Tutkittavana: Sähköavusteiset polkupyörät tukevat liikennesuunnittelua

0

Pyöräily on noussut monessa kaupungissa kehittämisalueeksi, jolla halutaan lisätä asukkaiden tyytyväisyyttä ja joustavoittaa matkaketjuja.

Array

Kuka olet, mitä tutkit?

Olen Heikki Ruohomaa ja toimin tutkimuspäällikkönä HAMK Smart -tutkimusyksikössä. Tutkimusyksikkömme yhdeksi keskeiseksi fokusalueeksi on valittu älykäs liikenne ja joustava logistiikka. Kaupunkipyörien pilotointi Hämeenlinnassa on osa tätä.

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?

Digitaalisuus, kaupungistuminen, ympäristötietoisuus, asukkaisen odotukset, teknologioiden kehittyminen antavat uusia mahdollisuuksia liikenteen järjestämiseen ja suunnitteluun.

Kaupungistumisen myötä teiden ja parkkipaikkojen lisääminen ei tulevaisuudessa ole mahdollista, vaan on löydettävä uusia keinoja liikkumisen kehittämiseksi.

Pyöräily on monessa suuressa kaupungissa noussut keskeiseksi kehittämisen alueeksi, jolla halutaan lisätä asukkaiden tyytyväisyyttä ja joustavoittaa matkaketjuja. Tällaisista kaupungeista voidaan mainita esimerkiksi Amsterdam, jossa keskeinen tavoite on liikkumisen kehittäminen pyöräilyä ja julkista liikennettä kehittämällä. Amsterdamissa keskeisenä tavoitteena on myös rajoittaa autojen käyttöä ydinkeskustassa ja pitää kaupunkikeskusta elävänä kaupunkilaisten olohuoneena.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Vaikka pyöräilyä kehitetään eri kaupungeissa laajalti, jokainen kaupunki on kuitenkin ainutlaatuinen omine erityispiirteineen, joten muissa kaupungeissa saatuja kokemuksia ei voida suoraan soveltaa toiseen kaupunkiin. Keskeisiä ja huomioitavia eroja ovat esimerkiksi kaupungin koko, kaupungin maaston muoto, nykyiset liikenneratkaisut, asukkaisen odotukset sekä nykyiset julkiset liikenneratkaisut. Ensimmäisiä tuloksia kaupunkipyöristä saadaan syksyllä.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?

Kaupunkipyörien pilotoinnilla Hämeenlinnassa pyritään tuomaan uutta ymmärrystä sähköavusteisten kaupunkipyörien hyödyntämiseksi Hämeenlinnan liikenteen ja liikkumisen kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi. Digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet liikkumisessa ja liikenteessä antavat uusia haasteita myös tutkimukseen ja kehittämiseen. Hanke tuo uutta ymmärrystä ja tietoa koulutukseen sekä tutkimustoimintaan.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Liikenteen suuria haasteista ovat kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja lisääntynyt liikkumisen tarve. Uutta teknologiaa ja digitalisuutta hyödyntämällä voidaan kehittää uusia liikkumiseen liittyviä ratkaisuja ja palveluita. Liikenne- ja viestintäministeriön linjauksena on, että liikenteen kehittämistä vauhditetaan yritysvetoisilla ekosysteemeillä.

Traffic 4.0 -hanke

Hämeenlinnan kaupunkipyöräpilotti on osa laajempaa liikenteen ja liikkumisen kehittämiseen liittyvää Traffic 4.0 -hanketta. Hankkeen rahoittajana on Hämeen liitto. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun.

 

Leave A Reply