Peppi-ekosysteemi kasvaa ja kehittyy edelleen

0

Koulutuksen tukipalvelut kehittävät yhdessä HAMKin tietohallinnon, Peppi-konsortioon kuuluvien korkeakoulujen ja järjestelmän toimittajien kanssa Peppi-ekosysteemiä. Monipuolisen kokonaisuuden kehittäminen vaatii sekä kansallisten visioiden että HAMKin strategian mukaisten intressien sovittamista uusien järjestelmäratkaisujen saatavuuteen ja käyttäjien tarpeisiin. Moni prosessi on Pepin käyttöönoton myötä muuttunut hitaasta, paperivoittoisesta käsittelystä ajasta ja paikasta riippumattomaksi palveluksi. Tätä työtä jatketaan unohtamatta, että käyttöönotetut digitaaliset palvelutkin vaativat ajoittaista uudistumista, mikä on tärkeä osa niiden elinkaaren hallintaa.

Hehkulamppuja, joissa englanniksi tekstit: plan, success, career, skill, goal, development, motivation, growth

Digivisio 2030, HAMK strategia 2030 ja uudet opetussuunnitelmat suuntaamassa kehitystämme

Digivisio 2030 on kansallinen korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on avata oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Digivision mukaan Suomessa on 2030 avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka tukee elinikäistä oppimista sekä mahdollistaa korkeakoulujen pedagogiikan kehittymisen ja toiminnan uudistumisen.

HAMKin strategian tavoitteiden mukaan meillä on vuonna 2022 opiskelijan palvelut tarjolla ajasta ja paikasta riippumatta. Myös muut kuin tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijaryhmät otetaan entistä vahvemmin opiskelijapalveluiden kehittämisessä huomioon, sillä jatkuvan oppimisen tarpeet edellyttävät tätä.

HAMKissa on tehty laajamittainen ja kattava opetussuunnitelmien uudistaminen lukuvuoden 2020–2021 aikana. Toteutukseen uudet OPSit tulevat lukuvuoden 2021–2022 alusta. Opetussuunnitelmauudistus vastaa omalta osaltaan kansallisen digivision, HAMK strategian ja jatkuvan oppimisen tavoitteisiin.

Ilmoittautumisten vastaanottamista ja maksujen keräämistä E-lomakkeen avulla

E-lomake on selainkäyttöinen ohjelmisto ja sähköisen asioinnin alusta, jonka avulla voi laatia ja julkaista monipuolisia verkkolomakkeita, siihen voidaan liittää vahva tunnistautuminen ja verkkomaksaminen.

E-lomake otettiin käyttöön marraskuussa 2020 ratkaisemaan avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisen ja maksamisen tarpeita. Avoimen amkin e-lomakkeille lisättiin myös ITU (ilmoittautumisten tuonti) -palvelu, jonka avulla opiskelijat saadaan Peppiin automaattisemmin. ITU luo opiskelijalle opiskeluoikeuden, lisää hänet toteutukselle sekä muodostaa automaattisen opiskelu päättynyt -merkinnän opiskeluoikeuden loppumispäivämäärälle. HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautuminen on kaivannut jo pitkään uudistamista. Maksut on aiemmin kerätty laskuttamalla ja opiskelijoiden vieminen Peppiin on ollut työlästä.

E-lomaketta voi käyttää moniin muihinkin käyttötarkoituksiin. Käyttöä onkin jo laajennettu mm. todistuskopioiden tilaamiseen ja kopiomaksun maksamiseen tilauksen yhteydessä, erikoistumisopintojen hakuun, valintakokeiden yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen, opiskelijoiden eroilmoitusten tekemiseen jne. Käyttökohteita löytyy koko ajan lisää ja käyttö laajenee kovaa vauhtia.

