Kiertotalousajattelu toimii biotalouden draiverina

0

Kiertotalousajattelun tarkoituksena on yhdistää eri aloja ja tuottaa uusia lisäarvoisempia tuotteita tai palveluja yhdessä luotettavien eri alojen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Tehokkaiden tuotantoprosessien tueksi tarvitaan monialaista, biotaloutta ymmärtävää osaamista. Kiertotalouden arvoketjuajattelu korostaa toimintojen välisiin sidoksiin liittyvää arvon luontia ja samalla koko elinkaaren aikana tapahtuvaa vastuullisuusajattelua.

Korkeakoulut toimivat tärkeänä linkkinä työelämään, jossa täytyy jatkuvasti tunnistaa uusia osaamistarpeita ja asiantuntijuusalueita.

Digipaalihankkeessa yhdistetään älykkäästi automaatiotekniikkaa ja digitaalisia palveluja perinteiseen rehupaalien tuotantoon ja niiden käyttöön maatiloilla eläinten ruokinnassa.

Digipaalihankkeessa kehitetään paalien keräämistä, varastointia, eläinten ruokintaa ja paalien myyntiä. Paalaimen laitteessa oleva GPS viestii paalin keruureitin ja pudotuspaikan. Kun paalaimeen on liitetty vaaka ja kuiva-aineanturi, voidaan laskea lisäksi paalikohtaiset ja lohkokohtaiset kuiva-ainesadot. Sulavuusarvot voidaan laskea päivämäärien ja GPS-tietojen avulla ja pilveen lähetetty tieto on nähtävissä heti älylaitteilla. Myöhemmin paalit voidaan yksilöllisesti tunnistaa lukulaitteen avulla, joka helpottaa rehupaalien jälleenmyyntiä.

Tietoa Digipaalihankkeesta

Digipaalin toimintaperiaate
Kuva 1. Sähköisten paalitietojen avulla voidaan tiedot integroida muihin tilojen käyttämiin tietojärjestelmiin, kuten eläinten ruokintaan. Myös paalimuovien kierrätys helpottuu, kun keräyspaikat voidaan liittää digitaalisiin järjestelmiin.


Kuva 2. Sähköiset paalitiedot mahdollistavat digitaalisen kaupan käynnin maatalousalan foorumeilla.

“Yhdistämällä automaatiota ja digitaalisia ratkaisuja, saadaan luotua kokonaan uusia tuotantomekanismeja.”

Digitaalinen materiaalien kierrätys ja resurssitehokkuuden lisääminen onnistuu mm. huhtikuussa 2019 lanseeratun Materiaalitorin kaltaisilla alustoilla. Materiaalitori edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä. Se tarjoaa alan toimijoille kohtaamispaikan. Kierrätysmateriaalien tarjoajat ja tarvitsijat voivat löytää täällä toisensa. 1.1.2020 voimaan tuleva jätelain uudistus velvoittaa Materiaalitorin käyttöön jätteen haltijat, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2 000 euron arvosta. Julkisia jätteen haltijoita eli hankintayksiköitä velvollisuus koskee 1.1.2021 alkaen.

Tutustu Materiaalitoriin


Kuva 3. Paalimuovit ovat hyvää muoviteollisuuden raaka-ainetta.

Digipaalihankkeen projektipäällikkönä toimii yliopettaja Ilpo Pölönen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Leave A Reply