cSchool of business design

0

cSchool of business design opinnoissa opiskelija oppii sprinteissä ja voi harjoitella muun muassa miniopparin tekoa!

Mistä on kyse?

cSchool of business design moduulit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden oppia teoriaa tekemällä ja soveltamalla sitä aidoissa liiketoiminnan haasteissa ja niiden ratkaisemisessa. cSchool onkin vaativa käännetyn oppimisen ympäristö, jossa opiskelija itse on oppimisen keskiössä, jossa oppimisprosessin ohjaamiseen, ymmärryksen rakentamiseen ja ratkaisuvaihtoehtojen kokeiluun ja tekemisen reflektointiin vaikuttaa merkittävästi oppija itse. Opiskelijat työskentelevät vertaistensa kanssa vuorovaikutuksessa käyttäjä- ja asiakasryhmien, ohjaajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

cSchool of business design opintojen sisällöt ja projektit vaihtelevat liiketoiminnan, palveluiden, tapahtumien muotoilusta aina vastuulliseen markkinointiin. cSchool of business design opintomoduuleja on tarjolla kaikkiaan neljä, joten opiskelija voi halutessaan suorittaa 60 opintopistettä. cSchool opinnot haastavat niin opiskelijat kuin ohjaajat tekemään yhteistyötä ohjaustilanteissa niin, että tietoa syntyy, ongelmia saadaan ratkottua ja tiimien yhteistyö sujuu.

Ryhmä oli hyvä ja tekeminen kivaa, hetken mietin että opinko mitään ja oliko opetus hyvää tai oliko sitä ollenkaan, mutta tajusin että oppiminen oli itsestä kiinni ja hyvä ryhmä ja motivaatio vaikuttaa oppimiseen. Oppitunneille kun tulee ajoissa ja kuuntelee niin oppii yllättävän paljon enemmän. Hyvin erilainen kurssi verrattuna aikaisempiin moduuleihin. Sopii hyvin työn ohella ja pystyy antamaan aikaa molempiin.

Opiskelijan kommentti cSchool opinnoista

Mitä käytännössä tehdään?

cSchool of business design moduulit ovat 15 opintopisteen kokonaisuuksia, joissa 5 opintopistettä on käsitteiden ja teorioiden haltuunottoa ja 10 opintopistettä käytännön liiketoiminnan haasteiden ratkaisemista. Yksi moduuli kestää noin 8-10 viikkoa. Viiden opintopisteen teoriaopinnot kukin opiskelija tekee itsenäisesti, mutta ei yksin. Vertaisoppiminen on tehty osaksi teorian oppimistehtäviä. Käytännön liiketoiminnan haasteita ratkotaan kahden viikon sprinteissä siten että ensimmäinen viikko on tiedon ja ymmärryksen rakentamista. Ensimmäisen viikon perjantaina kukin ryhmä esittelee miten ymmärtävät liiketoimintahaasteen, mitä tietoa siitä on löytynyt ja miten ovat rajanneet haasteen ratkaisua. Toinen sprinttiviikko on sitten ratkaisun muotoilua, suunnittelua, valmistamista, kokeilua ja ratkaisun jakamista.

Vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoja, haastattelurakenteen luomiseen liittyviä taitoja, viestintäsuunnitelman ja markkinointisuunnitelman rakenteen luomiseen liittyviä taitoja, Ajankäytöntaitoja, projektityöskentelytaitoja, lähdekriittisen ajattelun taitoja, uuden opettelemisen oppimisen taitoja, kokonaisuuden hahmottamiseen liittyviä taitoja, taitoja liittyen yrityksen liiketoiminnan malintamiseen ja markkinointiin liittyviä taitoja, opin hahmottamaan omaa aikataulua sekä opin tärkeitä taitoja ryhmätyöskentelyyn liittyen kuten muiden osallistamista ja osaamisen kartoittamista.

Erään opiskelijan vastaus kysymykseen: Millaista osaamista sinulle kertyi opintojen aikana?

Liiketoimintahaasteita eli sprinttejä on 3-4. Neljäs sprintti voi olla minioppari sprintti, jossa tehdään opinnäytetyön rakenteen mukaisesti jäsennys, tarkastelu ja johtopäätökset tehtyjen liiketoimintahaasteiden teemoista, tekemisestä, teorioista, käsitteistä ja merkityksestä. Keskeisiä asiasisältöjä ovat vastuullisen markkinoinnin eri osa-alueet, liiketoiminnan muotoilu, asiakassuhteiden kehittäminen, asiakaskokemus, erilaiset tapahtumiin liittyvät toiminnot ja niiden suunnittelu, elämykset, erilaiset prototyypit, liiketoiminnan kokeilut ja projektien viestintä.

Vesa Tuomela, Lehtori, Liiketalous
Jukka Raitanen, Yhteisöpäällikkö, HAMK Design Factory
Anni Pajunen, Opiskelija-assistentti, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö

Leave A Reply