Opiskelijan mobiilipalvelu kehittyy — Tuudo mobiilisovellus

Olemme ottamassa käyttöön Tuudo opiskelijan mobiilisovellusta huhtikuun aikana. Sovellus korvaa HAMKin opiskelijoilla aiemmin käytössä olleen HAMK App-sovelluksen. Käyttöönotettava sovellus on maksuton ja ladattavissa Android, iOS sekä Huawein AppGallery -sovelluskaupoista.  Tuudo on käytössä jo 24:ssä ammattikorkeakoulussa ja sillä on kymmeniä tuhansia käyttäjiä. Tuudosta toivomme todellista arjen apuria opiskelijoille.
Tuudossa opiskelija voi tarkastella:

 • HAMKissa tarjolla olevia toteutuksia ja ilmoittautua niilleJoku käyttää kännykkää ryhmätyössä
 • HOPSia ja opintosuorituksia
 • Ryhmänsä lukujärjestystä
 • Opiskelijalle varattavissa olevia tiloja ja tehdä niihin tilavarauksia
 • Kampusten karttoja, lounasravintoloiden ruokalistoja ja julkisen liikenteen aikatauluja.
 • Myös kirjaston palvelut, kuten digitaalinen kirjastokortti, lainojen ja varausten status, lainojen uusiminen ja varausten peruminen on mahdollista Tuudossa.

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO kertoo myös toiminnastaan ja ajankohtaisista opiskelijoita koskevista asioista Tuudon kautta. Lisäksi kaikki opiskelijoita koskevat tärkeät tiedotteet tuotetaan Tuudon uutiskanaviin, joihin sovitut sisällöntuottajat tuottavat tarvittavaa materiaalia.

Tuudo-mobiilisovelluksen avulla voimme tarjota opiskelijalle kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden ihan heidän kätensä ulottuville. Tuudon käyttäjille suunnatun tutkimuksen (valtakunnallinen tutkimus Tuudon käyttäjille 03/2019, vastaajien määrä 2700) perusteella valtaosa, yli 90% Tuudoa käyttävistä opiskelijoista kokee sen säästävän heiltä aikaa useita minuutteja päivässä. Tavoitteenamme on saavuttaa sataprosenttinen käyttöönotto, jotta saamme sovelluksesta täyden hyödyn opiskelijoille.

Opetussuunnitelmien, opintotarjonnan ja moduulikarttojen julkaisu verkkosivuilla

Nykyisin HAMKin verkkosivuilla olevat opetussuunnitelmien ja opintotarjonnan hakutoiminnallisuudet poistuvat käytöstä elokuussa 2021. Näitä korvaamaan ollaan kehittämässä toiminnallista kokonaisuutta, jossa voidaan sujuvasti liikkua opetussuunnitelmien ja opintotarjonnan välillä vaihtaen tarpeen mukaan tarkastelun näkökulmaa tutkinnon kokonaisuudesta lukuvuoden tarjontaan.

OPSien ja opintotarjonnan uudistetun hakutoiminnallisuuden valmistuttua elokuussa 2021 käynnistyy moduulikarttojen kehittäminen. Nykyisten koulutuskohtaisten staattisten PDFien sijalle kehitetään sähköinen ratkaisu, jossa voidaan erilaisin hakutoiminnallisuuksin liikkua eri koulutusten moduulitarjonnan välillä tai tehdä tarkastelua koko HAMKin moduulitarjonnan tasolla. Sähköisen moduulikartan tarkoitus on helpottaa opiskelijoita ja ohjaajia rakentamaan joustavia henkilökohtaisten osaamistavoitteiden pohjalta rakentuvia opintopolkuja. Uudistettujen moduulikarttojen on tarkoitus tulla käyttöön vuoden 2022 alussa.

