Plussan puolella: Opettajat tekoälyn pyörteissä

0

Tekoäly on tullut jäädäkseen, mutta miten opettajat pysyvät sen vauhdissa ja osaavat hyödyntää AI:tä työnsä tukena. LeaDPlusverkoston toukokuun tapaamisessa kokoonnuttiin kampukselle teeman äärelle. Tausta-aineistoksi digipedamentorit keräsivät tietoa oman yksikkönsä opettajien tuntemuksista, näkemyksistä ja käyttökokemuksista liittyen tekoälyyn opettajan työssä. Tapaamisessa päästiin testailemaan myös erilaisia kuvageneraattoreita ja toivotettiin tervetulleeksi LeaDiin uusi videokuvaaja Onni Tappola. 

Tekoälykokeiluista kohti vakiintuneempaa hyödyntämistä

Tekoälyn hyödyntäminen osana opettajan työtä näyttäisi vaihtelevan paljon. Osa opettajista on erittäin innostuneita tekoälyn hyödyntäjiä ja AI onkin jo osa heidän arkeaan sekä oppimisen suunnittelussa että oppimisprosessissa opiskelijoiden kanssa. Toisaalta osa opettajista on varovaisen kiinnostuneita ja ehkä pienimuotoisia kokeiluja on tehty. Heitä vielä pohdituttaa, millaisia tekoälytyökaluja kannattaa käyttää, miten niitä käytetään ja miten työkaluista saisi parhaan hyödyn irti.  

Mutta kysytäänpä tekoälyltä, miksi ja miten opettajan kannattaisi sitä käyttää? 

“Tekoäly voi auttaa opettajia parantamaan opetuskäytäntöjään ja tarjota uusia mahdollisuuksia opiskelijoille. On tärkeää, että opettajat ja opiskelijat yhdessä harkitsevat, millaisia taitoja opiskelijoiden tulisi kehittää navigoidakseen epävarmuudessa, ratkaistakseen monimutkaisia haasteita ja muokatakseen merkityksellistä tulevaisuutta muuttuvassa maailmassa.” Microsoft Bing Copilot -tekoäly. 

Miten opettajat hyödyntävät tekoälyä tällä hetkellä? 

Digipedamentorien tekemän selvityksen perusteella näyttää siltä, että eniten opettajat hyödyntävät tekoälyä oppimistehtävien muotoilussa. Tehtäviä on ideoitu ja suunniteltu tekoälyn avulla. Samoin tentteihin on tehty tehtävänantoja ja monivalintakysymyksiä. Opettajat käyttävät tekoälyä myös oppimateriaalin tekemiseen. Tekoäly auttaa sisältöjen ideoinnissa ja rikastamisessa sekä tiedon jäsentämisessä ja tiivistämisessä.   

Digipedamentorit ja LeaDin asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että tekoälyä käytetään jo nyt monipuolisesti opettajan työn tehostajana ja tukena. Toisaalta kyselyssä nousi myös selkeitä kehittämistarpeita oppimisessa ja opiskelussa, joita tekoälyn tuleminen on aiheuttanut. Yksi haaste on oppimistehtävien muotoilu entistä soveltavammaksi ja sellaiseksi, jossa opiskelijakin saa, pystyy ja oppii aidosti hyödyntämään tekoälyä. Toinen pohdituttava asia oli arviointi ja sitä kautta osaamisen varmistaminen myös tekoälyn aikakaudella. 

Mentorit testaajina: kuvat ja kehotteet

Tapaaminen sisälsi keskustelun lisäksi myös käytännön harjoittelua muutamaa erilaista tekoälytyökalua käyttäen. Osallistujille annettiin tehtäväksi kokeilla kuvanluontia tekoälyn avulla, aiheena oli luoda kuva teemalla “tekoäly opettajan apuna”. Työkaluna oli HAMKissa tuettu palvelu Adobe Express ja sen sisältämä kuvanluontiohjelma Adobe Firefly. Hilpeyttä aiheutti tunnetusti tekoälylle haastavat ihmispiirteet, kuten sormien lukumäärä ja erikoiset kasvonpiirteet. Toisaalta harjoituksessa huomattiin kehotteiden laatimisen tärkeys ja se, miten erilaisia lopputuotoksia osallistujat saivatkaan aikaan – osa erinomaisia kuvituskuvia, kun taas toiset eivät ehkä niinkään. 

