Monipuolista työkokemusta harjoittelusta // Gaining experience from work placement

0

Mihin kaikkeen bioinssiopiskelija pystyykään? Lämpötiladatan analysointia, kenttätestausta, hallintapaneelin kehittämistä, näytteenottoa koeruutujen puinnin yhteydessä, tutkimusmateriaalin keräämistä, ohjelmointia, kuvantunnistusta, logistiikkaa, lehmien hyvinvoinnin seurantaa, tutkimusassistentin tehtäviä, videotuotantoa, äänitystä ja editointia, saha-automaation valvontaa. Näitä kaikkia tehtäviä ovat opiskelijamme päässeet tekemään käytännössä eri työnantajien palveluksessa.

HAMKin Forssan kampuksella opiskelevat insinööriopiskelijat pystyvät laaja-alaiseen ja poikkitieteelliseen työskentelyyn. Koulutuksessa erikoistutaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän digitalisoimiseen, erityisesti bio- ja kiertotalouteen sekä resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistämiseen tietotekniikan keinoin. Opiskelijat hallitsevat tuote- ja palvelukehitystä, luovia menetelmiä, video- ja sisällöntuotantoa sekä datan analysointia ja visualisointia. Ydinosaamiseen lukeutuvat esineiden internetiin (IoT) ja älykkäisiin antureihin perustuvat ratkaisut sekä mobiilisovellusten suunnittelu. Tuotekehitystä tukee 3D-osaaminen ja operatiivista toimintaa logistiikan ja paikkatiedon ratkaisut.

Suomenkielisen tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutuksen sekä englanninkielisen Information and Communication Technology, Bioeconomy -koulutuksen tutkintoon kuuluu 30 opintopistettä eli yhteensä noin 23 viikkoa harjoittelua. Osa harjoittelusta voi olla perustyötehtäviä eli esimerkiksi tehdastyötä tai asiakaspalvelua. Osa harjoittelusta tulee suorittaa suunnittelu- tai kehittämistehtävissä tai esimerkiksi esimiestyönä. Pääsääntöisesti opiskelijat etsivät työpaikan itse, mutta ajoittain tuki on tarpeen.

Useimmiten harjoittelut painottuvat kesäaikaan, jolloin opiskelijat pystyvät työskentelemään täysiaikaisesti. Tämän lisäksi työ voi olla osa- tai määräaikaista, ja se voi tapahtua myös iltaisin, viikonloppuisin tai päiväsaikaan ympäri vuoden – myös opintojen ohessa. Harjoittelua voi tehdä pienissä tai pidemmissä pätkissä.

Opiskelijat toivovat, että pääsevät harjoittelussa soveltamaan oppimaansa, jonka kautta yritykset voivat saada viimeisintä teknologista sekä bio- ja kiertotalouden osaamista ja täydennystä omiin osaajatiimeihinsä. Opiskelijoille on tärkeää päästä työskentelemään yrityksen työntekijöiden kanssa, jolloin heiltä voidaan oppia paljon yrityksen toimialasta, toimintatavoista ja käytössä olevasta teknologiasta, syventää omaa osaamista sekä oppia käytännön työtehtävistä. Samalla yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa vahvoja osaajia yrityksen nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Tutustu tarkemmin koulutukseemme ja sen sisältöihin oheisesta esitteestä. Teksti jatkuu englanniksi kuvan alla. Text continues in English below.

Esite, jossa lisätietoja koulutuksesta ja harjoittelupaikoista, joita etsitään.

What can an ICT Bioeconomy student do? Temperature data analysis, field testing, management panel development, sampling in the context of experimental plot, collecting research material, programming, image recognition, logistics, monitoring of animal wellbeing, research assistant tasks, video production, recording and editing, saw automation control. All these tasks have been available to our students during their work placements with different employers.

ICT Bioeconomy students studying at HAMK Forssa campus are capable of extensive and interdisciplinary work. Education specializes in the digitalization of society and business life, in particular, in the bioeconomy and circular economy and the promotion of resource wisdom and sustainability through the means of information technology. Students manage product and service development, creative methods, video and content production, and data analysis and visualization. Core competences include solutions based on the Internet of Things (IoT) and smart sensors, as well as mobile application design. Product development is supported by 3D competence and operational activities by logistics and geographic information solutions.

Engineering studies in both Finnish- and English-speaking degree programmes in Information and Communication Technology, Bioeconomy include 30 ECTS (about 23 weeks) of work placement. A part of work placement can consist of basic work assignments, for example, factory work or customer service. However, work placement should include also tasks regarding planning and development or, for example, supervisor work. As a rule, students look for the work placement places themselves, but at times support might be needed.

Most often, work placements focus on the summertime, when students are able to work full time. However, in addition to this, work can be part-time or fixed-term and can also take place in the evenings, weekends or daytime throughout the year; even simultaneously with studies. Work placement can be done in shorter or longer periods.

Students hope that during work placement they will be able to try and test their skills that they have learned. Thus, the latest knowlegde of technology, bio- and circular economy as well as complements to professional teams are available to companies offering work placement opportunities. It is also important for students to get to work with the employees of the company. This allows them to learn a lot about the industry, the way they operate and the technology in place. In addition, they can deepen their own skills and learn about practical work tasks. At the same time, companies have the opportunity to grow strong talented professionals to meet their current and future needs.

 

Teksti / text:
Johanna Salmia,
lehtori ja harjoitteluvastaava, tieto- ja viestintätekniikka, biotalous // Lecturer and responsible teacher in work placement, DP in ICT Bioeconomy

Käännös / Translation:
Satu Alatalo,
opinto-ohjaaja, tieto- ja viestintätekniikka, biotalous // Guidance counselor, DP in ICT Bioeconomy

Leave A Reply