Spark-käyttöönotto tuo yhteiset opintopalautteet, niiden läpinäkyvän raportoinnin ja vastapalautteet osaksi HAMKin käytänteitä

Hymiöitä liitutaululla

Spark on opintopalautejärjestelmä, jonka HAMK on valinnut uudeksi järjestelmäksi opintopalautteiden käsittelyyn. Ratkaisevana tekijänä järjestelmän valinnassa oli etenkin HAMKin moduulirakennetta tukeva toteutuskokonaisuuksien rakentaminen sekä palautetiedon siirrettävyys PowerBI:hin. Järjestelmän käyttöönoton myötä luovutaan moduulipalautteen keräämisestä HAMK Appin ja muiden sovellusten avulla. Sparkin käyttöönottoa valmistelee projektiryhmä, johon kuuluu yksi henkilö joka yksiköstä: Jenni Liiti (AOKK), Toni Leander (HYOS), Heikki Peltoniemi (BIOS), Jari Mustajärvi (TEOS) ja Tapani Honkanen (YRLI). Koulutuksen tukipalveluista käyttöönotossa mukana ovat Pirjo Kuisma ja Irina Aittomäki. Kevään aikana pilotoidaan Sparkia joidenkin toteutusten avulla ja käyttöönotto toteutetaan kaikille koulutuksille näillä näkymin ensi syksyn aikana.

Uudessa opintopalautejärjestelmässä on mahdollisuus kerätä opintopalautetta entistä joustavammin. Voimme jatkaa HAMKin yhteisen moduulipalautteen keräämistä ja opettajilla on mahdollisuus lisätä mukaan myös joitakin omia kysymyksiä, jotka opettaja valitsee yhteisesti ylläpidettävästä kysymyspankista. Moduulipalautteella on jatkossakin yhteinen palauteaika, mutta opettaja voi venyttää palauteaikaa molemmista päistä, niin aloitus- kuin lopetusaikaakin. Palauteajan päätyttyä opettaja antaa oman vastapalautteensa opiskelijoille. Opinnäytetyöpalautetta ei kerätä ainakaan heti käyttöönottovaiheessa Sparkin avulla. Koulutuspäällikön on mahdollista jättää myös jotain muita opintoja palautteenkeruun ulkopuolelle.

Valmistumisen hakeminen Valo-palvelussa

Valmistumisen hakemisprosessi tutkintoon johtavissa koulutuksissa muuttui 23.2.2021 alkaen siten, että valmistumista haetaan Peppiin integroidun VALO-valmistumispalvelun kautta. Opiskelijat kirjautuvat valmistumispalveluun opiskelijan Pakki-työpöydän kautta. Järjestelmä koostaa opiskelijalle ohjeet sekä ohjaa opiskelijaa eteenpäin valmistumisvaiheiden läpikäymiseksi. Valmistumisen hakeminen alkaa valtakunnalliseen AVOP-opiskelijapalautekyselyyn vastaamisella. Uutena vaiheena valmistumiseen tulee opinto-ohjaajan kanssa käytävä valmistumiskeskustelu, jossa myös varmistetaan, että kaikki suoritukset on tehty.

Opiskelijoita suositellaan aloittamaan valmistumisprosessi nykyistä aikaisemmin, noin kuusi viikkoa ennen suunniteltua valmistumispäivää, jotta koko prosessi ehditään käymään läpi hyvissä ajoin. Kaikki arvosanat (ml. opinnäytetyö) pitää olla rekisterissä viimeistään kolme viikkoa ennen valmistumispäivää, mieluummin aikaisemmin. Jos arvioinnit eivät ole rekisterissä ajoissa, opiskelijan valmistuminen siirtyy seuraavaan mahdolliseen valmistumispäivään. Erityistä huomiota pitää kiinnittää lukuvuoden vaihteisiin, koska valmistumisen viivästyminen voi aiheuttaa opiskelijalle ylimääräisiä kuluja, kuten opintolainavähennyksen menettämisen tai YTHS-maksun maksamisen. Valmistumiseen liittyvät ohjeet ja aikataulut löytyvät osoitteesta: https://www.hamk.fi/opiskelijan-ohjeet/valmistuminen/

