Suomen ehdot kehitysyhteistyöhankkeen rahoittamiselle

0

Suomen ulkoministeriön linjauksen mukaan Suomen kehityspolitiikan ja -yhteistyön keskeisenä tavoitteena on tukea kehitysmaiden tavoitteita köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Kaikki ministeriön rahoituksen alaiset hankkeet pyrkivät osaltaan edistämään näitä tavoitteita.

HAMK in Africa -hankkeista PBL-BioAfrica on Suomen ulkoministeriön rahoittama ja opetushallituksen (Edufi) hallinnoima. Suomen ulkoministeriön listaamista kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön painopisteistä Suomen kehityspolitiikan kärjistä PBL-BioAfrica pyrkii edistämään erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamista, kohdemaiden oman talouden vahvistamista työpaikkojen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi tukemalla yrittäjyyteen tähtäävää koulutusta sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

PBL-BioAfrica-hankkeessa kehitetään partneriyliopistojen maatalousyrittäjyyden koulutusta Keniassa ja Sambiassa. Maatalouden kehittäminen on keskeinen vipupiste kolmessa tärkeässä haasteessa, joita sekä Kenia että Sambia kohtaavat. Ensinnäkin yrittäjyyden innovatiivisuuden edistäminen maatalouden arvoketjujen avulla käsittelee käynnissä olevia työpaikkojen luomisen kriisejä parantamalla taloudellista tuottavuutta. Toiseksi älykkään maatalouden käyttöönotto liiketoiminnan kehittämisen pääperiaatteena auttaa Keniaa ja Sambiaa vastaamaan maailmanlaajuisiin kestävyyshaasteisiin sekä auttamalla sopeutumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin että lieventämällä alan ympäristövaikutuksia. Kolmanneksi naisten roolin ja potentiaalin tunnistaminen ja tunnustaminen maataloudessa ja maatalousyrittäjyydessä parantaa tasa-arvoa ja taloudellista kehitystä.

Myös Agenda 2030:n eli kestävän kehityksen tavoitteiden liittäminen mukaan hankesuunnitelmaan ja hankkeen tavoitteisiin on ehtona rahoituksen saamiselle. Jokaisen Edufi-hankkeen tulee tuoda ilmi, mitä tavoitteita hanke tulee osaltaan edistämään. Agenda 2030:n 17 tavoitteesta PBL-BioAfrica edistää erityisesti tavoitteita:

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta, joista on korostettu alla luetellut viisi.

2. Ei nälkää (alatavoite 2.3: naisten roolin kasvattaminen maataloudessa).
4. Hyvä koulutus (alatavoite 4.4 yrittäjyystaitojen kehittäminen).
5. sukupuolten tasa-arvo (alatavoite 5.c vahvistaa käytäntöjä, joilla tuetaan naisten mahdollisuuksia kaikilla aloilla).
8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (alatavoite 8.3: yrittäjyyden edistäminen koulutuksessa).
13. Ilmastotekoja (alatavoite 13.3 13.3 parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, 13.b Edistää mekanismeja, joilla lisätään tietoisuutta tehokkaasta ilmastonmuutokseen liittyvästä suunnittelusta ja hallinnasta vähiten kehittyneissä maissa).
17. Yhteistyö ja kumppanuus (alatavoitteet: rahoitus, teknologia ja valmiuksien kehittäminen).

Kansainvälisissä hankkeissa suurista kansallista ja kansainvälisistä linjauksista matka käytäntöön on moninainen. Kuinka Suomesta käsin näitä suuria linjauksia sitten voidaan edistää? Vastaus onkin, että Suomesta käsin voidaan vain ohjata ja opastaa, mutta halu oppia ja integroida opit paikallisiin järjestelmiin on avain aitoon kehitykseen. Tämä vaatii sitoutumista organisaation eri tasoilta, etenkin ylimmältä johdolta. Projektiporukan kesken voidaan saada merkittäviä tuloksia aikaan, mutta jotta hankkeen tulokset jäävät elämään myös hankerahoituksen jälkeen, on tulokset integroitava kumppanikorkeakoulujen normaaliin, jokapäiväiseen toimintaan. PBL-BioAfricassa tämä tapahtuu kouluttamalla luennoitsijoita ja opettajia ja varmistamalla, että koulutettavien joukosta löytyy myös naisia ja uransa alkuvaiheella olevia sekä päivittämällä kumppanikorkeakoulujen olemassa olevaa kurssitarjontaa ja varmistamalla, että opit myös integroituvat opetussuunnitelmiin.

Työ kaiken tämän kanssa on vasta alussa, joten tulee olemaan erittäin mielenkiintoista päästä seuraamaan, miten suuret tavoitteet saavutetaan askel kerrallaan. Samalla pääsen ottamaan omia ensiaskeliani HAMKin Afrikka-yhteistyöverkoston rakentamisessa.

Kirjoittaja

Iida Holck

Iida Holck työskentelee HAMK Biossa aluekehittämisen ja HAMKin Afrikka-tiimeissä projektiasiantuntijana ja projektipäällikkönä. Iida on kiinnostunut käytännön toimista, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, etenkin luonnonvarojen kestävän käytön ja tasa-arvon saralla.

Leave A Reply