Nuorille luento päihteiden haittavaikutuksista ja ensiavun opettelu yliannostustilanteissa

0

Kirjoittaja Mona Vuorinen sairaanhoitajaopiskelija

 

Projektini aihe oli pitää nuortenkodin asukkaille toiminnallinen tuokio päihteiden haittavaikutuksista sekä sekakäytön ja yliannostuksen vaaroista. Lisäksi tarkoituksena oli käydä läpi avun pyytäminen ja ensiavun antaminen ensiapua vaativissa tilanteissa. Ohjaustilanteeseen toiminnallisuutta toi tärkeiden ensiaputaitojen opettaminen, joita nuoret pääsivät käytännössä kokeilemaan.

Päihteidenkäyttö on erittäin vahingollista kehittyvälle nuorelle niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Päihteidenkäytön ehkäiseminen on tärkeää, jotta mahdollisilta riippuvuuksilta voitaisiin välttyä ja sitä kautta edistää nuorten terveellistä ja turvallista kehittymistä ja toimintakykyä. Nuorten terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä päihdetyö takaavat nuorelle hyvät lähtökohdat matkalla aikuisuuteen. Projektityö sisälsi nuorten ennaltaehkäisevää päihdetoimintaa ja terveyden edistämistä. Projektin aihe hyödytti niin osallistujiakin kuin minua itseänikin tulevana sairaanhoitajana.

Suoritin projektin harjoittelupaikassani nuortenkoti Etapissa, lastensuojelun erityisyksikössä, joka tarjoaa palveluita päihdeongelmista kärsiville nuorille. Projektin idean lähtökohtana toimi nuortenkodin asiakkaat ja heidän päihteiden käyttönsä, joka saattaa johtaa vaarallisiin terveyttä uhkaaviin tilanteisiin, kuten yliannostukseen. Projektin tavoite oli myös korostaa nuorille avun pyytämisen merkitys ensiapua vaativissa tilanteissa, sillä päihdenuoret jättävät helposti soittamatta hätäkeskukseen paljastumisen ja rangaistuksen pelon vuoksi. Tämän takia tuokiossa haluttiin painottaa hätäkeskukseen soittamisen tärkeyttä henkeä uhkaavissa tilanteissa.

Ohjaustilanne pidettiin toukokuussa nuortenkodin tiloissa ja tuokioon osallistui yhteensä kuusi nuorta ja yksi nuortenkodin ohjaaja. Tuokioon kuului PowerPoint-esitys, jossa käytiin aiheen teoriaa läpi ja johon oli liitetty kaksi aiheeseen kuuluvaa opetusvideota. Ohjaustilanteessa käytiin nuorten kanssa avointa keskustelua ja nuoret saivat halutessaan kertoa omista kokemuksista yliannostustilanteissa ja muissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Lisäksi nuoret uskaltautuivat kertomaan omista ajatuksista ja tunteista liittyen päihteisiin, omaan terveyteen ja tulevaisuuteen. Ensiapua opetellessa nuoret pääsivät käytännössä harjoittelemaan tärkeitä ensiaputaitoja, kuten kylkiasentoon kääntämistä, painelupuhalluselvytystä ja painesiteen tekemistä. Yhtenä tärkeänä osa-alueena kävimme läpi hätänumeroon soittamisen ja myrkytystilanteen ensitietojen selvittämisen hätäkeskukseen. Nuoret kokivat aiheen mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi ja tuokio sai hyvää palautetta.

Projekti antoi hyviä valmiuksia toimia projektimuotoisessa työskentelyssä tulevaisuudessa työelämässä. Lisäksi projektin aihe kasvatti omaa osaamista sairaanhoitajana työskennellä nuorten sekä päihderiippuvuuksista kärsivien ihmisten kanssa. Ohjaustuokion pitäminen lisäsi päihdetyön ja nuorisotyön puheeksi ottamisen keinoja sekä myös paransi omia ryhmänvetotaitoja.

Leave A Reply