Kehotemuotoilua harjoiteltiin Bing Copilot -tekoälyn kanssa. Keskusteluissa nousi esille erityisesti dialogisuus ja tarkkojen kehotteiden käyttäminen. Dialogisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että tekoälyn kanssa tulee ikään kuin keskustella ja “lypsää” halutunlaista vastausta. Tekoälyn antama ensimmäinen vastaus on harvoin kysyjäänsä tyydyttävä, ja siksi on tärkeää, että kehotteella pyydetään tarkennuksia ja muun muassa erilaisia vastausvaihtoehtoja. Esimerkiksi opettajan laatiessa tekoälyn avulla opiskelijoille suunnattua ryhmätehtävää, olennaisia tarkennuksia kehotteella voivat olla: 

  • opiskelijoiden koulutusohjelma, opiskelumuoto ja aiempi osaaminen aiheesta 
  • tehtävän tavoite, tarkoitus, arviointi (arviointikriteerit) ja ajankäyttö 
  • opintojakson ja moduulin osaamistavoitteet 
  • maininta opiskelijoiden tekoälyn hyödyntämisestä ja pyyntö esittää esimerkkejä sen kestävästä käytöstä tehtävässä. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että tekoäly saattaa unohtaa asioita pitkästä ja paljon yksityiskohtia sisältävästä kehotteesta, joten tämänkin takia vastausta voi pyytää tarkentamaan uusilla kehotteilla. Silloin, kun tekoälyä hyödynnetään ideointiin, voi olla hyödyllistä pyytää sitä esittämään vaikkapa viisi erilaista vastausvaihtoehtoa. 

Kehotemuotoilua oppii tekoälysovelluksia käyttämällä, mutta on tärkeää huomioida, että tekoälysovellukset eivät toimi samaan tapaan kuin esimerkiksi Googlen hakukone. Oikein käytettynä tekoäly on kuitenkin mitä mainioin assistentti opettajalle. 

Tekoälyosaamisen kehittäminen jatkuu

Varmaa on, että tekoälyn pyörteet jatkuvat ja samalla oman osaamisen kehittämisen tarve. On tärkeää olla kiinnostunut, seurata ja hyödyntää tekoälyn kehitysaskelia ja uusia käänteitä, mutta muistaa samalla säilyttää riittävä kriittisyys sen antamissa tuloksissa. HAMKissa meneillään oleva tekoälyohjelma pyrkii osaltaan selventämään ja kehittämään tekoälyn käyttöön liittyviä toimintamalleja ja pelisääntöjä. Digipedamentorit ja LeaDin asiantuntijat tarjoavat jatkossakin apua ja tukea tekoälyosaamisen kehittämiseksi ja sen soveltamiseksi käytännön opetustyössä. 

Hamkilainen, miten voit kehittää omaa tekoälyosaamistasi? Tutustu esimerkiksi näihin: 

  • HAMKin tekoäly-ohjeet 
  • Opetusteknologiat tekoälykanava (HAMK sisäinen) 
  • Virtuaaliset tekoälykahvit jatkuvat syksyllä 2024. Seuraa tiedotusta Viva Engagessa ja Teamsin tekoälykanavalla. 
  • Generatiivinen tekoäly -valmennus ja Tekoälyavusteinen työpaja hyödyntäen Orchidea-palvelua, LeaDin valmennukset (HAMK sisäinen). 
  • Tulossa myös tekoälyosaamismerkki. 

 Briefly in English 

On the Plus Side: Teachers in the Whirl of Artificial Intelligence 

Artificial intelligence has secured its place in education, and teachers are seeking ways to keep up with its development. The LeaDPlus network’s meeting in May focused on the use of AI in teaching, with mentors in digital pedagogy gathering information on teachers’ experiences with AI. Some teachers have already integrated AI into their daily routines, while others are in the experimental phase, considering suitable tools. 

AI is particularly utilized in designing learning assignments and creating multiple-choice questions. It also aids in creating learning materials and condensing information. Development needs have been identified, such as improving the applicability of learning assignments and ensuring quality of competencies in the era of AI. 

Practical exercises included testing image generators and practicing prompt design, highlighting the importance of dialogic interaction and precise prompts. Skillful use of AI applications can make a teacher’s work more efficient. 

HAMK’s AI program is developing operational models and rules related to AI use. Teachers are offered support to develop their AI skills and are encouraged to critically follow and utilize AI advancements. Opportunities for development include HAMK’s AI guidelines, Opetusteknologiat Teams (Teaching Technologies) AI channel (HAMK internal), virtual AI coffee sessions, and training such as generative AI training and AI-assisted Orchidea workshop, see HAMK Intra. 

Linda Kantola, opetusteknologia-asiantuntija, Learning Design Team.

Leena Mäkinen, 24/7 oppimisen muotoilija, Learning Design Team.

Seuraa blogisarjojamme: Plussan puolella & Tutustu digikehittäjiin Digi-HAMK-blogista. Voit myös esittää meille toiveita blogikirjoitusten aiheista.

Bannerin kuvan on luonut Jaana Kullaslahti työpajatyöskentelyssä Adobe Expressin Adobe Firefly -sovellusta käyttäen.

Englanninkielinen tiivistelmä on luotu ja käännetty Microsoft Bing Copilotia käyttäen.

Leave A Reply