Ammatillinen opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä

1

Opetus- ja kulttuuriministeriö on luonut opettajankoulutukselle uusia suuntaviivoja. Uusi visio opettajankoulutukselle: luomme yhdessä parasta osaamista maailmaan.

Opettajankoulutusfoorumin laatima opettajankoulutuksen kehittämisohjelma linjaa vision pohjalta tavoitteet ja toimenpiteet, joilla suomalainen opettajankoulutus säilyy vahvana, vetovoimaisena ja kansainvälisesti arvostettuna.

Tavoitteena on luoda opettajankoulutuksen kehittämiselle strategiset linjaukset, luoda opettajan osaaminen kokonaisuudeksi, hakea ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa ja tehdä näin opettajankoulutus vahvaksi.

Muutos koulutuskentässä

Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus ovat muuttumassa ammatillisen koulutuksen reformin kautta perustavasti. Opiskelupolut muuttuvat yksilöllisemmiksi. Työpaikoilla oppimisen merkitys kasvaa. Sama muutospaine näkyy korkeakoulukentällä.

Ammatilliset opettajankoulut ovat luvanneet uudistaa opettajien pedagogisen koulutuksen opetussuunnitelmat. Näin varmistetaan myös ammatillisen koulutuksen reformin ja muiden uudistusten yhteydessä ammatillisten opettajien osaaminen.

OPEKE on ammatillisten opettajakorkeakoulujen vastaus haasteeseen

OPEKE on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen OPS-prosessien uudistaminen on käynnistetty vertailemalla opetussuunnitelmia osaamiskuvausten kautta.

Mikä yhdistää ammatillisten opettajankoulutusten opetussuunnitelmia?

Ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014) mukaan ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteena on, että opettajankoulutuksen suorittaneella on valmiudet ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista ja kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen.

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua sekä muita opintoja.

Seuraavat yhteiset asiat perustuvat opetussuunnitelmien analyysiin:

  1. Ammatillisen opettajankoulutuksen arvoperusta: ammatillisen opettajan perustehtävä on tukea kansalaisten kasvua, sivistystä ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kohtaaminen ja vuorovaikutus ovat ammatillisen opettajan perusosaamista.
  2. Ammatillisen opettajankoulutuksen pohjalla on laaja tulkinta ammatillisen opettajan osaamisesta: osaaminen määritellään tietojen, taitojen ja asenteiden sidoksina ammatillisen opettajan työssä. Kaikkien ammatillisten opettajakorkeakoulujen osaamistavoitteissa korostuvat opettajan perusosaamiset: arviointi, suunnittelu, ohjaus ja opettaminen, yhteistyö ja verkostotyö, kehittämisosaaminen sekä oman ja yhteisön hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen.
  3. Koulutusprosessit perustuvat ammattipedagogiseen tutkimukseen. Ne ovat monimuotoisia, niissä vuorottelevat lähiopetus, verkko-opetus, digitaalisten välineiden käyttö sekä monenlaiset oppimisympäristöt. Keskeistä on osallistavuus, yhteisöllisyys, opiskelijalähtöisyys ja aktiiviset työskentelytavat.
  4. Henkilökohtaistaminen: ammatillisessa opettajankoulutuksessa henkilökohtaistaminen tarkoittaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseja. Opiskelijan henkilökohtaisen oppimisprosessin ja kehittymisen ohjaaminen ovat käytössä kaikissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Vertaisryhmät ja -opiskelijat ovat ohjauksen toimijoita.
  5. Tutkiva ja kehittävä työote: ammatillisen opettajan osaamisen perustalla on tutkiva ja kehittävä työote, joka tarkoittaa uusien asiakkaiden ja toimintaympäristöjen myötä jatkuvasti muuttuvien toimintatapojen kehittämistä.

Seuraava askel on yhteisen strategian luominen ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämiseen. Siinä edetään kevään 2018 aikana.

 

 

 

 

 

Hannu Kotila ja Mika Saranpää,
HAAGA-HELIA Ammatillinen opetttajakorkeakoulu

Lähteet:
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016. Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja. Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34. Haettu 9.4.2018 osoitteesta http://minedu.fi/documents/1410845/3985888/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misen+suuntaviivoja+-+Opettajankoulutusfoorumin+ideoita+ja+ehdotuksia/0e6d21d6-3d3d-49a7-9c1f-bf9595a28211

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma 2016. Haettu 9.4.2018 osoitteesta http://minedu.fi/documents/1410845/3985888/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misohjelma+%2813.10.2016%29/50c36e4b-7aff-4a0b-8b36-0199f1ebe7e8

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen. http://www.hamk.fi/verkostot/opeke.

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Opetusharjoittelu koulun ulkopuolella - yhteistyötä, ongelmanratkaisua ja yhteiskehittämistä - OPEKE

Leave A Reply