Opintojen suorittaminen toisessa korkeakoulussa – Ristiinopiskelupalvelu

Ristiinopiskelupalvelun avulla opiskelija saa ajantasaisen tiedon muiden korkeakoulujenRistiinopiskeluhankkeen logo opintotarjonnasta ja hän voi ilmoittautua opinnoille Pakin kautta. Ilmoittautumisen jälkeen opiskelijan tiedot siirtyvät kansallisen ristiinopiskelun palveluväylän kautta kohdekorkeakoulun järjestelmiin. Opiskelijan arviointitiedot siirtyvät ristiinopiskelupalvelun kautta takaisin oman korkeakoulun rekisteriin, näin opiskelijan ei tarvitse enää käyttää Puro-palvelua suoritusten hakemiseen. Myös CampusOnline -opintojen tarjonta, ilmoittautuminen ja arvioinnit siirtyvät vaiheittain osaksi ristiinopiskelupalvelua.

Ristiinopiskelupalvelua on toteutettu useamman vuoden ajan kansallisessa ristiinopiskelu -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea korkeakoulujen yhteistyötä opetuksessa ja opiskelussa toteuttamalla taustajärjestelmäriippumaton, valtakunnallinen ristiinopiskelumalli ja -järjestelmä. HAMKin tietohallinto ja koulutuksen tukipalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana määrittelemässä ja testaamassa ristiinopiskelua tukevia ominaisuuksia Peppi-järjestelmäkokonaisuuteen. Tavoitteena on, että yhteys Peppi-järjestelmäkokonaisuutta käyttävien eri korkeakoulujen ja kansallisen ristiinopiskelupalvelun välillä saadaan toimimaan vuoden 2021 aikana. Palvelun käyttöönoton ajankohta HAMKissa sovitaan tämän kevään aikana.

eAHOTin uusi versio – mikä muuttuu?

Uudessa eAHOTissa on mietitty uudelleen jo käytössä olevaa järjestelmää ja muutettu sitä Peppi-konsortioon kuuluvien korkeakoulujen ehdotusten mukaisesti.
Muutamiin keskeisiin muutoksiin kuuluvat:

 • monipuolisemmat mahdollisuudet hakea hyväksilukuja opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista
 • opintosuoritusten tuominen AHOT-hakemukselle ulkopuolisista järjestelmistä Emrex-palvelun kautta (korvaa nykyisen Puron)
 • joustavammat mahdollisuudet lisätä tietoa eri kohdista hakemusta esim. suorituspaikan lisäys alussa tai aiemman osaamisen/opinnon lisäyksen yhteydessä
 • esiahotointi, jolla sovitaan opiskelijan tulevan osaamisen tulevasta hyväksiluvusta-> esihakemus tulee varsinaisen ahot-hakemuksen pohjaksi, mikä sopii esim. opinnollistamiseen
 • hyväksilukupankki tuo näkyviin tehdyt päätökset, mikä tukee avoimuutta ja opiskelijoiden välistä tasavertaisuutta
 • liitepankin avulla opiskelija voi käyttää uudelleen yhdelle AHOT-hakemukselle lisäämiään liitteitä
 • Tulossa: AHOT-hakemuksen yksinkertaistaminen ja osien aito hyväksiluku.

KaksisuuntainenKaksisuuntainen kalenterisynkronointi

Tämän vuoden aikana on tavoitteena ottaa käyttöön myös Pepin ja Outlookin välinen tilavarausten kaksisuuntainen synkronointi. Tällä hetkellä Pepissä tehdyt tilavaraukset kulkeutuvat Outlookin kalenteriin, mutta kaksisuuntaisen synkronoinnin asennuksen jälkeen myös Outlookissa tehdyt tilavaraukset siirtyvät Peppiin ennalta sovittujen tilojen osalta.

Kuvat: Pixabay ja HAMKin Content Can

Pirjo Kuisma koulutuksen kehittämispäällikkö, koulutuksen tukipalvelut Irina Aittomäki suunnittelija, koulutuksen tukipalvelut Mervi Mäkinen suunnittelija, koulutuksen tukipalvelut Satu Lohtander suunnittelija, koulutuksen tukipalvelut Nea Yalcin
PMO, tietohallinto

 

Leave A Reply