Mitä reittiä haluaisit navigoida ammatilliseksi opettajaksi?

0

Ammatillinen opettajankoulutus tarjoaa monenlaisia reittejä ammatilliseksi opettajaksi. Opintojen lähtökohtana on henkilökohtaistaminen, jonka ensimmäisessä vaiheessa opettajaopiskelija arvioi oman osaamisensa suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin sekä miettii tapoja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi. Tämän jälkeen käydään henkilökohtaistamiskeskustelu yhdessä opettajankouluttajan kanssa, jossa kouluttaja tunnistaa ja tunnustaa aiemmin hankittua osaamista sekä vahvistaa suunnitelman osaamisen hankkimiseksi ja osoittamiseksi. Henkilökohtaistamissuunnitelmaa voidaan kutsua myös opettajaopiskelijan tiekartaksi ja reittisuunnitelmaksi kohti opettajan pätevyyttä.

Kasvatustieteellisissä opinnoissa opettajaopiskelija saa perustiedot oppijoiden kehityksen, kasvatuksen, oppimisen ja ohjaamisen ominaispiirteistä sekä erilaisista toiminta- ja oppimisympäristöistä. Niiden avulla opettajaopiskelija pystyy käsitteellistämään kasvun ja oppimisen ilmiöitä, joita hän kohtaa opettajana toimiessaan. Monet opettajaopiskelijat ovat suorittaneet ennen opettajaopintojaan kasvatustieteen perusopinnot esim. avoimessa yliopistossa, jolloin he saavat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen aiempien opintojen perusteella.

Ammattipedagogisten opintojen keskeisenä sisältönä on sellaisten pedagogisten ja ohjauksellisten tietojen ja taitojen hankkiminen, joiden avulla opettajaopiskelija pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opiskelijan opintoreittejä erilaisissa hybrideissä oppimisympäristöissä. Mikäli opettajaopiskelija tulee työelämästä, niin hän voi tuoda uutta tietotaitoa työpaikoilta oppilaitoksiin ja vastaavasti itse oppia uutta oppilaitosympäristöistä. Opettajana toimiva opettajaopiskelija voi toimia asiantuntijana työpaikoilla esim. projektien kautta ja pitää yllä ajantasaista tietotaitoa työelämästä. Opettajankoulutuksen opiskelijaryhmissä opiskelee eri alojen opettajaopiskelijoita yhdessä, joten toisilta ja eri alojen käytänteistä oppiminen rikastaa näkemyksiä opintopolulla.

Opetusharjoittelun opettajaopiskelija voi toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla. Usein käytetty tapa on opetusharjoittelun suorittaminen omassa oppilaitoksessa, joko omien opiskelijoiden tai itselle vieraiden ryhmien opettajana, kokeneemman opettajan ohjauksessa. Osa opettajaopiskelijoista lähtee suorittamaan opetusharjoitteluaan toiseen oppilaitokseen, jotta he saavat laaja-alaisempaa kokemusta ja näkemystä muista oppilaitoksista. Opetusharjoittelun voi suorittaa myös työpaikoilla, mikäli toimii sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy opetusta ja ohjausta. Tällaisia tehtäviä ovat esim. henkilöstöhallintoon tai kehittämiseen liittyvät tehtävät, joissa ollaan vastuussa osaamisen johtamisesta tai prosessien kehittämisestä. Kaikissa tapauksissa opetusharjoittelun suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista tehdään suunnitelma, josta keskustellaan yhdessä opettajankouluttajan kanssa.

Reitit ammatilliseksi opettajaksi voivat olla nykyään hyvin erilaisia opettajaopiskelijoiden aiempi osaaminen ja asetetut osaamistavoitteet huomioiden. Jotkut opettajaopiskelijat haluavat navigoida perille nopeimman reitin taktiikalla ja toiset välttelevät moottoriteitä valiten ajallisesti hitaamman reitin. Kaikki reitit ovat yhtä arvokkaita ja tuottavat saman kelpoisuuden, mutta antavat opettajaopiskelijalle mahdollisuuden muotoilla opintoja itselleen parhaiten soveltuviksi.

Anu Raudasoja,
OPEKE-hankkeen projektipäällikkö
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Leave A Reply