Kehittämiskumppanuudella osaamisen kehittämiseen

0

OPEKE -hankeessa luodaan erilaisia malleja ja tapoja opettajan uranaikaisen osaamisen kehittämisen tueksi. Keskeisessä roolissa on ammatillisten koulutuksen järjestäjien ja opettajakorkeakoulujen välisen yhteistyön ja vastuiden määrittely sekä kehittämiskumppanuuden luominen.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön hyvä osaaminen on koulutusorganisaation voimavara, joka auttaa vastaamaan muuttuvan ammatillisen koulutuksen ja uudenlaisen opettajuuden haasteisiin. Opeke-hanke mahdollistaa ammatillisen koulutuksen opettajien uranaikaisen osaamisen kehittämisen ja osaamisen johtamisen mallinnuksen sekä kehittämiskumppanuuksien rakentamisen yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut tekee osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen liittyvää yhteistyötä Pohjois-Suomen koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhtenä yhteistyökumppanina on Koulutuskeskus Brahe, jossa henkilöstön osaamisen kehittämisen ja johtamisen tueksi on tehty opetushenkilöstön osaamiskartoituksia ja räätälöity yhteistyössä johdon kanssa henkilöstölle osaamisen kehittämisen valmennusohjelmaa. Lähtökohtana on Brahen strategia, jossa tavoitteena on tukea uudistuvan ammatillisen koulutuksen toimeenpanoa kuten ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, henkilökohtaistamista ja arviointiosaamista sekä tiimitoimintaa.

Haastattelimme yhtymäjohtaja Jaana Ritolaa ja kysyimme hänen kokemuksiaan OPEKE -hankkeesta ja kehittämiskumppanuudesta. Ritolan mukaan yhteistyö Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa on sujunut hyvin ja opettajien uranaikaista osaamista on pystytty suunnittelemaan ennakoiden ja erilaisia osaamisen hankkimisen menetelmiä hyödyntäen: ”Valmennuksessa tullaan hyödyntämään osaamiskartoituksessa opettajiemme toivomia koulutusmenetelmiä”.

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta positiivista on se, että osaamisen kehittämisen tarpeet ja toimenpiteet suunnitellaan alusta loppuun yhdessä, jolloin ne vastaavat oppilaitoskohtaisesti kehittämistarpeita, myös tulevaisuuden osaaminen huomioiden. Osaamisen kehittämisessä luodaan asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja toimintatapoja, jotka suunnitellaan koulutuksen järjestäjien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Johtajien sitoutuminen osaamisen kehittämiseen on ensisijaisen tärkeää – Brahen koulutuskeskus on tästä hyvänä esimerkkinä.

Tulevaisuutta ajatellen Jaana Ritola toivoo, että yhteistyö jatkuu yhtä joustavana ja tulevaisuusorientoituneena kuin tähänkin asti. ”Arvostamme Oamkin opettajakorkeakoulun henkilöstön vahvaa opettajankoulutuksen osaamista ja mukavassa yhteistyössä tehtyä suunnittelua ja toteutusta”. Ammatillisen opettajakorkeakoulun rooli on laajenemassa täydennyskoulutuksen tarjoajasta monipuolisten koulutus- ja kehittämispalvelujen tuottajaksi. Palvelut suunnitellaan yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa tukemaan organisaation strategian mukaista osaamisen kehittämistä (kehittämiskumppanuus). Suunnittelun tueksi tarvitaan tietoa nykyisistä ja tulevaisuuden kehittämistarpeista ja -tavoista sekä niistä tekijöistä, jotka tulisi ottaa huomioon yhteisessä kehittämistyössä. Tärkeää on, että opettajien perus- ja täydennyskoulutus pystyvät turvaamaan ammatillisille opettajille ajantasaisen ja tulevaisuusorientoituneen osaamisen.

Kuvassa vasemmalta Ulla Mäntykangas, Erja Kotimäki, Jaana Ritola ja Päivi Haapakoski

 

 

 

Erja Kotimäki, OAMK, Ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut, tiimipäällikkö ja lehtori. Kirjoittaja on kuvassa toinen vasemmalta.

Leave A Reply