Uudistuva hevostalous selvitti alan kehityssuuntia

0

Valtakunnallinen hanke tutki hevosyrittäjyyden mielikuvia ja kysyntää. Digitalisaatio ja kaupungistuminen vaikuttavat myös hevosyrittäjien arkeen.

Hevonen juoksemassa

Keitä olette, mitä tutkitte?

Projektipäällikkö Sirpa Pussinen ja lehtori Terhi Thuneberg. Olemme hevostalouden asiantuntijoita HAMKin Mustialan kampukselta. HAMK on ainoa korkeakoulu, joka tarjoaa Suomessa hevostalouden tutkintoon johtavaa koulutusta.

Valtakunnallisessa Uudistuva hevostalous -hankkeessa on selvitetty hevosyrittäjyyden kehityssuuntia, kysyntää ja mielikuvia. Hankkeessa tehtiin keväällä 2017 kaksi laajaa kyselyä. Hevosyrittäjyyden kehityssuuntia selvittävään kyselyyn vastasi 432 hevosalan yrittäjää. Toinen selvitys suunnattiin suurelle yleisölle, kuluttajille, joilla ei ole kosketusta hevosiin. Tähän kysyntää ja mielikuvia kartoittaneeseen kyselyyn vastasi 3055 täysi-ikäistä suomalaista eri puolilta maata.

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?

Hevosala on ollut viimeiset 20 vuotta kasvusuunnassa, mutta kasvu ei ole itsestäänselvyys. Yhteiskunnan muuttuessa myös kuluttajakäyttäytyminen muuttuu, ja toimialan on reagoitava markkinatilanteiden muutokseen. Esimerkiksi megatrendeistä ikääntyminen, kasvukeskuksiin muutto ja digitalisaatio vaikuttavat hevosyritysten toimintaan. Ratsastuspalvelut keskittyvät lähelle kaupunkeja, kun taas ravihevosten valmennuspalveluita ja hevoskasvatusta harjoitetaan myös syrjäisemmällä maaseudulla.

Alalla on tehty pitkään avointa yhteistyötä. Kyselyiden laadinnassa mukana on ollut asiantuntijoita HAMKista, Luonnonvarakeskuksesta, Helsingin ja Vaasan yliopistoista sekä hevosalan järjestöistä. Kyselyt tilattiin Suomen Gallup Elintarviketieto/ TNS Gallup Oy:ltä.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Uudistuva hevostalous-projekti on tyypiltään tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke, joten tulosten käytäntöön vieminen jo toteutuksen aikana on ollut tärkeää.

Keskeisenä tavoitteena on ollut kannustaa hevosalan yrittäjiä arvioimaan rohkeasti uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Tieto hevosharrastukseen ja -urheiluun liittyvistä mielikuvista ja kysyntänäkymistä auttaa hevosyrittäjiä kehittämään palveluitaan ja markkinointiaan. Toisena tavoitteena on ollut tarjota tietoa hevosalaa koskevaan päätöksentekoon. Esimerkiksi rahoitus- ja kehittämistehtävissä työskenteleville kyselyidemme tulokset kertovat hevosyritysten laajentamis-, investointi- ja työllistävyyssuunnista.

Viestinnällä on ollut hankkeessa merkittävä rooli. Tuloksista on viestitty digitaalisesti ja monikanavaisesti esimerkiksi artikkeleina ja esityksinä sekä hevosalan verkostossa että some-kanavilla. YouTube-kanava ja livelähetykset ovat olleet aktiivisesti käytössä. Hyviä kokemuksia on saatu HAMK Unlimitedissa julkaistusta Uudistuva hevostalous-artikkelikokoelmasta, jossa on 20 artikkelia eri asiantuntijoiden kirjoittamina. Näistä kootaan yksiin kansiin e-julkaisu, josta tehdään myös printtipainos.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?

Hevosalan keskusjärjestö Suomen Hippos on kiittänyt Uudistuva hevostalous -hanketta siitä, että se on koonnut yhteen hevosalan yrittäjiä, kehittäjiä ja sidosryhmiä toimintamuodosta riippumatta. Toimialan kehittymisen kannalta merkittävimpiä tekoja ovat olleet selvitykset toimialan tulevaisuudesta ja kuluttajien alaan kohdistuvista mielikuvista.

Suomen Ratsastajainliitto pitää tärkeänä, että hanke on omilla tutkimuksillaan ja seminaareillaan ollut ajan hermolla osoittamassa muutostrendejä ja uusia toimintatapoja.

Kyselyiden tuloksiin on viitattu useissa yhteyksissä, kuten eduskuntatalossa pidetyillä Hevosvaltiopäivillä 2017 ja Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöryhmässä, joka valmistelee valtakunnallista hevosalan kehittämisohjelmaa tuleville vuosille. HAMKin opiskelijoille hyötyinä ovat olleet useat projektit, joita on tehty niin moduulien aikana kuin opinnäytetöinä. Materiaaleja on käytetty myös muissa oppilaitoksissa.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Hevosalalla perinteisen palveluntarjonnan oheen tulee uusia palveluliiketoiminnan muotoja, kuten hyvinvointi-, elämys- ja virkistyspalveluita. Muita laajoja ilmiöitä ovat vastuullisuus, sisältäen hevosten, ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtimisen, sekä kiertotalous ja biotalous hevostaloudessa.

 

Uudistuva hevostalous -hanke

Toteutusaika 1.10.2015–31.12.2018.

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (2014–2020), Euroopan maaseuturahasto. Hankkeen toteuttaja on HAMK, yhteistyökumppaneina Luonnonvarakeskus ja Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry.

Lisää tietoa: www.hippolis.fi/uusihevostalous
Facebook ja Twitter @uusihevostalous
YouTube Uudistuva hevostalous -kanava
Unlimited: https://unlimited.hamk.fi/uudistuva-hevostalous

Leave A Reply