuttaminen yhdessä muiden kanssa kartutti opettajan työssä tarvittavaa koulutusten suunnittelun ja toteutuksen yhteistyöosaamista.  Toteutuksessa oli mukana työpaikkani osaamisen kehittämisen verkosto, Suomen Mielenterveysseura ja kouluttajakollegani. Sovimme koulutuksen järjestämisestä ensin työnantajamme kanssa ja yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa neuvottelimme koulutuksen toteuttamisesta. Kouluttajakollegoideni kanssa suunnittelimme koulutuksen aikataulun sekä työskentelytavat.

Innostuin ohjaamisesta ja kouluttamisesta tämän koulutuskokonaisuuden myötä valtavasti, tämä oli minulle erittäin merkityksellinen kokemus. Koulutuksessa toteutetut keskustelu- ja ryhmätyöskentelyt olivat erityisen antoisia ja merkityksellisiä. Sain niiden myötä itselleni uudenlaisen näkökulman ja työtavan, jossa painottuvat yhteinen pohdinta ja dialogisuus.

Miia Mynttinen

Espoon kaupunki, suomenkielisen varhaiskasvatuksen Leppävaaran palvelualueen asiantuntija, Haaga-Helian Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta huhtikuussa 2019 valmistunut AmO

Leave A Reply