Erityistä tukea saavan opiskelijan kokemuksia korona-ajan opiskelusta

0

 ” se nyt ehkä mikä just snadisti vähän naurattaa, et sain just tehtyy kaikki etäopiskelutehtävät, mitkä multa on jääny, ja nyt isketään heti uudelleen… ei hitsi” 

Olemme kahden vuoden ajan koonneet ammatillisen koulutuksen erityisen tuen opiskelijoiden opiskelukokemuksia. Aineistoa on kerätty Oppijan oikeus – opettajan taito –hankkeessa haastattelemalla erityisen tuen opiskelijoita kolmessa eri organisaatiossa, eri paikkakunnilla. Aineistoa on analysoitu teemoittelemalla. Teemoja ovat mm. yksilölliset opintopolut, hyvät opiskelukokemukset, erityisopettajan tuki, työpaikalla järjestettävä oppiminen, koulutusalan vaihtaminen ja korona-ajan kokemukset.  

Tässä blogissa kerromme, miten erityistä tukea saavat opiskelijat ovat kokeneet korona-ajan; millaista tukea ovat opintoihinsa saaneet ja miten ovat etäopiskelusta selvinneet? 

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila alkoi Suomessa maaliskuussa 2020, mikä edellytti siirtymistä etäopetukseen melko nopealla aikataululla. Tämä koski myös ammatillista koulutusta. Samassa yhteydessä tutkimuksemme muuttui etätutkimukseksi – viimeisimmät haastattelut tehtiin etäyhteydellä loppuvuodesta 2020. 

sitte tuli toi korona… meni etäopetukseen ja siinä nyt ei sitten hirveest saanu edistettyä” 

Erityisen tuen opiskelijoiden kokemukset etäopetukseen siirtymisestä vaihtelivat. Useimman opiskelijan päällimmäinen tunne oli vapaus ja itsenäisyys; vapaus valita opiskelun ajankohta ja paikka. Opiskelijat kertoivat, että itsenäisyys tuntui hienolta, mutta jo muutaman viikon kuluttua monet opiskelijat kertoivat kyllästyneensä tuttuun ympäristöön, tuttuihin kodin seiniin, samoihin kotona pyöriviin ihmisiin, näyttöruudun tuijottamiseen ja verkossa oleviin opiskelutehtäviin. Koti alkoi tuntua työpaikalta ja motivaatio opiskelutehtäviin oli kadoksissa. Syitä motivaation puutteeseen voi olla useita, kuten tehtävien aloittamisen haasteet, jokin oppimisvaikeus, itsenäinen ja yksinäinen työskentely. 

“… saatoin ehkä joku viis minuuttiii vaan tuijottaa niitä tehtäviä… sen jälkeen pistän sen classroomin kiinni, ja meen tekemään jotain paljon mielekkäämpää… 

Kun opiskelijalla on lukivaikeus, voi kirjallisten tehtävien tekeminen olla haasteellista. Tämä korostuu erityisesti etäopetuksessa, kun kirjallisten tehtävien määrä haastateltujen opiskelijoiden kokemuksen mukaan on lisääntynyt ja tehtävät ovat “kasaantuneet”. 

”no nyt ne [ytot] ei tällä hetkellä kovin nopeasti [etene], keskityn nyt siihen… käytännön hommiin, ja keväällä varmaan sit teen enemmän ytoja, et saa niitä tehtyä” 

Tutkimuksessa mukana olevien opiskelijoiden opintoja on edistänyt esim. työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ja ammatillisiin tutkinnonosiin kuuluvien työtehtävien harjoitteleminen kotona. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta opintojen eteneminen edellytyksenä oli työpaikkaohjaajalta saatu riittävä ohjaus ja tuki. Osalle erityisen tuen opiskelijoista itsenäinen, kotona tapahtuva tekeminen on sopinut hyvin. Varmuutta ja luottamusta tekemiseen antoi tieto siitä, että opettajan tuki oli helposti saatavilla esim. viestien välityksellä.  

pystyn tehdä itsenäisesti näitä tehtäviä myös… just eilen meillä oli sellanen leivontatehtävä… me hankitaan ite raaka-aineet… eilen me tehtiin semmonen kahvikakku, jonka pystyy kaikki tekemään”  

Haastatteluissa korostui erityisopettajalta saatu tuki. Opiskelijat kokivat, että erityisesti erityisopettaja on henkilö, joka on kiinnostunut opiskelijan tilanteesta ja opintojen etenemisestä. Opiskelijoiden mukaan erityisopettaja on ottanut aktiivisesti yhteyttä puhelimitse tai etäyhteydellä. Keskusteluissa on käyty läpi opintojen vaihetta, kirjallisten tehtävien etenemistä ja konkreettisesti ohjattu tehtävien tekemisessä eteenpäin.  

Kaikkien tutkimuksessa mukana olevien opiskelijoiden haastatteluissa tuli esille erityisopettajan rooli, häneltä saatu tuki ja ohjaus. Haastatteluissa mukana olleiden ammatillisen koulutuksen erityistä tukea saavat opiskelijat kokivat erityisopettajalta saadun tuen tärkeänä.  Opiskelijat kokivat, että erityisopettajat tekevät hyvää työtä ja niitä on oppilaitoksissa liian vähän.   

Huhtala, Sissi. Lehtori, TAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Seppälä, Minna. Lehtori, TAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Leave A Reply